Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • NVEs forvaltningspraksis om krav til legeattest er på kant med Datatilsynet

NVEs forvaltningspraksis om krav til legeattest er på kant med Datatilsynet

Publisert 5. oktober 2021

Sist oppdatert 10. oktober 2021

Estimert lesetid: minutter


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) hadde møte med Datatilsynet 25. mars 2021 om nettselskapenes ulovlige innsamling av helseopplysninger. Behandling av helseopplysninger er i utgangspunktet forbudt dersom grunnlaget for behandlingen ikke kan dokumenteres med rettslig forpliktelse etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Nettselskapene har gjentatte ganger begått alvorlige lovbrudd over lang tid:: Kundene har påpekt situasjonen, men nettselskapene har arrogant ignorert kundens henvendelse. 

Krav om legeattest er ikke nevnt i 4-1.Plikt til å installere AMS. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Dette er noe NVE mener og forstår som en erklæring fra lege eller psykolog uten å kunne dokumentere det i lov eller forskrift.


LES OGSÅ
Elvias svar på Datatilsynets forespørsel om forklaring på nettselskapers behandling av helseopplysninger

Sakens bakgrunn fra Datatilsynet

Datatilsynet har over lengre tid mottatt flere henvendelser fra privatpersoner angående nettselskapenes krav om erklæring fra lege eller psykolog  for å oppnå fritak for kommunikasjonsenheten i AMS etter avregningsforskriften § 4-1 annet ledd bokstav b. Kravet oppfattes som inngripende og det anføres at nettselskapene mangler rettslig grunnlag for å behandle legeerklæringer.

Nettselskapene bygger, slik vi forstår det, sine tolkninger av unntaksbestemmelsene på RMEs forvaltningspraksis. I henhold til denne praksisen skal unntaket som gjelder for «vesentlig og dokumenterbar ulempe» forstås som helsemessige ulemper som dokumenteres med legeerklæring.

For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks. førerkortforskriften vedlegg 1 § 4. Helseattest. Nettselskapene kan ikke dokumentere behandlingsgrunnlaget med den rettslige plikten ifølge svarene til Datatilsynets brev 16.12.2020.

Lenke til brevet Datatilsynet sendte til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) 30. august 2021: Krav om redegjørelse - Krav om legeerklæring for fritak for AMS 30.8.2021 - 2004691-23. Oppdatering: RME har svart Datatilsynet den 30. september 2021. Du finner brevet på denne lenken.

Svarfristen for RME er 30. september. Det blir veldig interessant å lese hva RME faktisk svarer Datatilsynet, hvis de faktisk har forstått hva Datatilsynet faktisk spør om.

Lenke til brevet Datatilsynet sendte til nettselskapene 16.12.2020. Du finner alle svarene fra nettselskapene til Datatilsynet her.


LES OGSÅ
Agder Energi Nett har dretti på draget i svarbrevet til Datatilsynet om legeattest kravet

Ni av 10 nettselskaper svarte på Datatilsynets brev datert 16.12.20, men de hadde ikke forstått spørsmålene Datatilsynet stilte. Nettselskapene la skylden på NVEs forvaltningspraksis, som er ulovlig. Men nettselskapene hadde glemt av en viktig ting, de er uansett pliktig til å følge andre lovverk på et selvstendig grunnlag, uavhengig av hva NVE mener nettselskapene bør gjøre. Svarene fra nettselskapene kan du lese her.

Dette kan resultere i et overtredelsesgebyr på opptil 20 millioner euro eller, for et foretak, på opptil 4 % av den totale globale årlige omsetningen i det foregående regnskapsåret, avhengig av hva som er det høyeste beløpet. Viser til Personopplysningsloven (GDPR) punkt 6 i Artikkel 83.Generelle vilkår for ilegging av overtredelsesgebyr

Personer som har blitt utsatt for ulovlig handling fra nettselskapet bør søke om erstatning når Datatilsynet tar endelig avgjørelse om bruddgebyret. Lenke til nyheter på Datatilsynet nettside.

Viser til: Artikkel 82.Rett til erstatning og erstatningsansvar: 1. Enhver person som har lidd materiell eller ikke-materiell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, skal ha rett til å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skaden. 


LES OGSÅ
Glitre Energi Nett har redegjort til Datatilsynet for ulovlig innsamling av legeattester

Er NVEs forvaltningspraksis ulovlig?

Les føringsbrevene fra NVE-guruen Arne Venjum.

NVEs forvaltningspraksis er m.a.o. i strid med annet lovverk. Det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig. Det bemerkelsesverdige er at NVE fortsatt ikke har latt alvoret i brevet fra Datatilsynet synke inn. NVE fortsetter praksisen med å legge føringer i uttalelser, viser til nylige brev 24.auigust 2021 og hva de skriver på nettsiden til RME - at det fortsatt stilles krav om legeattest for fritak for AMS (kommunikasjonsenheten i smartmåleren).


Arne Venjum i NVE motsier seg selv i brev 24.august 2021

"Siden enkelte kunder likevel påstår at målerne gir helsemessige ulemper har
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i sin forvaltningspraksis, og med støtte i måle- og avregningsforskriften, valgt å frita nettselskapene fra plikten om installasjon av AMS for kunder som kan dokumentere at de har helseplager som de mener kan relateres til AMS-måleren"

"Det må her understrekes at dokumentasjonskravet ikke kan oppfattes om et pålegg.
Fremlegging av attest fra lege eller psykolog er i høyeste grad frivillig, men kunder som av ulike grunner ikke ønsker å legge frem attest vil ikke få innvilget AMS-fritak"

NVE ga dette svaret i en klagesak. Dokumentasjonskravet om helsemessig ulempe i avregningsforskriften § 4-1 annet ledd bokstav b er konsekvent forstått som et krav om attest fra lege eller psykolog. NVE sier også at dette er lagt til grunn i forvaltningsvedtak. NVE sier også at i norsk rettskildelære er forvaltningspraksis også ansett som en rettskildefaktor med å henvise til: https://snl.no/rettskilder.

De har definert NVEs forvaltningspraksis som rettskildefaktor. Uansett hva NVE mener, strider forvaltningspraksisen mot et annet lovverk og det gjør NVEs forvaltningspraksis ulovlig.

Det NVE faktisk sier, begrunner vi dette mange ganger nok, begrunner vi lovligheten. I samme brev svarer saksbehandler Velaug Mook at NVE svarer etter beste evne når de ikke forstår spørsmålet.

Forvaltningspraksis er en relevant rettskildefaktor, men forvaltningspraksis er en rettskilde uten autoritetsgrunnlag. Som det klare utgangspunkt skal derfor slik praksis ikke tillegges stor vekt.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>