Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • AMS
  • Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett

Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett

Publisert 23. august 2020

Sist oppdatert 9. oktober 2021

Estimert lesetid: minutter


Spørsmålet lagmannsretten skulle behandle i småkravsaken var om nettselskapet Hålogaland Kraft Nett AS hadde hjemmel å fakturere et avlesningsgebyr for manuell avlesning av kundens strømmåler. Et gebyr for kunder som nekter å bytte måler eller har fått fritak for smartmålerens kommunikasjonsenhet (AMS-delen). Lagmannsretten fant ut som tingretten i Trondenes hadde gitt dom på, at nettselskapet hadde en slik hjemmel til å fakturere kunden etter kontrollforskriften § 17-6. Lagmannsretten kjennelse fra 17.8.2020 lastes ned her.

Nettselskapene har hjemmel for fakturering etter kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. 

Merk at gebyret ikke var hjemlet i verken lov eller forskrift etter § 17-6. Tariffen ble forskriftsfestet og trådte i kraft 1.2.2021 som en egen tariff etter § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. Merk at endringen ikke har tilbakevirkende kraft for gebyrårene 2019 og 2020. Klikk her for å lese mer om dette.

Anken til lagmannsretten har sammenheng med gebyr dommen fra Trondenes tingrett den 9. januar 2020. Den er søkt omstøtt til Salten og Lofoten tingrett september 2021 og er under behandling. Les mer her.


Lagmannsretten bemerket følgende 

"Det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt HLK Nett har hjemmel i kontrollforskriften (FOR-1999-03-11-302) § 17-6 til å ilegge gebyr for manuell avlesning av strømmålere hos kunder som, av ulike årsaker, ikke har montert strømmåler uten kommunikasjonsenhet (såkalt AMS-måler) med automatisk forbruksrapportering i sitt anlegg"

Lagmannsretten hadde en betingelse i bemerkningen i ankesaken: nettselskapet kan ikke ta betalt for tjenesten før den fysiske kontrollen av kundens måler er utført. HLK Nett hadde aldri utført den stedlige fysiske kontrollen av kundens måler for kalenderåret 2019. Dette hadde HLK Nett misforstått. Gebyret er noe nettselskapene kan fakturere, altså ingen plikt.

"Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten"

Denne bemerkningen misforstår også inkassoselskapene når de truer med rettslig innkreving av manglende betaling, spesielt av Kredinor og Solvencia (oppkjøpt av Lowell) som er de mest kyniske av inkassoselskaper. Disse to selskapene har nære forbindelser til energibransjen på eiersiden.

LES OGSÅ - Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Klikk her for å lese oppsummeringen fra ams.monster.

Kunden vant ikke frem på spørsmålet om hjemmelen for å ta gebyr og ble dømt til å betale nettselskapet kr. 30000,- i saksomkostninger. Kunden har ikke blitt fakturert for saksomkostningene. De totale saksomkostningene til nettselskapet var på kr. 87000,-. De resterende på kr. 57000,- måtte nettselskapet dekke selv. Det sies at summen var nærmere kr. 70000,-.

Det virker som Kvale Advokatfirma har vært veldig grådig med et høyt timeforbruk. Lagmannsretten reduserte saksomkostningene. Helt bevisst gjort av HLK Nett for å presse kunden med størst mulige saksomkostninger. Tvistesummen kr. 3120,-: et gebyr for året 2019. Det gikk ikke helt som HLK Nett hadde tenkt. Det avslører den råtne ukulturen innad i selskapet med å være grådig ovenfor sine kunder.

Nettselskapene er private virksomheter som har monopol på nettjenester, det må oppheves. Når kunden er misfornøyd ved en tvist med nettselskapet kan ikke kunden bytte kundeforhold. Kunden har ingen valgmuligheter til å bytte kundeforhold ved en uenighet med nettselskapet, slik som man kan gjøre med kraftselskapene. Hvis det hadde vært mulig å bytte kundeforhold hadde nok kvaliteten på hvordan nettselskapet behandler sine kunder gått drastisk opp.

Kunden tapte og lagmannsrett dommen ble anket til høyesterett den 21.9.20. Ankeutvalget til høyesterett besluttet at de ikke samtykket til anken. Ankeutvalget beslutter enstemmig 8.desember 2020 at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Småkravsprosess

Gebyrsaken burde vært behandlet som en ordinær allmenn prosess i retten for å avgjøre det viktige prinsipielle spørsmålet om måleravlesning er en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS. Ikke som en småkravprosess (som et rent pengekrav) der det blir behandlet skritflig av dommeren. Det kan føre til uheldige konsekvenser.

Gebyret som har en lav tvistesum blir behandlet som en småkravsak etter jf. tvisteloven § 10-5. Det er begrensinger i hvor store saksomkostninger det kan være. Maks 20 % av tvistesum, minimum kr. 2500. 

småkravsprosess


Det prinsipielle spørsmålet

Både lagmannsretten og tingretten behandlet ikke det viktige prinsipielle spørsmålet: om måleravlesning er blitt en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019. Måleravlesning er ifølge avregningsforskriften § 3-3 fortsatt primærtjenesten til nettselskapene. Altså en tjeneste nettselskapet er pliktig til å tilby sluttbrukeren, slik det alltid har vært og både før og etter innføringen av AMS 1.1.2019. Les ams.monster kommentarene av dommen lenger ned, punkt 1, 2 og 3.

Les også
Det er ikke adgang til å forhåndsfakturere avlesningsgebyret

Hålogaland lagmannsrett kjennelse - lastes ned her.


Bladet Vesterålen
Ville lese av måleren av strømmåleren selv - lagmannsretten sa nei 
Fremover
Fikk plusset på strømregninga med 30.000 kroner


Ams.monster kommentar:

Punkt 1.

Nettselskapene kan fastsette sine egen tariffer etter kontrollforskriften § 17-6.

NVE regulerer nettselskapene sine inntekter rundt nettleie og fastledd. NVE har bekreftet i en klagesak på at nettselskapene ikke kan ta seg betalt to ganger for den samme tjenesten.

Dette bør kunder som blir fakturert for gebyr være oppmerksom på hva RME har uttalt.

Nettselskapene kan fakturere kunden for merkostnader. Men fastleddet dekker disse kundespesifikke kostnadene. Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Det som nettselskapene oppgir som kostnad i gebyret. Les mer HER.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe altså nettselskapene har gjort og fortsetter med.

Kontrollforskriften

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**) 
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.


Les mer her
Et avlesingsgebyr som er dekket av nettleie fastbeløp

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Slutning fra retten: etter § 4-1.Plikt til å installere AMS har nettselskapet en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt. Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011, dvs. fire år etter at nettleieavtalen ble oppdatert.  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Punkt 2.

Nettselskapene kan ikke belaste kundene etter kontrollforskriften § 17‐6 for noe som helst ekstra for å velge strømmåler uten kommunikasjonsenhet, da nettselskapene allerede er pliktet til å kreve dette inn gjennom fastleddet. Kontrollforskriften § 17‐6 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf. Og avregningsforskriften § 3‐3. pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontrollavlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapet ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan de ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd. 

§ 5-3 kontroll av måleutstyr

Oppsummering av dommen:

Lagmannsretten bemerker følgende i kjennelsen på side 4:

Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden. Gebyrets størrelse er ikke tema for lagmannsretten (min understreking).

Lagmannsretten bemerker

Kunden (saksøker) ble ikke dømt til å betale gebyret for kalenderåret 2019 som saken gjelder for. Dette på grunn av Hålogaland Kraft Nett AS ikke hadde utført den fysiske kontrollen av kundens måler i kalenderåret 2019 i henhold til avregningsforskriften.

Det er i strid med avregningsforskriften § 7-1 a) å forskuddsfakturere nettjenester som nettselskapet ikke har utført. Les punkt 3.5 i svaret fra RME til advokatfirmaet Schjødt AS.

Kunden fikk medhold fra Hålogaland lagmannsrett. på dette punktet. Kunden betalt ikke gebyr i dag. Dett siden nettselskapet ikke har utført den fysiske stedlige kontrollen.  Akkurat det snakkes det lite om.


Markedsføringsloven. Et lovverk ingen snakker om når det gjelder avlesningsgebyret kundene blir avkrevd. Spør ditt nettselskapet om hvor de har din bestilling på den særskilte tjenesten.

Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.
§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.
I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Ved leveranse i strid med første ledd bokstav b er mottakeren ikke forpliktet til å betale, så framt ikke noe annet er bestemt ved lov.


En høyt ansett dommer bemerket ved gjennomgang av domspapirene: "Nettselskapene og domstolene bruker NVE sine meninger som rettskilde – og ikke hva som faktisk står i lovverket" 
{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>