Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett

Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett

Publisert 23. august 2020

Sist oppdatert 20. oktober 2020


Spørsmålet var om nettselskapet Hålogaland Kraft Nett AS hadde hjemmel for å ta avlesningsgebyr for manuell avlesning av strømmåler. Det var en nettkunde som ikke hadde montert den nye strømmåleren med kommunikasjonsenhet innen AMS som fremholdt at kraftselskapet ikke hadde hjemmel til å kreve gebyr for manuell avlesning av måleren. Lagmannsretten fant, som tingretten, at kraftselskapet hadde slik hjemmel. Dommen lastes ned her.

Kunden tapte saken og må betale nettselskapet saksomkostninger på kr. 30000,-. De totale saksomkostningene var på kr. 87000,-. Det resterende på kr. 57000,- må nettselskapet dekke selv ifølge dom. Det sies at summen var nærmere kr. 70000,-.

Det virker som Kvale Advokatfirma til Hålogaland Kraft Nett har vært veldig grådig med med ekstremt høyt timeforbruk helt bevisst for å presse kunden med høyest mulig saksomkostninger i en liten småkravssak på et gebyr på kr. 3120. Det gikk ikke helt som HLK Nett hadde tenkt. For å si det slik, dette avslører den råtne ukulturen innad i nettbransjen som de bedriver ovenfor sine kunder.

Monopolet på nettjenester må oppheves slik at kunden får en reel valgmulighet å velge kundeforhold slik som man kan gjøre med kraftleveransen. Da hadde nok kvaliteten gått drastisk opp på hvordan nettselskapene behandler sine kunder. Ams.monster anbefaler å bytte til en uavhengig strømleverandør som ikke har bindinger til et konsern som eier et nettselskap. Da rammes konsernet økonomisk.

Saken i lagmannsretten var en ankesak fra tingretten som ble behandlet som en småkravsprosess som er den ordinære behandlingsmåten for små krav i saker for tingretten. Les mer av denne saken fra tingretten her.

Dommen har ikke juridisk presedens for andre lignende gebyr saker. Dommen gjelder kun denne fakturaen og ikke fremtidige gebyr krav. Det vil si ved neste års gebyr er det en ny sak med ny faktura. Dommen betyr ikke at nettselskapene har fått en evigvarende rett til å ta gebyr hos alle for fremtiden. Det er det nettselskapene tror nå. Man må regne med at nettselskapene vil bruke dommen for alt den er verdt rundt prestisjen de har hatt med å føre kunden bak lyset med feilinformasjon. La dem gå i denne fellen.

Dommen er anket til høyesterett den 21.9.20. Dommen fra Hålogaland lagmannsrett er ikke rettskraftig hvis den blir brukt mot kundene. Det blir interessant se hva nettselskapets advokat vil svare på det som kunden har tatt opp i anken. Hvis advokaten svarer mot hva som faktisk står i lovverket som kunden henviser til, er det brudd på god advokatskikk. Nettselskapet vil som vanlig henvise til brev fra NVE på hva de mener nettselskapet skal gjøre som ikke angår kunden.

anke til høyesterett

Småkravsprosess

En slik sak burde vært behandlet for den ordinære tingretten og ikke som en småkravsprosess som kan føre til uheldige konsekvenser en av partene. Det er denne saken et godt eksempel på. Rådet til andre er la nettselskapet ta en slik sak til tingretten. Kunden må ikke gjøre det på grunn av den store risikoen med saksomkostninger. Husk at det er nettselskapene som påstår at de har rett. 

småkravsprosess

Spørsmålet er: Hvorfor har ingen nettselskaper til nå ikke tatt slike  gebyr saker til tingretten? Svar: De er livredd for å få en rettskraftig dom mot seg som de er nødt å følge.

Det blir som en høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av domspapirene: "Nettselskapene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket".

Dom på feil grunnlag

Ams.monster mener at dommen er feil, fordi lagmannsretten og tingretten ikke har behandlet det viktige prinsipielle spørsmålet om at måleravlesning er blitt en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS som ble gjeldende fra 1.1.2019. Måleravlesning er etter avregningsforskriften § 3-3 som ble sist oppdatert i 2002 fortsatt primæroppgaven til nettselskapene som de er pliktige å tilby kunden slik det var før innføringen av AMS. Akkurat dette poenget snakker ingen om. Dette burde ha vært juridisk avklart av dommerne før at kunden blir pålagt å betale et gebyr med en dom. Doms avsigelse er gjort på feil grunnlag. Les kommentarene i punkt 1, 2 og 3 av dommen lenger ned

Svaret på kjernespørsmålet rundt gebyret finner man ut av hvis man orker å lese hele lovverket og ikke bare den delen som nettselskapene henger seg opp i slik at det passer deres agenda best. Det virker som alle, domstolene, media, nettselskapene referer til hva NVE mener og ikke tar seg bryet med å sjekke NVE sine meninger opp mot lovverket på hva som er korrekt å gjøre slik som ams.monster tar opp i forskjellige innlegg. Man blir bekymret over slik overflatiske holdninger i viktige saker.

Til nå har AMS saken gått utover kundens rettsikkerhet. Man vet jo hva som skjedde i NAV skandalen hvor alt baserte seg på NAV sin forvaltningspraksis som var feil i forhold til lovverket, enda feilen ble påpekt til rettssystemet og departementene hvor ingen gjorde noe med det. Skjer det samme i AMS saken, bare nå med NVE? Hvor er media, den fjerde statsmakt med den undersøkende journalistikken? Den er jo helt fraværende.

Lagmannsretten bemerket følgende i dommen: 

"Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten".

Les også
Det er ikke adgang til å forhåndsfakturere avlesningsgebyret

Om sakens bakgrunn Hålogaland lagmannsrett vises til Trondenes tingretts påankede dom av 09.01.2020. Den kan du lese mer om her. Husk at begge disse sakene er behandlet skriftlig av dommerne som en småkravsprosess, jf. tvisteloven uten at partene har vært til stede i retten.

"Det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt HLK Nett har hjemmel i kontrollforskriften (FOR-1999-03-11-302) § 17-6 til å ilegge gebyr for manuell avlesning av strømmålere hos kunder som, av ulike årsaker, ikke har montert strømmåler uten kommunikasjonsenhet (såkalt AMS-måler) med automatisk forbruksrapportering i sitt anlegg".

Dommen fra Hålogaland lagmannsrett - lastes ned her.

Bladet Vesterålen
Ville lese av måleren av strømmåleren selv - lagmannsretten sa nei 
Fremover
Fikk plusset på strømregninga med 30.000 kroner

Ams.monster sin kommentar på dommen:

Punkt 1. Nettselskapene kan ta gebyr som en tariff etter kontrollforskriften § 17-6. Men nettselskapene kan ikke ta med merkostnader i avlesningsgebyret som er dekket av andre forskrifter slik som kundespesifikke kostnader i det lovpålagte fastleddet. NVE regulerer nettselskapene sine inntekter rundt nettleie og fastledd. NVE har nylig bekreftet det i en klagesak på at nettselskapene ikke kan ta seg betalt to ganger for den samme tjenesten. Les mer her.

Lagmannsretten sa: "Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten."

Les mer her
Et avlesingsgebyr som er dekket av nettleie fastbeløp

Hvorfor skal kunden betale gebyr for ikke ha AMS installert som kunden ikke er pliktig til å ta imot etter nettleieavtalen? Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. Det vil si fire år før AMS  ble innlemmet i avregningsforskriften  § 4-1. Plikt til å installere AMS som ble gjeldende fra 2011. Merk at forskriften gjelder kun for nettselskapene. Det har tingretten i Kristiansand bekreftet at kunden ikke er pliktig til å installere AMS. Les mer om denne saken her.

Hvorfor har ikke nettselskapene oppdatert den privatrettslige nettleieavtalen etter innføringen av AMS som kunden skal forholde seg til?

Punkt 2. Det prinsipielle spørsmålet er om måleravlesning er en særskilt tjeneste blir ikke vurdert i dommen. Hvordan kan det være en særskilt tjeneste når måleravlesning er en av primærtjenestene til nettselskapet?

Det prinsipielle spørsmålet burde både tingretten og lagmannsretten ha avklart først på hva er definisjonen på en særskilt tjeneste som kunden ikke har bestilt før man pålegger kundene et urettmessig gebyr med en dom. Det var ikke et tema. Dommen er gitt på feil grunnlag. Dommerne har startet i feil ende.

Har dette spørsmålet kommet klart nok frem i anken fra kunden? Nei, det virker ikke slik når man leser dommen.

Nettselskapet påstår i saken at måleravlesning er blitt en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019 med å henvise til NVE sine uttalelser: 

"Med innføring av AMS skjer avlesing og oversending av måleverdier ved at kommunikasjonsenheten i måleren sender måledata til nettselskapet. Dataene blir sendt automatisk, og dette er nettselskapenes standard for avlesing"

Det er spesielt at nettselskapene primære oppgaver etter forskriften blir en særskilt tjeneste etter ett bytte av strømmåler, uten at dette er hjemlet i lov eller forskrift.

Avregningsforskriften § 3-3 skiller ikke på om man har kommunikasjonsenhet eller ikke, som NVE mener er den utløsende faktoren da forskriften er skrevet lenge før smartmålere og AMS ble ett tema. Forskriften ble sist oppdatert i 2002, dvs. ni år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011 § 4-1.Plikt til å installere AMS.

Hvorfor har ikke NVE forandret avregningsforskriften § 3-3 etter innføringen av AMS? Ordlyden forskriften er akkurat den samme både før og etter innføringen av AMS. Hvorfor henviser NVE til ting som ikke står i forskriften? Er det på grunn av mangel på kompetanse som forskriftsmyndighet for nettselskapene? Hvorfor har ingen andre fått med seg dette vesentlige punktet? Leser ikke folk hva som står i forskriftene, eller forstår de ikke hva som står der? Eller hører alle bare på hva NVE mener er riktig å gjøre uten å sette seg i fakta? 

Kundene burde stille disse spørsmålene til sitt nettselskap på hva avregingsforskriften sier og hva som er primæroppgaven til nettselskapene og hvorfor kunden betaler et fastledd og må nå betale et gebyr i tillegg som dekker de samme kostnadene. Men det klassiske svaret du vil få tilbake er meningene til NVE på hva nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden.

Etter avregningsforskriften § 3-3 er det nettselskapene som har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest. Dette er noe som kunden utfører for nettselskapet med å lese av måleren minimum en gang per år.

Etter avregningsforskriften § 3-3 er nettselskapene pliktige til å ta imot måleravlesninger fra kunden. Forskriften gjelder for profilavregnede målepunkt, dvs manuell avlesning av måleren. Forskriften sier ingenting om at det gjelder innsending av måletall fra kommunikasjonsenheten i måleren innen AMS.

Følgende står i fjerde avsnitt i avregningsforskriften § 3-3:

"Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra
sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger"

Dette skal nå kundene betale et gebyr for noe nettselskapet er pliktige til å ta imot fra kunden. Hvor urimelig skal det blir for kunden?

Hvis nettselskapet ønsker å utføre en slik kontrollavlesning må nettselskapene ta denne kostnaden selv ifølge nettleieavtalen § 5-3 Kontroll av måleutstyr i tredje avsnitt: "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen". Hvis nettselskapet påstår noe annet at det ikke gjelder avlesning av måletall bør du google ordet hva betyr kontroll. En kontroll kan bety ganske mye.

§ 5-3 kontroll av måleutstyr

Punkt 3. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 har ikke definert en tariff som sier at måleravlesning er en særskilt tjeneste som NVE bruker som argumenter.

"Med innføring av AMS skjer avlesing og oversending av måleverdier ved at kommunikasjonsenheten i måleren sender måledata til nettselskapet. Dataene blir sendt automatisk, og dette er nettselskapenes standard for avlesing "

"I de tilfellene kundene ber om en annen løsning for avlesing og oversending av måleverdier, enn den løsningen som er nettselskapets standard, har vi tillatt at nettselskapene krever et gebyr for kostnader forbundet med denne tjenesten"

Det ser ut som NVE bruker § 17-6 helt bevisst for at nettselskapene skal kunne fakturere kundene for hvilken som helst nettjeneste når kostnadene i gebyret er dekket av en annen forskrift. Hva er dette for slags forvaltningspraksis av NVE som henviser til en hjemmel som er så vid og omfattende at det i praksis ikke er mulig for kundene å forutsi sin rettsstilling.

For å finne ut hva som står i kontrollforskriften § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester. Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Da må man se på kontrollforskriften § 17-4

- § 17-4 Betaling for andre nettjenester. Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker.

-  17-4 b) kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert.

Det betyr for å ta i bruk kontrollforskriften § 17-6 som en tariff må kunden bestille en tjeneste som er utenfor nettselskapet virksomhetsområde. Måleravlesning er en av primæroppgavene til nettselskapene. Avregningforskriften har ikke blitt forandret etter innføringen av AMS.

Kunder som har måler uten kommunikasjonsenhet eller den gamle målertypen har ikke bestilt en slik «særskilt tjeneste» som NVE definerer at måleravlesning er etter innføringen av AMS 1.1.2019. Dette er noe NVE tilegner i avregningsforskriften § 3-3 som ikke står der.

avregningsforskriften

Det er viktig når rettssystemet behandler slike sivile saker at saksøker får frem poenget i tvisten med det prinsipielle grunnlaget og hvilket spørsmål man ønsker at dommeren skal ta stilling til. Det vil si en meget presis stevning eller anke. Det vil en god advokat kunne hjelpe kunden med. Husk at dommeren forholder seg til hva partene har som argumenter i saken og gir en dom etter det.

Goddag mann økseskaft!

Hvis du har lest disse tre punktene ovenfor har du kanskje skjønt idiotien NVE som forskrifts- og tilsynsmyndighet for nettselskapene avslører sitt ekstremt lave kompetanse nivå blant saksbehandlerne. Det virker ikke som saksbehandlerne snakker sammen før de uttaler seg i sine svar til kunder. Det virker som forvaltningspraksisen til NVE ikke tar hensyn til gjeldende lov og forskrifter som de har foreslått selv. Det virker som NVE forholder seg til et annet lovverk en det man finner på lovdata.no.

Hvis NVE mener hva de sier er riktig, hvorfor har de ikke tatt dette med i forskriftene som de referer til? Ikke rart at "fake news" sprer seg når alle referer til NVE sine meninger som rettskilde og ikke hva som faktisk står i lovverket.

Les hva Vokks Nett stiller som spørsmål til NVE sin ryddighet rundt begreper på hva er AMS for noe. AMS står for "Avanserte måle- og styringssystem". NVE kaller den nye strømmåleren for en AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet som er et oppfunnet ord. Det riktige å kalle den nye avanserte strømmåleren for en smartmåler slik at folk vet hva det er for noe. Det står ingenting i forskriften om å installere en strømmåler. Klikk på bilde for å åpne hele brevet fra Vokks Nett.

Vokks brev om AMS
hva er AMS


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>