Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Glitre Energi Nett endrer nettleieavtalen uten å spørre kundene

Publisert 29. desember 2020

Sist oppdatert 29. desember 2020

Estimert lesetid: minutter


For en frekkhet av Glitre Energi Nett. De bare kjører over kundenes rettigheter sånn uten videre. Et nytt eksempel på maktmisbruk fra en monopolist av nettjenester. Glitre Energi Nett sier følgende på nettsiden: "Vi endrer standardvilkårene for nettleie og tilknytning fra 1. januar 2021 til Energi Norges nye standardvilkår." Til Energinorges og bransjens vilkår? Hva med å ta hensyn til forbrukerens vilkår? Har nettselskapet glemt av at kundene må samtykke? Dette forteller at kundene er bare en brikke i nettselskapet kyniske spill får å få gjennomført deres agenda rundt AMS installasjonen.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Slik arrogant oppførsel fra Glitre Energi Nett viser gode grunner for at monopolet må oppheves. Da ville kunden få en reel forbrukermakt til å bytte til en annen tjenesteleverandør som er interessert i ta vare på kundene. Og ikke drive på helt bevisst med å trakassere kundene. Man har lurt på hva slags type folk som arbeider i nettselskapet som ikke bryr seg om den skaden det påfører omdømmet til konsernet.

Les også
Glitre Energi Nett bryter lovverket – krever legeattest for AMS fritak

For de kundene som ikke vet det: Er Energinorge energibransjen sitt interesseorgan som jobber for å påvirke politikere og myndigheter. Energinorge er ikke så interessert i å ivareta forbrukerne sine interesser på en god måte uten om å bare snakke om det utad.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Glitre Energi Nett har sendt ut en litt anonym og diffus epost til kundene med følgende budskap: "Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtaler". De vet at kundene er sløve og ikke følger med i timen på hva som står der. Kundene bør nå våkne opp og klage til nettselskapet at man ikke samtykker til de nye urimelige vilkårene. 

Glitre Energi Nett skriver så følgende: "Behovet for oppdaterte vilkår er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet."

Glitre Energi Nett får ikke budskapet godt nok frem - at forskriftene gjelder kun for dem, og ikke angår kundens privatrettslige forhold til nettselskapet.

Myndighetene skal heller ikke blande seg inn det privatrettslige forhold mellom kunden og nettselskapet. Hvorfor blander Glitre Energi Nett inn kunden når det er nettselskapet som er forpliktet til å følge forskriftene? Rett og slett av inkompetanse.

Merk at de privatrettslige avtalene består av to deler. "Standardavtale for nettleie" og "Vilkår for tilknytning". Kundene bør være obs på innholdet i nettleieavtalen som har med den nye strømmåleren å gjøre. Les mer om dette her.

Les også - om de nye oppdaterte vilkårene i
Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbrukeren

Det Glitre Energi Nett egentlig snakker om, er rundt leveringsplikten til nettselskapene i tilknytningsavtalen, og som er regulert av myndighetene: "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet" 

Les hva RME skriver: "I henhold til en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår. Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler." 

Les også
Stenging av strøm - Nettselskapene må søke NVE for å oppheve leveringsplikten

Det er akkurat hva Glitre Energi Nett gjør, misbruker sin monopolstilling med å sette urimelige krav. Forbrukertilsynet er forbrukerens forhandlingspart i en eventuell ny nettleieavtale med energibransjen. På hjemmesiden til Forbrukertilsynet er det foreløpig ikke publisert en ny oppdatert "Standardavtale for nettleie og vilkår tilknytning".

Kundene bør kontakte Forbrukertilsynet å spørre dem hva er det som skjer med forbrukerens rettigheter. Energibransjen med Energinorge, et interesseorgan for nettselskapene har diktert de nye vilkårene på bransjen premisser uten ta hensyn til forbrukeren sine rettigheter etter lovverket.

Forbrukerne bør også klage til RME for at Glitre Energi Nett stiller urimelige krav, som bryter med andre lovverk og er i strid med Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven og Avtaleloven.

Forbrukerkjøpsloven Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 2.Lovens anvendelse i noen særlige forhold. 
Loven gjelder for.
d) avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi.

§ 3.Ufravikelighet. Lovvalg
Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.

Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.

§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.

I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Ved leveranse i strid med første ledd bokstav b er mottakeren ikke forpliktet til å betale, så framt ikke noe annet er bestemt ved lov.

Avtaleloven

Avtaleloven § 36. Den kalles for en generalklausul da den omfatter alle avtaler/kontrakter på formuerettens område, og er således en generell lempningsregel. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>