Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • NVEs forvaltningspraksis er i klinsj med Datatilsynet om legeattest kravet

NVEs forvaltningspraksis er i klinsj med Datatilsynet om legeattest kravet

Publisert 5. oktober 2021

Sist oppdatert 10. oktober 2021


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) hadde møte med Datatilsynet 25. mars 2021 angående nettselskapenes ulovlige innsamling av helseopplysninger. Behandling av helseopplysninger er i utgangspunktet forbudt hvis ikke behandlingsgrunnlaget med en rettslig plikt kan dokumenteres etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Nettselskapene har gjentagende ganger i over lang tid begått alvorlige lovbrudd: Kundene har påpekt forholdet, men nettselskapene har ignorert kundens henvendelse på en arrogant måte. Dette vil nå koste dem penger i et overtredelsesgebyr fra Datatilsynet.

Krav om legeattest er ikke nevnt i 4-1.Plikt til å installere AMS. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Dette er noe NVE mener og forstås som en erklæring fra lege eller psykolog uten å kunne dokumentere det i en lov eller forskrift.

LES OGSÅ
Elvia svar til Datatilsynet på krav om redegjørelse for nettselskapers behandling av helseopplysninger

Sakens bakgrunn fra Datatilsynet

Datatilsynet har over lengre tid mottatt flere henvendelser fra privatpersoner angående nettselskapenes krav om erklæring fra lege eller psykolog  for å oppnå fritak for kommunikasjonsenheten i AMS etter avregningsforskriften § 4-1 annet ledd bokstav b. Kravet oppfattes som inngripende og det anføres at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer.

Nettselskapene bygger, slik vi forstår det, sine tolkninger av unntaksbestemmelsene på RMEs forvaltningspraksis. I henhold til denne praksisen skal unntaket som gjelder for «vesentlig og dokumenterbar ulempe» forstås som helsemessige ulemper som dokumenteres med legeerklæring.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020.

Lenke til brevet Datatilsynet sendte til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) 30. august 2021: Krav om redegjørelse - Krav om legeerklæring for fritak for AMS 30.8.2021 - 2004691-23. Oppdatering: RME har svart Datatilsynet den 30. september 2021. Du finner brevet på denne lenken.

Svarfristen til RME er 30. september. Det blir meget interessant å lese hva RME faktisk tør svare Datatilsynet, hvis de faktisk har forstått hva Datatilsynet egentlig spør om. Svaret vil bestemme størrelsen på overtredelsesgebyret.

Lenke til brevet Datatilsynet sendte til nettselskapene 16.12.2020. Alle tilsvarene fra nettselskapene til Datatilsynet finner du her.

LES OGSÅ
Agder Energi Nett har dretti på draget i svarbrevet til Datatilsynet om legeattest kravet

Ni av 10 nettselskaper svarte på Datatilsynets brev datert 16.12.20, men de hadde ikke skjønt spørsmålene Datatilsynet stilte. Nettselskapene skyldte på NVEs forvaltningspraksis, den som er ulovlig. Men nettselskapene hadde glemt av en viktig ting, de er uansett pliktig til å følge andre lovverk på et selvstendig grunnlag uansett hva NVE skulle mene nettselskapene skal gjøre. Svarene fra nettselskapene leser man her.

Dette kan medføre et overtredelsesgebyr på opptil 20 millioner euro eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 4% av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, der det høyeste beløpet anvendes. Viser til Personopplysningsloven (GDPR) punkt 6 i Artikkel 83.Generelle vilkår for ilegging av overtredelsesgebyr

Personer som har blitt utsatt for den ulovlige handlingen fra nettselskapet, bør søke om erstatning når Datatilsynet har fattet et endelig vedtak om overtredelsgebyr. Lenke til nyheter på Datatilsynet nettside.

Viser til: Artikkel 82.Rett til erstatning og erstatningsansvar: 1. Enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, skal ha rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skaden. 

LES OGSÅ
Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester

NVEs forvaltningspraksis er ulovlig

Dette vil også få konsekvenser for Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) som har tilrettelagt med føringer i sine uttalelser. Les føringsbrevene fra NVE-guruen Arne Venjum.

NVEs forvaltningspraksis er m.a.o. i strid med andre lovverk. Det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Det bemerkelsesverdige er at NVE fortsatt ikke har latt alvoret i brevet fra Datatilsynet synke inn. NVE fortsetter praksisen med å legge føringer i uttalelser, viser til nylige brev 24.auigust 2021 og hva de skriver på nettsiden til RME - at det fortsatt stilles krav om legeattest for fritak for AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren).

LES OGSÅ
Skagerak Nett redegjør til Datatilsynet for behandling av helseopplysninger tilknytning til AMS-fritak

Arne Venjum i NVE motsier seg selv i brev 24.august 2021

"Siden enkelte kunder likevel påstår at målerne gir helsemessige ulemper har
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i sin forvaltningspraksis, og med støtte i måle- og avregningsforskriften, valgt å frita nettselskapene fra plikten om installasjon av AMS for kunder som kan dokumentere at de har helseplager som de mener kan relateres til AMS-måleren"

"Det må her understrekes at dokumentasjonskravet ikke kan oppfattes om et pålegg.
Fremlegging av attest fra lege eller psykolog er i høyeste grad frivillig, men kunder som av ulike grunner ikke ønsker å legge frem attest vil ikke få innvilget AMS-fritak"

NVE ga dette svaret i en klagesak. Dokumentasjonskravet om helsemessig ulempe i avregningsforskriften § 4-1 annet ledd bokstav b er konsekvent forstått som et krav om attest fra lege eller psykolog. NVE sier også at dette er lagt til grunn i forvaltningsvedtak. NVE sier også at i norsk rettskildelære er forvaltningspraksis også ansett som en rettskildefaktor med å henvise til: https://snl.no/rettskilder.

NVEs forvaltningspraksis har de definert som en rettskildefaktor. Uansett hva NVE mener så går forvaltningspraksisen mot et annet lovverk og det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig.

Det NVE faktisk sier, bare vi begrunner dette mange ganger nok, rettferdiggjør vi lovligheten. I samme brev svarer saksbehandleren Velaug Mook at NVE svarer etter beste evne. Hva skal man si om slike inkompetente svar?


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>