​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på

Publisert 2. februar 2020

Sist oppdatert 29. februar 2020


Trondenes Tingrett behandlet i januar en småkravsprosess sak som gjaldt det urimelige avlesningsgebyret hvor en kunde har saksøkt Hålogaland Kraft Nett. Saken ble behandlet skriftlig av tingretten, og ikke som en ordinær tingrettssak som mange tror det var.

I forskjellige media står det at kunden tapte saken og måtte betale gebyret. Det er forsåvidt riktig at kunden tapte saken om gebyret men det fremkommer ikke noe i disse mediene på at saken ble behandlet etter reglene om småkravsprosess som det står i domspapirene. Hvorfor utelater media det vesentlige på hvilken sakstype som ble behandlet? Har de ikke lest hva som står i dommen? Dette er viktig å få frem slik at man unngår misforståelser. Det virker som ingen vil gjøre dette riktig med å sette seg inn i fakta i gebyrsaken. Det virker som det er inkompetanse i alle ledd. Spesielt de i nettbransjen som sprer villedende informasjon med å bare referere til hva NVE mener som ikke angår deg som kunde.

Husk at resultatet av slutningen i dommen gjelder kun at kunden er dømt til å betale gebyret for året 2019, ikke for gebyret som kommer i 2020 og senere. Dommen gjelder kun for den ene saken. Det får ingen konsekvenser for andre gebyrsaker slik som bransjen fremstiller det i artikkel linkene nederst på siden. Det virker som bransjen nå tror at de har fått en lovlig rett til å gjøre hva de vil med kostnadene i gebyret for alle som ikke vil ha AMS. Dommen finner du nederst på siden.

Folk som leser saken tror at dette var en ordinær dom i tingretten som det ikke er, og det er på grunn av media ikke fremstiller det korrekt. Energibransjen bruker nå dommen for alt det er verdt mot kundene med å forestille seg at de nå har en sterkere rett til å ta gebyr. Ja, de kan ta gebyr, men de kan ikke ta gebyr for slike kostnadene som blir spesifisert i gebyret som er dekket av det lovpålagte fastleddet i en annen paragraf som du kan lese mer om i dette innlegget. Det har ikke nettselskapene forstått når de er så opptatt å høre på NVE sine meninger hele tiden uten sette seg inn forskriftene på sitt eget selvstendige grunnlag på hva som er korrekt som de er pliktige til å følge.

Les dette innlegget hvor vi kunder ikke er pliktig til å ta imot AMS etter nettleieavtalen. Denne AMS dommen fra Kristiansand tingrett september 2018 blir rettspraksis til noe annet dukker opp. Hvorfor kommenterer ikke nettbransjen denne saken? Jo, det er fordi at det gagner dem ikke. Folk må følge med i timen og ikke la seg skremme av slike bomskudd fra en bransje som ikke bryr seg om kunden sine privatrettslige rettigheter etter nettleieavtalen. Det virker som nettselskapene har glemt av at de har en slik nettleieavtale med sine kunder.

Man skal ikke glemme det gamle ordtaket at den som ler sist, ler best! Dette bør bransjen ha i bakhodet når de nå tøffer seg og undervurderer hva andre sitter inne med av opplysninger som kan ramme dem med fakta på grunn av deres motvilje til å sjekke opp ting siden de hører så mye på hva NVE mener.

Les også
Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett

Småkravsprosess

For det første var saken en småkravsprosesess, og ikke en vanlig sak i tingretten. En småkravsprosess er noe lignende som en pengekravsak som blir oversendt til forliksrådet for behandling, bare i en småkravsprosess er det en dommer fra tingretten som mekler mellom partene. Du kan lese mer på domstol.no hva er småkravsprosess.

saken behandles etter reglene om småkravsprosess

Dommen har ikke rettspraksis for andre gebyr saker

Dommen er ikke rettskraftig siden ankefristen ikke er gått ut. Dommen vil uansett ikke ha en rettspraksis for andre saker. Det er ganske utrolig at media ikke klarer å frem hva saken egentlig går ut på. Ikke rart at det spres falske nyheter når ingen klarer å gjøre det riktig. Slik jeg har forstått det er denne feilaktige dommen blitt anket til lagmannsretten på en saksbehandlingsfeil fra dommeren. Kan ikke si så mye om det nå. Det virker som dommeren har latt NVE sine brev og meninger være rettskilde og ikke lovverket.

Hvorfor har dommeren behandlet saken som en småkravsprosess når den inneholder prinsipielle spørsmål rundt gebyret hvor en dom vil legge føringer for lignende saker i framtiden på feil grunnlag? Da skal dommeren ikke behandle den. Hva er dette for slags juss dommeren praktiserer? Er det ingen som faktisk setter seg inn i lovverket? Det virker som alle hører på hva NVE mener uten å ha en selvstendig mening på hva som er korrekt i forhold til lovverket. Ikke rart at “fake news” sprer seg fordi ingen gidder å sjekke hva som er fakta. Og det pussige i denne saken er at partene hadde avtalt å behandle saken skriftlig, og har ikke vært tilstede i tingretten. Dommeren vurderer den skriftlige dokumentasjonen uten å ha muligheter til å stille noen kontroll spørsmål til partene, og deretter gir en dom utifra denne informasjonen. Dette høres ut som en tvilsomt praksis med stor risiko for feil dom for en av partene.

småkravsprosess

Forliksrådet avviser slike gebyr saker

Slike gebyrsaker som blir behandlet i Forliksrådet blir avvist på det prinsipielle grunnlaget med beskjed til klager som er nettselskapet at saken må taes til tingretten for å få en rettskraftig dom. Hvorfor har ikke noen av nettselskapene gjort dette til nå hvis de har så rett i det de påstår? Forliksrådet har avvist flere saker den senere tid som man har fått innsyn i, men ingen nettselskaper tar saken videre til tingretten slik som det står i forkynningen. Svaret på hvorfor får du lenger ned. Hvorfor snakker ikke nettselskapene om disse sakene, eller media skriver noe om dette? Jo, det er fordi at det gagner dem ikke. Dette forteller meg en ting at denne energibransjen ikke vil gjøre ting riktig. For noen banditter.

beslutning

Hvorfor tar ikke nettselskapene det til tingretten?

Hva jeg har funnet ut i korrespondansen med nettselskapene hvor de påstår at de har så rett å gjør det utenom å bare prate om det. Hvorfor er det da ingen nettselskaper som tar slike gebyr saker til tingretten for en dom hvis de har så rett i det de påstår? Nettselskapene argumentasjon henviser hele tiden til hva NVE mener de skal gjøre som ikke står i forskriftstekstene. Nettselskapene tør ikke ta slike gebyrsaker til domstolene fordi vet at de har en dårlig sak når det blir påpekt fra kunden.

En slik sak skader omdømme til nettselskapets advokat

Hvis en slik gebyr sak skulle bli behandlet i den ordinære tingretten vil dommeren gi et irettesettelse gebyr til nettselskapets advokat. Det er fordi at de kaster vekk tiden til tingretten siden saken har et så dårlig juridisk grunnlag som baserer seg på meninger fra NVE som ikke angår oss nettkunder. Ingen seriøse advokater som følger god advokatskikk vil ta fingrene i en slik skitten sak siden det vil skade hans omdømme.

Som sagt det er en form for selvjustis blant advokatene var svaret jeg fikk fra en advokat som har sett på AMS sakens juridiske innhold. Han var sjokkert over den dårlige måten nettselskapene behandler kundens rettigheter etter den privatrettslige nettleieavtalen som de har med kunden. Han spurte meg om man har fått svar fra en jurist på disse spørsmålene. Nei, var svaret. Han bare ristet på hodet og svarte at nettselskapet får et problem med dommeren i tingretten på hvordan de behandler kunden med å ikke svare på det kunden spør om.

Hvorfor har ikke nettselskapets advokater tatt saken videre til domstolene hvis nettselskapene har så rett i hva de gjør? Kanskje deres hus advokaten har gitt et råd at nettselskapet har en dårlig sak, og advokaten ikke vil føre saken for dem? Det var svaret fra en advokat som har sett på sakens kjerneproblem at man er inne på noe vesentlig viktig som NVE ikke vil svare på.

Saker i media om dommen

Her kan du lese noen av avisartiklene som har vært i media fra Harstad Tidende og Nord24.no.

Link til artikkel på Energinorge sin propaganda maskin som er interesseorganet for nettselskapene. Og distriktsenergi sine skrevne ord om dommen som er i den samme klubben.

Ingen har fått med seg at dette er en småkravsprosess som ikke har rettspraksis for andre gebyr saker. Jeg noterer meg følgende utsagn i artikkelen fra distriksenergi hvor nettsjefen i HLK uttaler seg med følgende setning:

“Det vil kunne anses urimelig at øvrige kunder belastes i form av økte priser, for saksøktes økte kostnader ved manuell kontroll av de som ønsker å reservere seg fra standardløsningen med AMS-måler”. 

Kan denne såkalte nettsjefen dokumentere hvor det står i avregningsforskriften § 3-3 at det skal være en pålagt kontrollavlesning? Det står heller ingenting om at AMS er den nye standardløsningen for avlesning i § 3-3. Hør nå her, avregingsforskriften § 3-3 ble sist endret i 2002, og det er ikke foretatt noen forskriftsendringer etter innføringen av AMS som ble innført fra 1.1.2019. Har ikke nettsjefen satt seg inn i hva som faktisk står i forskriftene?

Hva nettsjefen refererer til er noe NVE synser om i brev som nettselskapene bruker som referanse med å ikke sjekke det opp på hva som faktisk står i avregingsforskriften. Og så sier nettsjefen også…“vært et akseptabelt gebyr all den stund HLK her kan dokumentere at gebyret er i tråd med kostnadene selskapet har med kontrollavlesningen, slik regelverket forteller oss”.  Har nettselskapet glemt av hva som står i nettleieavtalen § 5-3 at den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen, og at det er nettselskapene som har ansvaret for måleravlesningen etter forskriften?


§ 5-3 kontroll av måleutstyr

Og så har man kostnadene i det urimelige gebyret som er allerede dekket av det lovpålagte fastleddet som kundene betaler for i dag. Hvorfor krever nettselskapene fastleddet inn to ganger med å kalle det andre for et gebyr? Det er jo et lovbrudd. Les dette innlegget om hva fastleddet skal dekke av kostnader.

Inkassoselskapene bruker dommen til å skremme kundene

Til slutt en sak fra Maik inkassoselskap som bruker dommen som et skremmeskudd mot en kunde som har gitt innsigelse mot gebyret. Dette er å skape utilbørlig press mot kunden med å bruke en slik skitten taktikk uten å kjennskap til sakens innhold. Inkassoselskapene skal ikke blande seg inn i en tvist mellom kunden og nettselskapet. Slike saker må meldes inn til finanstilsynet som et brudd på god inkassoskikk. Til opplysning så er Maik Inkasso eid av Fredrikstad Energi. Som du ser er det bindinger til bransjen med å bruke skitne triks.

maik inkasso
__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>