Ams Monster

Folket mot AMS

Høyesteretts ankeutvalg fremmer ikke gebyranken til Høyesterett

Publisert 15. desember 2020

Sist oppdatert 15. januar 2022

Estimert lesetid: minutter


Ankeutvalget til Høyesterett har truffet en beslutning i gebyrsaken 8. desember 2020. Gjelder anke på dom fra Hålogaland lagmannsrett 17. august 2020 i sak nr. 20-046594ASD-HALO mot Hålogaland Kraft Nett AS. Anke til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke fra ankeutvalget.

Anken til høyesterett og lagmannsretten har sammenheng med gebyr dommen fra Trondenes tingrett fra 9. januar 2020. Den feilaktige tingrettsdommen er søkt omstøtt til Salten og Lofoten tingrett i september 2021 og som er under behandling, en avklaring vil komme i løpet februar/mars 2022.

BESLUTNING

XXXX XXXXX har anket Hålogaland lagmannsretts dom 17. august 2020 i sak nr. 20-046594ASD-HALO mot Hålogaland Kraft Nett AS.

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemotparten har krevd 31 700 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Ankeutvalget finner at sakskostnader for Høyesterett ikke bør tilkjennes, da tungtveiende grunner gjør det rimelig â frita for kostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.


Dette betyr at nettselskapet Hålogaland Kraft Nett ikke for dekket sine sakskostnader på over kr. 90.000 på et skarve avlesningsgebyr på kr. 3120. Kunden slapp billig unna i anken til Høyesterett. Ifølge dommen fra lagmannsretten ble kunden dømt til å betale kr. 30.000 i sakskostnader - det var et slag i ansiktet for HLK Nett som ønsket å påføre kunden helt bevisst høye saksomkostninger.

Les Hålogaland lagmannsrett kjennelse fra 17.8.2020.

Nettselskapene må snart begynne å forstå at slike fillesaker rundt gebyret koster selskapet mer en det smaker. Det har vært flere gebyrsaker til behandling i domstolene. Ams.monster vil publisere resultatet av disse sakene.


En interessant bemerkning i kjennelsen fra Hålogaland lagmannsrett:

«Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden.»

Kunden (saksøker) ble ikke dømt til å betale gebyret (kr. 3120,-) for kalenderåret 2019 som saken gjelder for. Dette på grunn av Hålogaland Kraft Nett AS ikke hadde utført den fysiske kontrollen av måleren i kalenderåret 2019 i henhold til avregningsforskriften. Så, akkurat dette punktet fikk kunden medhold på fra Hålogaland lagmannsrett. Akkurat det snakkes det lite om.

HLK Nett har forskuddsfakturert gebyret i strid med avregningsforskriften § 7-1 a) på en nettjeneste som ikke er blitt utført.

Det lagmannsretts dommen avklarer, og som man vet fra tidligere, er at nettselskapene kan fastsette sine egne tariffer etter kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester. Men gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

LES OGSÅ
Kristiansand Tingrett bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS

HLK Nett må tilbakebetale gebyret

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har fattet vedtak mot nettselskapet HLK Nett som har fakturert og inkludert kostnader i gebyret på feil grunnlag etter Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. HLK Nett har vært grådig og tatt betaling for samme tjenester to ganger fra kunden bare med å kalle det andre for et gebyr. Det er ikke lov. Gebyret må beregnes på nytt og tilbakebetale kunder som har betalt for mye. Vedtaket finner man HER.

Brevet HLK NETT har sendt til kundene om ny sats for gebyret. Legg merke til begrunnelsen i brevet HLK Nett for tilbakebetaling: "Da vi siden innføringen av avlesningsgebyret i 2019 har gjort oss en del erfaringer mht. kostnadsbildet, samt at ny bransjestandard trer i kraft, vil vi nå redusere ditt avlesingsgebyr." 

Kunden måtte klage til RME for å få rett siden HLK Nett ikke var interessert i å ha en dialog med kunden. Dette har nettselskapet ikke gjort frivillig når de bruker en dårlig unnskyldning å kalle det en ny bransjestandard

I tillegg skriver HLK Nett i brevet at de skal utføre kontroll avlesning av manuell måler i 2021 for året 2020. HLK Nett har ikke fått med seg at kontrollen må utføres i kalenderåret i henhold til avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt.


Ny § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier

Gjeldene fra 1.2.2021. Merk at tariffen ikke har tilbakevirkende kraft for gebyr årene 2019 og 2020. Link til kontrollforskriften.

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.

Her finner man oppsummering og høringskommentarene rundt tariffen § 17-9 i NVE rapport 08-2020.

LES OGSÅ
Advokat Matre sitt brev til Olje- og Energidepartementet angående høringen 


Gebyret er i strid med forbrukerrettighetene

Forbrukerkjøpsloven Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 2.Lovens anvendelse i noen særlige forhold. 
Loven gjelder for.
d) avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi.


§ 3.Ufravikelighet. Lovvalg
Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.


Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.

§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.

I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Ved leveranse i strid med første ledd bokstav b er mottakeren ikke forpliktet til å betale, så framt ikke noe annet er bestemt ved lov.


Avtaleloven § 36. Den kalles for en generalklausul da den omfatter alle avtaler/kontrakter på formuerettens område, og er således en generell lempningsregel. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.

Avtaleregulering kan sensureres dersom den er urimelig, jf. avtaleloven § 36. Dersom avtalen ikke er individuelt forhandlet, slik tilfellet er med standard nettleieavtale, kommer også avtaleloven § 37 til anvendelse.


Gebyret og småkravsprosess

Behandling av småkravsprosess i domstolene, er en enkel, rask og billig måte for å behandle tvister på. Småkravsprosess må ikke sammenlignes med en allmennprosess (ordinær behandling av sivile saker). Småkravsaker skaper ikke presedens for andre lignende saker slik som en ordinær behandling ville ha gjort når bransjen prøver seg med å henvise til Hålogaland lagmannsrett dommen at de vant frem.

Tvisten rundt gebyret handler ikke om nettselskapet kan fastsette sine egne tariffer som et gebyr, men hvilke kundespesifikke kostnader de tar med i gebyret. Dvs. kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv. Gebyret størrelse ble ikke behandlet i Trondenes tingrett eller i anken til lagmannsretten. Les mer her.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) Kapittel 10. Småkravprosess

Gebyret vs tvisteloven § 10-5

For småkravprosess dekkes omkostninger bare innenfor rammen av tvisteloven § 10-5. Reglene om småkravsprosess gjelder tvister der tvistegjenstanden har lavere verdi enn kr. 125.000,-. Den vinnende part vil der kun få dekket sine omkostninger eks. mva. med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, likevel alltid inntil kr 2 500 og aldri mer enn kr 25 000, jf. tvisteloven § 10-5.

Gebyrsaker er det snakk om lave tvistesummer.Den vinnende part får dekt inntil 20 prosent av sakens tvistesum (gebyret) etter tvisteloven § 10-5. Kunder som ikke vinner frem i forliksrådet bør anke til tingretten: Forenklet stevning for tingretten etter tvisteloven § 9-2 fjerde ledd.

Et eksempel: Kunde vant ikke frem i forliksrådet. Dømt til å betale kr. 4800. Anket til tingretten. Tapte der også. Dømt til å betale kr. 5.600 jm. tvisteloven § 10-5 . I tingrettssaken hadde nettselskapet advokatutgifter på kr. 51.800. Disse kostnadene måtte Elvia dekke selv. Gebyrsaken er anket til lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil i tingretten.

Kunden påfører nettselskapet en masse ekstra arbeid og saftige sakskostnader som de må dekke selv. Kunden slipper uansett "billig" unna på grunn av tvisteloven § 10-5. Slik kan man plage nettselskapet til de gir opp å fakturere gebyret på grunn av mye ekstra arbeid og kostnader. Noen nettselskapet har skjønt tegningen og har droppet gebyret. Forbrukerne må stå på og ikke gi etter presset. Gebyret er urettmessig.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>