Ams Monster

Folket mot AMS

Høyesteretts ankeutvalg fremmer ikke gebyranken til Høyesterett

Publisert 15. desember 2020

Sist oppdatert 15. desember 2020


Ankeutvalget til Høyesterett har truffet en beslutning i gebyrsaken 8. desember. Det gjaldt anke på dom fra Hålogaland lagmannsretts 17. august 2020 i sak nr. 20-046594ASD-HALO mot Hålogaland Kraft Nett AS. Anke til Høyesterett kan ikke fremmes uten samtykke fra ankeutvalget

BESLUTNING

XXXX XXXXX har anket Hålogaland lagmannsretts dom 17. august 2020 i sak nr. 20-046594ASD-HALO mot Hålogaland Kraft Nett AS.

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4. Anken tillates derfor ikke fremmet.

Ankemotparten har krevd 31 700 kroner i sakskostnader for ankeutvalget. Ankeutvalget finner at sakskostnader for Høyesterett ikke bør tilkjennes, da tungtveiende grunner gjør det rimelig â frita for kostnadsansvaret, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.


Dette betyr at nettselskapet Hålogaland Kraft Nett ikke for dekket sine sakskostnader på over kr. 90.000 på et skarve avlesningsgebyr på kr. 3120. Kunden slapp billig unna i anken til Høyesterett. Ifølge dommen fra lagmannsretten ble kunden dømt til å betale kr. 30.000 i sakskostnader - det var et slag i ansiktet for HLK Nett som ønsket å påføre kunden helt bevisst høye saksomkostninger.

Gebyr dommen fra Hålogaland lagmannsrett

Nettselskapene må snart begynne å forstå at slike fillesaker rundt gebyret koster selskapet mer en det smaker. Nå er det vei flere gebyrsaker til behandling i domstolene. Ams.monster vil informere hva resultatet blir av disse sakene.

Det interessante i dommen fra lagmannsretten som blir stående. Det betyr at kunden ikke trenger å betale gebyret på kr. 3120 til Hålogaland Kraft Nett. Fordi at nettselskapet ikke har utført en slik fysisk kontrollavlesning av målerverdiene. HLK Nett har forskuddsfakturert gebyret,  det er i strid med avregningsforskriften § 7-1 a) på en kontroll nettselskapet ikke har utført.

En bemerkning fra dommen i Hålogaland lagmannsrett: «Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden.»

Det betyr at nettselskapet må utføre kontrollen før de fakturerer kunden for gebyret. HLK Nett har tatt betaling for en tjeneste de ikke har utført. Det lagmannsretts dommen egentlig forteller - som man viste fra tidligere er at nettselskapene kan ta en tariff etter kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester - men gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift. Det må foreligge en bestilling fra kunden etter § 17-4.Betaling for andre nettjenester. Det kan ikke nettselskapene dokumentere. Akkurat dette momenter bør nettkundene være oppmerksom på når nettselskapene kaller installasjonen av AMS for et tilbud. Og når kunden sier nei på tilbudet - blir kunden belastet med et urimelig gebyr.

LES OGSÅ
Kristiansand Tingrett bekrefter at kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS

Nettselskapet HLK Nett har en pågående klagesak med NVE- RME. Nettselskapet har fakturert og inkludert kostnader i gebyret på feil grunnlag etter Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. HLK Nett har vært grådig og tatt betaling for samme tjenester to ganger fra kunden bare med å kalle det andre for et gebyr. Det er ikke lov. Gebyret må beregnes på nytt og tilbakebetale kunder som har betalt for mye. NVE- RME har fattet vedtak. Det finner man HER.

Det pussige er at nettselskapet er ankemotpart i gebyranken til Høyesterett. Og nå må de tilbakebetale kunder. Her er brevet HLK NETT har sendt til kundene om ny sats for gebyret. Legg merke til begrunnelsen HLK Nett bruker i brevet for tilbakebetaling: "Da vi siden innføringen av avlesningsgebyret i 2019 har gjort oss en del erfaringer mht. kostnadsbildet, samt at ny bransjestandard trer i kraft, vil vi nå redusere ditt avlesingsgebyr." Dette har ikke nettselskapet gjort frivillig med å bruke en dårlig unnskyldning å kalle det for en ny bransjestandard.


Ny i kontrollforskriften § 17-9

NVE oppsummerings rapport 08-2020 inneholder forslag på endringer i kontrollforskriften. Det foreslåes at gebyret får en egen § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier. Les mer om oppsummeringsrapporten og høringskommentarene HER. Det er mange interessante kommentarer på galskapen rundt gebyret.

Den nye foreslåtte "gebyr paragrafen" § 17-9 Tariff for ikke fjernavleste måleverdier som blir gjeldende fra 1.1.2021? Det forteller at kundene har blitt krevd for et gebyr på feil grunnlag fra nettselskapene. Avlesningsgebyret er ikke hjemlet i lov eller forskrift etter § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester.

LES OGSÅ
Advokat Matre sitt brev til Olje- og Energidepartementet angående høringen 

Gebyret er i strid med forbrukerkjøpsloven

Gebyret er i strid med forbrukerkjøpsloven § 3.Ufravikelighet. Lovvalg at det avtales eller gjøres gjeldende vilkår som ugunstigere for forbrukeren samt Markedsføringsloven § 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.


Forbrukerkjøpsloven Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 2.Lovens anvendelse i noen særlige forhold. 
Loven gjelder for.
d) avtale med et nettselskap om overføring av elektrisk energi.


§ 3.Ufravikelighet. Lovvalg
Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.


Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.

§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.

I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Ved leveranse i strid med første ledd bokstav b er mottakeren ikke forpliktet til å betale, så framt ikke noe annet er bestemt ved lov.


Og så har man hva som står i Avtaleloven § 36. Den kalles for en generalklausul da den omfatter alle avtaler/kontrakter på formuerettens område, og er således en generell lempningsregel. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 36. En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Det samme gjelder ensidig bindende disposisjoner. Ved avgjørelsen tas hensyn ikke bare til avtalens innhold, partenes stilling og forholdene ved avtalens inngåelse, men også til senere inntrådte forhold og omstendighetene for øvrig.

Reglene i første og annet ledd gjelder tilsvarende når det ville virke urimelig å gjøre gjeldende handelsbruk eller annen kontraktrettslig sedvane.


Gebyret og småkravsprosess

Behandling av småkravsprosess i domstolene, er en enkel, rask og billig måte for å behandle tvister på. Småkravsprosess må ikke sammenlignes med en allmennprosess (ordinær behandling av sivile saker). Småkravsaker skaper ikke presedens for andre lignende saker slik som en ordinær behandling ville ha gjort. Det er viktig å ha i bakhanden når bransjen prøver seg med å henvise til Hålogaland lagmannsrett dommen at de vant frem der. Som sagt tidligere er ikke tvisten om nettselskapet kan ta gebyr, men hvilke kostnader de tar med i gebyret. Det ble ikke behandlet i Trondenes tingrett eller i anken til lagmannsretten.

Når domstolene behandler gebyrsaker som en småkravsak, gjelder det for pengekravet for den fakturaen, på den kunden som nevnt ovenfor og for gebyr året 2019. Det vil si at i en småkravsak tar ikke domstolene stilling til eventuelle prinsipielle spørsmålene i saken hvis det ikke er tatt med i bevisførselen. Men kun for selve pengekravet. Det viser dommen fra Hålogaland lagmannsrett at domstolen kun behandlet spørsmålet om nettselskapet kan ta gebyr. Det er korrekt at de kan ta gebyr, men striden er rundt merkostnadene nettselskapene tar med i gebyret -  det er dekket av andre paragrafer. Det er ikke lov. Les mer her.

Man kan sammenligne småkravsaker med en tvistesak i forliksrådet, dvs på et rent pengekrav kunden ikke har betalt. I en småkravsak i tingretten behandles det av en dommer med juridisk kompetanse. Mens i forliksrådet sitter det bare vanlige lekfolk.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) Kapittel 10. Småkravprosess

Gebyret vs tvisteloven § 10-5

For småkravprosess dekkes omkostninger bare innenfor rammen av tvisteloven § 10-5. Reglene om småkravsprosess gjelder tvister der tvistegjenstanden har lavere verdi enn kr. 125.000,-. Den vinnende part vil der kun få dekket sine omkostninger eks. mva. med inntil 20 prosent av sakens tvistesum, likevel alltid inntil kr 2 500 og aldri mer enn kr 25 000, jf. tvisteloven § 10-5.

Når gebyrsaker kommer til domstolene, er det snakk om lave tvistesummer. Har nettselskapene tenkt over kostnadene ved bruk av advokat i slike saker når de vinner frem i saken? Den vinnende part får dekt inntil 20 prosent av sakens tvistesum (gebyret) etter tvisteloven § 10-5. Kunder som ikke vinner frem i gebyr saken i forliksrådet bør anke til tingretten: Forenklet stevning for tingretten etter tvisteloven § 9-2 fjerde ledd.

Et eksempel: Kunde vant ikke frem i forliksrådet. Dømt til å betale kr. 4800. Anket til tingretten. Tapte der også. Dømt til å betale kr. 5.600 jm. tvisteloven § 10-5 . I tingrettssaken hadde nettselskapet advokatutgifter på kr. 51.800. Disse kostnadene måtte Elvia dekke selv. Gebyrsaken er anket til lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil i tingretten.

Vinner ikke kunden frem en gebyrsak i forliksrådet, ank til tingretten, da påfører du ditt nettselskap masse ekstra arbeid og saftige sakskostnader som de må dekke selv. Kunden slipper uansett "billig" unna på grunn av tvisteloven § 10-5. Slik kan kunden plage sitt nettselskap til de gir opp å fakturere gebyret på grunn av masse ekstra arbeid og kostnader. Noen nettselskapet har skjønt tegningen og dropper gebyret. Forbrukerne må stå på og ikke gi etter presset. Gebyret er urettmessig.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>