Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Har nettselskapene tillatelse til å behandle helseopplysninger?

Har nettselskapene tillatelse til å behandle helseopplysninger?

Publisert 20. mai 2019

Sist oppdatert 31. oktober 2019


Kort fortalt NEI! Det er et interessant spørsmål i disse tider hvor nettselskapene krever en erklæring fra lege eller psykolog for å få fritak for kommunikasjonsdelen i AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). 

Avregningsforskriften sier følgende:
§ 4-1.Plikt til å installere AMS. “Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS. Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom: b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker” Merk at det er nettselskapet som har pliktKunden har ingen plikt til ta i mot. Viser til dom fra tingretten i Kristiansand.

Det virker som NVE tilegner ting som ikke er nevnt i forskriften

Det virker som NVE tilegner ting som ikke er nevnt i forskriftsteksten som legger til rette med føringer for nettselskapene. NVE har uttalt følgende for å få et gyldig fritak brukes ordene  “det menes først og fremst er å forstå som helsemessing forstand” som en attest fra lege eller psykolog som eneste gyldige dokumenterbar ulempe. En slikt krav om legeattest er ikke tatt med i forskriftsteksten. Dette er et brudd på personvernforordningen artikkel 9. En dokumenterbar ulempe kan være så mangt for kunden. Det er det forskriften åpner opp for. At nettselskapene krever legeattest blir brukt som et pressmiddel for å gjøre det vanskelig for kunden å få et lovlig fritak.

først og fremst forstå i helsemessig forstand

Merk at de som har klaget til NVE ikke har fått medhold for fritak

For å si det slik så har ikke NVE peiling på hva de driver på med som tilsynsmyndighet med sin synsing med tilegne  ting som ikke er tatt med i forskriftsteksten. NVE er for mye kompis med nettselskapene med å legge til rette med føringer til nettselskapene som ikke sjekker dette opp mot lovligheten.

Les også
Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag fra Datatilsynet for å behandle helseopplysninger

Få setter seg ikke inn i forskriftene og nettleieavtalen

Det er veldig merkelig at kundene ikke setter seg bedre inn hva faktisk forskriften sier før man begynner klager, hvis man gjør det blir det lettere å krangle med ditt nettselskap. Mange er veldig naiv og tenker vel slik at de faglige etatene «vet vel hva de gjør». Forvaltningssystemet NVE er ikke til å stole på, du blir faktisk feilinformert når du du kontakter er min erfaring i denne AMS saken.

Forbrukerorganisasjonene med forbrukerrådet, forbrukertilsynet, huseierne.no og andre organisasjoner kvalitetssikrer heller ikke AMS infoen som kommer fra NVE som blir reklame for nettselskapene på deres nettsider om AMS. Media referer også til NVE sine uttalelser uten at å sjekke at det er “fake news”. Hvor er gruppene som skal ivareta de privatrettslige interessene for oss forbrukere når dette blir påpekt at noe er galt? Min erfaring de bryr seg ikke.

Fritak uten å oppgi legeattest

I min sak fikk jeg fritak fra mitt nettselskap for måler uten kommunikasjonsenhet, og det uten å fremvise en slik attest som de krevde først siden jeg henviste til hva som står i forskriften at legeattest ikke var et krav. NVE har uttalt  at det er opptil nettselskapet å avgjøre et fritak.

Plikten for å installere AMS gjelder for nettselskapene

Plikten i § 4-1.Plikt til å installere AMS fra 2011 gjelder kun for nettselskapet. Kunden har ingen plikt til å ta i mot AMS ifølge standard nettleieavtalen fra 2007. Viser til dom fra tingretten i Kristiansand.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Merk at AMS står for “Avanserte Måle- og Styringssystemer” Mange bruker “AMS-måler” for den nye strømmåleren, det skaper bare forvirring på hva er egentlig AMS, selv juristene tar feil av dette i sine utredninger. Smartmåleren i AMS består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. I følge nettavtalen er kunden pliktig til å bytte måleenheten når nettselskapet ber om det, men ikke til en måler i AMS med en kommunikasjonsenhet. Det er viktig å forstå forskjellen når man leser hva forskriften sier hvem som har plikt til å installere AMS.

Hva personvernforordningen sier rundt håndteringen av helseopplysninger

Nettselskapene håndterer ikke helseopplysninger korrekt etter personopplysningsloven. Viser til Personvernforordningen artikkel 6 og 9. Nettselskapene har ikke tidligere behandlet slike helseopplysninger utenom vanlige opplysninger for fakturering av kunden. For å behandle helseopplysninger kreves det grunnlag i personvernforordningen i minst ett av alternativene i artikkel 6 og minst ett av unntakene i artikkel 9 nr. 2. Noen av unntakene stiller også krav om at behandlingen er tillatt etter nasjonal rett. GDPR direktivet krever at det kun skal gis tilgang på sensitiv og personlig informasjon til de som eksplisitt trenger den for å gjennomføre databehandlingen.

I NVE sine høringsdokumenter før forskriften ble vedtatt står det lite om hvordan slike helseoppisynger skal håndteres av nettselskapene. Bare at NVE ber nettselskapene følge gjeldende lov på dette området. NVE bruker slike helseopplysninger statistisk formål. Det har kundene ikke gitt sin tillatelse til.

Nettselskapene truer kundene til å installere AMS

Det viser praksisen til nettselskapene i dag på hvordan de presser kundene for få installert AMS mot kundens vilje med å kreve legeattest som ikke er et krav for få fritak for måler uten AMS (kommunikasjonsenhet). Legeerklæring er noe nettselskapet kun krever for å gjøre det vanskelig for kunden å få et lovlig fritak. I verste fall kan kunden få sin strøm stengt når nettselskapet ignorerer kunden sin innsigelse som ikke er er åpenbart grunnløs. Når nettselskapet truer med å stenge strømmen bryter de sin leveringsplikt § 3-3 i energilovenLes dette innlegget om stenging av strøm fra Eidsiva Nett.

Nettselskapene har ikke anledning til å behandle slike helseopplysninger

Nettselskapene har ikke lov til å behandle slike helseopplysninger. Det har OED sine jurister forstått når lovteksten ble skrevet i § 4-1. Plikt til å installere AMS.  b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Forskriftsteksten sier ingenting om det som NVE mener at det “først og fremst er å forstå som helsemessing forstand” som en erklæring fra lege eller psykolog som nettselskapene bruker som referanse i kommunikasjonen med kunden at dette er et absolutt krav. Slik som NVE fortolker forskriften legger de til rette for nettselskapene om bryte personvernforordningen artikkel 9 med samle inn helseopplysninger som de ikke skal gjøre uten å tillatelse til det. Hvis dette var så viktig for NVE, hvorfor er det punktet med legeattest tatt med i forskriften § 4-1 b)? Det har man ikke fått svar på.

Hvem har tilgang til disse helseopplysningene? Det vil ikke nettselskapene dokumentere på hvordan dette blir håndtert internt. Kundene bør be om slik dokumentasjon fra sitt nettselskap. Jeg har ikke fått svar på disse spørsmålene fra mitt nettselskap og NVE vil heller ikke svare på. hvordan skal man få avklart uklare ting når NVE som er forskriftsmyndighet ikke vil svare. Hele dette opplegget med AMS er fadese.

Et eksempel. Kunden sender sin legeattest til oppgitte felles kunde epost adresse hos nettselskapet. Hvordan blir da denne typen epost håndtert og oppbevart, og hvem har tilgang til disse opplysningene? Kan hvemsomhelst tilgang til den felles e-post kontoen på kundesenteret?

Har nettselskapene et personvernombud?

Siden nettselskapene håndterer slike sensitive opplysninger fra en kunde, har de et personvernombud? Det ville være interessant å få vite. 

Les artikkelen fra Reuters på hvor mye dine helseopplysninger er verdt
personvernombudet

Hva sier datatilsynet

Datatilsynet har uttalt seg ved håndtering av slike helseopplysninger betinger det at gjeldende lover og forskrifter blir fulgt av nettselskapet. Men nettselskapene følger ikke gjeldende lover og forskrifter som de er pliktige til å følge siden det kreves en helseattest som ikke har et krav om i forskriften. Det har man påpekt til nettselskapet. Men får ikke svar tilbake. Datatilsynet sier at det er et brudd på personvernforordningen med å samle inn helseopplysninger som ikke er et krav i forskriften.

Kunden har ingen plikt til å installere AMS. Les dommen fra tingretten

Å kreve legeattest er kun for å gjøre det vanskelig for kunden

Hvorfor krever nettselskapene en slik helseattest for å få fritak? Jo, fordi nettselskapene har ikke satt seg inn i gjeldende lover og forskrifter som de er pliktige å følge. Å kreve en slik attest blir brukt som et pressmiddel mot kundene for å vanskeliggjøre et lovlig fritak. Det at NVE bruker ord som “det menes og forstås som legeerklæring”  i sine uttalelser legger da opp til føringer for nettselskapene. Nettselskapene sjekker det ikke opp mot hva forskriften sier. Forbrukerne er utrolige sløve som ikke følger med i timen med å sette seg inn hva de blir tilbudt av informasjon. Mange er veldig naiv og stoler for mye på hva forvaltningssystemet kommer med av informasjon. Mange kunder gir etter når nettselskapet kommer med trusler med å stenge strømmen hvis ikke sender inn en legeattest.

Les også
Det er ikke grunnlag for å kreve legeerklæring for å få fritak for "AMS-måler 

Helseregisterloven

Til info på hva som står i helseregisterloven om behandling av slike helseopplysninger som nettselskapene samler inn med hvilken påfølgende straff man kan få hvis man gjør noe ulovlig. Hvorfor kan da nettselskapene samle inn slike helseopplysninger uten at det får følger? Et interessant moment som du kan spørre ditt nettselskap om.
Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven)

Lovverk

§ 18. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte helseopplysninger. Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger som behandles etter denne loven, uten særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

§ 30 a. Straff for urettmessig tilegnelse av helseopplysningerDen som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer forbudet mot urettmessig tilegnelse av helseopplysninger i § 18, straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år. Grov urettmessig tilegnelse av helseopplysninger straffes med fengsel i inntil 3 år

Annet

Forskrift om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l.
Hva er en legeattest
Datatilsynet om AMS

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>