Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Glitre Energi Nett bryter lovverket – krever legeattest for AMS fritak

Glitre Energi Nett bryter lovverket – krever legeattest for AMS fritak

Publisert 29. oktober 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021


Nettselskapet Glitre Energi Nett sender ut nytt trussel brev om stenging av strøm til kunder som ikke har byttet strømmåler. De påstår at det er et absolutt krav om legeattest for å få fritak for AMS-delen i smartmåleren. Det er lovbrudd å kreve slike særlige kategorier av personopplysninger fra kunden som en legeattest er. Viser til personvernforordningen artikkel 9 nr. 1. Nettselskapet må ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks førerkortforskriften vedlegg 1 § 4.

LES HER 
Datatilsynet krav om behandlingsgrunnlaget
- Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt
LES INNLEGGET
Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger
LES OGSÅ
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Glitre Energi Nett brev:

Installasjon av ny strømmåler hos alle kunder

De sier følgende: "Olje og energidepartementet (OED) har bestemt at samtlige nettkunder i Norge skal få ny automatisk strømmåler (AMS-måler) innen 1. januar 2019."

"I dette brevet mottar du informasjon om hvorfor strømmåleren skal byttes, og hvilke konsekvenser det medfører om du nekter installasjon eller du ikke kontakter oss."

Nei: det er avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS som har bestemt at nettselskapet skal installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem). 

Hvorfor tilegner nettselskapet ordet måler (AMS-måler) når måleren ikke er nevnt i forskriftsteksten? Hva skal nå en slik AMS-måler måle hvis man har skjønt hva AMS egentlig går ut på? Og hva skal nå kunden egentlig få installert i sitt private hjem når måleren ikke er nevnt i forskriften er veldig uklart?

Les masteroppgaven. En innføring på hva AMS går ut på
Masteroppgave Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS)

NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte ut strømmåleren som nettselskapet påstår. Husk at denne retten de har følger av den privatrettslige nettleieavtalen som NVE ikke skal blande seg bort i. Det vil si at ved et fritak for AMS (kommunikasjonsdelen) trenger ikke kunden i utgangspunktet å bytte den gamle strømmåleren. Det har NVE bekreftet. Kunden og nettselskapet må bli enig om hvordan dette løses siden det er en privatrettslig sak. Merk at det kan være andre grunner at nettselskapet ønsker å bytte måleren. Da trenger kunden kun å bytte ut selve måleenheten etter nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr.

LES OGSÅ
Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen?
Ingen plikt til å bytte ut strømmåleren

Har Glitre Energi Nett glemt av at nettselskapet har en privatrettslig nettleieavtale med kunden som ikke har et avtalepunkt om å installere AMS? Det har tingretten i Kristiansand bekreftet i sin kjennelse. Retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til «AMS‐måler» Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler (AMS) som Glitre Energi Nett ikke har skjønt på informasjonen de sender til kundene. LES MER OM DOMMEN HER.

Og konsekvensen på denne uvitenheten blir at kunden får stengt sin strøm på feil grunnlag når Glitre Energi Nett har misforstått lovverket og det juridiske etter nettleieavtalen. Nettselskapet trakasserer bevisst sine kunder med å bruke utilbørlig press fra en monopolist av nettjenester.

Hva straffeloven sier: 

§ 251. Tvang. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved straffbar eller annen urettmessig atferd eller ved å true med slik atferd tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.

Den som ved å true med anklage eller anmeldelse for en straffbar handling eller med å sette frem en skadelig opplysning eller krenkende beskyldning rettsstridig tvinger noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

§ 263. Trusler. Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

LES OGSÅ
Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Og så sier Glitre Energi Nett til kunden: "Det vises til tidligere informasjon sendt til deg i forbindelse med bytte til ny automatisk strømmåler."

Det er bare det at alle typer av strømmålere er automatiske. Hvordan skal da måleren kunne lese av strømmen hvis den ikke er automatisk? Hva skal man si om slik misvisende ordlegging? Det bekrefter inkompetansen innad i nettselskapet siden de bare hører på hva NVE mener de skal gjøre.

LES OGSÅ
Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Glitre Energi Nett om: Fritaksmulighet

"De nye automatiske strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. I henhold til § 4-1 b i måle- og avregningsforskriften kan nettselskapet fravike kravet om installasjon av automatisk strømmåler med kommunikasjonsmodul dersom kunde fremlegger erklæring fra lege eller psykolog som stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås å kunne knyttes til AMS-måleren. Dette er et absolutt krav for at nettselskapet skal gi fritak fra AMS-måler med kommunikasjonsmodul."

Hvor står det at det er et absolutt krav om legeattest etter avregningsforksriften § 4-1 b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker som de påstår?

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

En dokumenterbar ulempe kan være så mangt for kunden. Avregningsforskriften § 4-1 b) åpner jo opp for akkurat dette at kunden kan ha andre ulemper. Og å kreve helseopplysninger er dekket av et annet lovverk som er: personvernforordningen artikkel 9.

Glitre Energi Nett: "Skal du søke fritak må du sende oss denne pr. post eller e-post. Postboks 7007, 3007 Drammen – kunderservice@glitreenergi-nett.no"

Det er ikke lov å sende sensitiv opplysninger som ukryptert epost. Viser til personopplysningsloven: § 2-11.Sikring av konfidensialitet. Personopplysninger som overføres elektronisk ved hjelp av overføringsmedium utenfor den behandlingsansvarliges fysiske kontroll, skal krypteres eller sikres på annen måte når konfidensialitet er nødvendig.

Dette kravet med legeattest er noe NVE har funnet på for å gjøre det vanskelig for kunden å få et lovlig fritak etter forskriften. Men nettselskapene har ikke fått med seg at de må ha et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 1. Nettselskapet har glemt av at de er pliktige til å følge gjeldende lovverk og forskrifter til enhver tid.

NVE og nettselskapene forholder seg ikke til hele lovverket, kun den delen som gagner de - bare slik kan de ha landet på følgende konklusjon: at det er et absolutt krav om legeattest.

NVE svar om dokumenterbar ulempe

Under utdrag svar fra NVE til en kunde hvor NVE sier noe helt annet når kunden presser på med hva faktisk lovverket sier. NVE vil ikke informere nettselskapene om ny praksis siden NVE har en forvaltningspraksis om å ikke gjøre det. Det vil si at NVE har en forvaltningspraksis som bryter mot andre lovverk. En ny NAV skandale på gang?

NVE om legeattest

Glitre Energi Nett sier følgende om: Klageadgang

"Dersom du ønsker å klage på at strømmåleren skal byttes, eller at vi krever legeerklæring eller erklæring fra psykolog for å innvilge fritak for AMS-måler, må du sende klage til NVE Reguleringsmyndigheten for energi (RME) via kontaktskjema på deres nettsider https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/stromkunde/klage-pa-nettselskap/ eller via post til:"

Kunden skal ikke klage til NVE når det gjelder privatrettslige forhold. Når NVE/RME ber kunden klage til Elklagenemda er uttalelsene bare rådgivende for partene. Partene trenger ikke ta hensyn juridisk til hva Elklagenemda kommer frem med i sine avgjørelser. Det vil si at nettkundene i dag ikke har et reelt klageorgan når kunden kommer i tvist med sitt nettselskap som har monopol på nettjenester til kunden. Det vil si at en slik ordning gjør kunden totalt rettsløs når nettselskapene misbruker sin monopolsituasjon.

Det er ganske idiotisk at Glitre Energi Nett ber kundene klage til NVE/RME som er tilsynsmyndighet for nettselskapene. Dette viser igjen inkompetansen til nettselskapet.

NVE om privatrettslige forhold

Den komplette galskapen

Idiotien fra Glitre Energi Nett er nå komplett med slik uvitenhet rundt lovverket og sitt påståtte samfunnsansvar. Flotte fine ord, men nettselskapet er ikke interessert i å ivareta kundens rettigheter. Det viser svarene fra kundeservicen. Hvor øverste ledelse? De bryr seg ikke, de lider av konfliktskyhet. Er de ikke interessert i hva de ansatte bedriver sin tid til? Det virker som de ansatte ikke snakker sammen.

Dette henger ikke på greip med hva konsernet skriver i sin årsrapport som lastes ned fra denne linken HER.

Vi definerer samfunnsansvar som; 

«Å OPPNÅ FORRETNINGSMESSIG LØNNSOMHET PÅ EN MÅTE SOM ER I
TRÅD MED GRUNNLEGGENDE ETISKE VERDIER OG MED RESPEKT FOR INDIVIDER, MILJØ OG SAMFUNN»

Hvilke individer snakker konsernet om? Det kan ikke være kunden slik de holder på trakassere dem. 

Hele informasjonsbrevet fra Glitre Energi Nett kan du laste ned her.

Her er en brevmal i Word format for nedlasting MED JURIDISK (og psykologisk) TYNGDE som du kan sende til ledelsen i Glitre Energi Nett.

Glitre Energi Nett ledelse


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>