Ams Monster

Folket mot AMS

Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på

Publisert 2. februar 2020

Sist oppdatert 9. september 2021


Trondenes Tingrett behandlet i januar 2020 en småkravsak som gjaldt avlesningsgebyret. To kunder av Hålogaland Kraft Nett ville at tingretten skulle behandle tvisten som en småkravprosess. Gebyret ble først avvist av forliksrådet. Kundene var forbannet og tok saken videre, det skulle de ikke ha gjort. Dommeren behandlet saken skriftlig uten at partene var til stede. Det var ikke så lurt. Kundene tapte siden dommeren hadde misforstått bevisene.

Media fremstiller det sånn at kunden tapte saken. Det er for så vidt riktig, men det kommer ikke frem i mediene at det var en småkravprosess. En forenklet rettslig behandling av pengekravet. 

saken behandles etter reglene om småkravsprosess
småkravsprosess
Domstol.no - Hva er en småkravprosess?

Slutningen i dommen var at kunden ble dømt til å betale gebyret for året 2019, ikke for senere år og kun for den ene gebyrfakturaen året 2019. Dommen skaper ingen presedens for andre lignende gebyrsaker slik som energibransjen og inkassoselskapene fremstiller det i argumentasjonen når de hevder sin urmelige rett på feil grunnlag. 

Dommen fra tingretten i Trondenes er klaget inn til en annen rettsinstans for å få den omstøtt. Tingretten har dømt på feil grunnlag siden gebyret er ulovlig. Tingrett saken ble anket til Hålogaland lagmannsrett. Den har en annen konklusjon en tingretten, hvis man leser hele dommen. Ikke som bransjen gjør, de leser kun det som passer deres agenda til enhver tid.

Bransjen benytter dommen for alt det er verdt mot kundene. Ja, nettselskapene kan fakturere kundene som en tariff etter kontrollforskriften § 17-6. Dette på grunn av at NVE mener at manuell avlesning er å anse som en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019.

Lagmannsretten har også påpekt det i ankesaken. Men med en betingelse i bemerkningen: nettselskapet kan ikke ta betalt for tjenesten før den fysiske kontrollen av kundens måler er utført. HLK Nett hadde aldri utført den stedlige fysiske kontrollen av kundens måler for kalenderåret 2019. 

Lagmannsretten bemerker
LES OGSÅ -  Ny gebyr tariff § 17-9 for kunder uten AMS

En høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av domspapirene: "Nettselskapene og domstolene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket" 


Kostnader i gebyret vs fastleddet

Dette bør kunder som blir fakturert for gebyr være oppmerksom på hva RME har uttalt.

Nettselskapene kan fakturere kunden for merkostnader. Men fastleddet dekker disse kundespesifikke kostnadene. Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Det som nettselskapene oppgir som kostnad i gebyret. Les mer HER.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort og fortsetter med.

kundespesifikke kostnader fastledd

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Slutning fra retten: etter § 4-1.Plikt til å installere AMS har nettselskapet en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt. Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011, dvs. fire år etter at nettleieavtalen ble oppdatert.  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Hva media skriver om dommen

Les avisartiklene fra Harstad Tidende og Nord24.no.

Link til artikkel på Energi Norge sin propaganda maskin, interesseorganet for nettselskapene. Og Distriktsenergi skrevne ord om dommen , organisasjonen til Hålogaland Kraft Nett. 

Sture Hellesvik, nettsjef i Hålogaland Kraft Nett sitert følgende kommentar fra dommen til artikkelen i  distriksenergi 22. januar 2020. Distriksenergi er interesseorganisasjon for nettselskapene.

“Det vil kunne anses urimelig at øvrige kunder belastes i form av økte priser, for saksøktes økte kostnader ved manuell kontroll av de som ønsker å reservere seg fra standardløsningen med AMS-måler”. 

Hvor er dette nevnt i avregningsforskriften § 3-3? Hellesvik påstår at AMS er den nye standardløsningen for avlesning i § 3-3. Dette er noe NVE mener. Om det er nettselskapets standardløsning angår det ikke sluttbrukeren. Måleravlesning er en primærtjeneste for nettselskapene. Nettselskapene skal ta imot avlesninger fra sluttbrukeren ifølge fjerde ledd. Det gjelder for profilavregnede målepunkt (manuelle avlesninger). Merk at avregningsforskriften § 3-3 ble endret 1.2.2021. Gebyret eller den særskilte tjenesten er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

Nettsjefen Hellesvik har mistolkning paragrafen § 3-3. Hellesvik klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der. 

Les brevet fra NVE  Avklaringer om regelverket vedrørende AMS-gebyrer. NVE har ikke pålagt nettselskapene en kontrollavlesning av måleren til sluttbrukeren.

Og så sier nettsjefen også…“vært et akseptabelt gebyr all den stund HLK her kan dokumentere at gebyret er i tråd med kostnadene selskapet har med kontrollavlesningen, slik regelverket forteller oss”.  

Angående kontrollbesøket som nettselskapene er veldig opptatt av, gjelder for kunder som ikke har registrert målerverdier. Da må nettselskapet utføre en fysisk kontroll for å opprettholde nettselskapets måle- og avregningsansvar etter § 3‐3 siden måleravlesning er en primærtjeneste. Dette har NVE-RME bekreftet i mange vedtak angående gebyret at de ikke kan fakturere kunden for kostnader for tjenester de ikke har utført. Les vedtakene her.

Om Hellesvik faktisk mener at HLK Nett må ut i alle målepunkter og kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i den privatrettslige nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

§ 5-3 kontroll av måleutstyr

Les bløffen fra Hellesvik i artikkelen fra Distriksenergi 4. januar 2021. Hellesvik påstår på nytt at NVE/OED har pålagt nettselskapene å bytte måleren. Hvor står dette i avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS når måleren ikke er nevnt? Driftsdirektør Hellesvik er en inkompetent bløffmaker. Har har ikke skjønt noe helst av hva en AMS-installasjon (Avanserte måle- og styringssystem) egentlig innebærer for kundene.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

Inkassoselskapene benytter dommen for å skremme

Maik inkassoselskap benytter dommen som et skremmeskudd mot en kunde som har gitt innsigelse mot gebyret. Dette er er brudd på god inkassoskikk å skape utilbørlig press mot kunden. Inkassoselskapene skal ikke blande seg inn i en tvist mellom kunden og nettselskapet. Slike praksis må meldes inn til finanstilsynet brudd på god inkassoskikk. Maik Inkasso eid av Fredrikstad Energi. Nettselskapene har bindinger til inkassoselskapene Kredinor, Solvencia som de største.

maik inkasso


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>