Ams Monster

Folket mot AMS

Ny gebyr tariff § 17-9 for kunder uten installert AMS

Publisert 11. februar 2021

Sist oppdatert 8. januar 2023

Estimert lesetid: minutter


En ny gebyrtariff for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021 - OED (Olje-og energidepartementet) vedtok i forskrift 22. januar 2021 nr. 17. § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier er en tariff nettselskapene kan fakturere hvis de velger å utføre en årlig måleravlesning kontroll hos sluttbrukere som ikke har installert AMS. Hovedregelen for nettselskapets fakturering av tariffen må ses i sammenheng med at sluttbrukeren ikke har avlest målepunktet minimum én gang i kalenderåret, jf. avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt.§ 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier


Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) pålegger ikke nettselskapet å utføre en fysisk kontrollavlesning av kundens måler i henhold til energiloven med tilhørende forskrifter. Det er opp til nettselskapet å avgjøre om måleren skal kontrolleres eller ikke.

Nettselskapene er ansvarlige for å fastsette sine egne tariffer i overensstemmelse med gjeldende regelverk, men må drive effektivt og rasjonelt, og ikke påføre kundene unødige kostnader.

Gebyret er bare et pressmiddel mot kunden for å installere AMS. Det vises i argumentasjon til saker rettssystemet har behandlet.

Nettselskapets fakturering av gebyret er i strid med markedsføringsloven § 11. a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale


Tekniske data om tariff for ikke fjernavleste målere

Fjernavlesning av målepunkter: "tariff for ikke fjernavleste målere". Den nye avanserte strømmåleren består av en kommunikasjonsenhet og en måleenhet.

Fjernavlesning betyr: En avlesning av målere som befinner seg på et annet sted enn avlesningsstedet.

Viser til avregningsforskriften § 4-2.Funksjonskrav som sier at måleren ikke er fjernavlest. Det tekniske oppsettet er satt opp at kommunikasjonsenheten sender avlesningen til nettselskapet en gang i døgnet.

Funksjonskrav for AMS i øvrige målepunkt enn de knyttet til sluttbrukere i lavspenningsanlegg § 4-3. Måleverdier.

Når RME roter med begrepsbruken når de lager forskrifter på forskjellen mellom en automatisk avlesning og en fjernavlesning. Det viser mangelen på teknisk forståelse på hvordan smartmåleren virker.

Kommentar fra nettselskapet Vokks Nett, nå Etna Nett til RMEs begrepsbruk i en pågående klagesak. Les hele brevet her.

"At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys."

Spør ditt nettselskapet om måleren er fjernavlest eller utføerer automatiske avlesninger. Sjekk om svaret samsvarer med avregningsforskriften § 4-2.Funksjonskrav.

Kamstrup og Aidon skriver på nettsiden at smartmåleren er fjernavlest. Forskriften sier at sluttbrukeren har kunden råderett over måleverdiene. Måleren satt opp til å sende automatisk avlesninger til nettselskapet for å ivareta personvernet.

 

Hvis måleren er fjernavlest, kan nettselskapet hente ut måletall uten et samtykke fra kunden. Det er brudd på forskriften. Kunder som fått installert AMS bør være oppmerksom på akkurat dette.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og Krav om installasjon
Grunnlaget for avlesningsgebyret

Her finner du informasjon om AMS og hvilke krav stilles. Gebyret ble innført 1.1.2019.

RME legger til grunn at manuell avlesning for kunder uten AMS er en «særskilt tjeneste» som faller inn under tariffen § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester.

Korrekt hjemmel for kostnadene er kontrollforskriften § 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at "fastleddet dekker kundespesifikke kostnader".

Det må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3, der det følger at nettselskapene har ansvaret for at "innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest". Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter avregningsforskriften.

Kostnadene i gebyrtariffen for den særskilte tjenesten er således dekket av det lovpålagte fastleddet etter kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som "Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv."

Ved å bruke kontrollforskriften § 17-6 og § 17-9 (gjeldende fra 1.2.2021) for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger.

Det vises i ovennevnte sammenheng til RMEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver:
"Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke
adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien"
. Noe
altså nettselskapene gjør i denne saken.

Utdrag av svarbrev fra RME, datert 03.07.2020.

Det må ses i sammenheng med at nettselskapet har forhåndsfakturert kundene for en tjeneste
nettselskapene ikke har utført og som kundene ikke har bestilt, jr. avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt.

Hålogaland lagmannsrett kjennelse av 17.8.2020 Sak nr. LH-2020-46594 bemerket i kjennelse at nettselskapet har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesning av profilavregnede målepunkt – ved fysisk oppmøte hos kunden.

Lagmannsretten bemerker

RME vurderer ikke i saksbehandlingen om forskriften er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv."  RMEs svar når det gjelder markedsføringsloven, at det er utenfor deres myndighetsområde. En ansvarsfraskrivelse når RME er regulator og særtilsynet for nettvirksomheten. 

Informasjonsplikten til nettselskapet


NVE-RME påstår følgende meninger på nettsiden:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/nettvirksomhet/tariff-for-manuell-avlesning-av-ams-maalere-uten-aktiv-kommunikasjonsenhet/


- Nettselskapet har tilbudt sine kunder et system for avlesing og oversendelse av måleverdier til nettselskapet ved bruk av AMS-målerens kommunikasjonsenhet.


Hvis en kunde avslår et såkalt tilbud fra et nettselskap, mottar kunden et gebyr. Det er urimelig. Nettselskapet presenterer dette tilbudet som en tvang. Du kan ikke si nei. Da stenger nettselskapet strømmen.


- Det å håndtere og kontrollere manuelt avleste data innebærer ekstra kostnader for nettselskapene.


Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og
avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien (fastleddet).


- Tariffen som kan kreves er fastsatt som et standardbeløp, til kr 1500 eksklusiv mva per år. Regelen er ikke en plikt, men en rett for nettselskapene til å fastsette tariff for måleverdier som ikke er fjernavleste, dersom manglende fjernavlesning skyldes forhold på kundens side.


- Når det gjelder tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er dette som nevnt over et standardbeløp, og det foreligger derfor heller ikke en beregning som ligger til grunn for dette gebyret som nettselskapet kan gi ut.


Hvor står RMEs mening i forskriften § 13-5 – at beregningsgrunnlaget jf. § 17-9 trenger nettselskapet ikke å oppgi på forespørsel? Det er urimelig å hevde.


- "Nettselskap har etter kontrollforskriften § 13-5 annet ledd plikt til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Når det gjelder tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er dette som nevnt over et standardbeløp, og det foreligger derfor heller ikke en beregning som ligger til grunn for dette gebyret som nettselskapet kan gi ut."


§ 17-9 er en tariff. § 13-5 sier at nettselskapet plikter å oppgi beregningsgrunnlaget for alle sine tariffer, jf. kontrollforskriften § 13-5. Informasjonsplikt.

Dersom nettselskapet sier at de ikke trenger å oppgi beregningsgrunnlaget i tariffen § 17-9 satt som et standardbeløp. Be nettselskapet om adekvat dokumentasjon på hjemmelsgrunnlag i lov og forskrift på unntaket, som sier at nettselskapet ikke er pliktig til å oppgi kostnadene i tariffen § 17-9, når § 13-5 sier at kostnadene skal oppgis i alle tariffene til nettselskapet.

Oppsummering

Nettselskapet kan ikke belaste kundene for noe som helst ekstra for å velge strømmåler uten kommunikasjonsenhet, da nettselskapet allerede er pliktet til å kreve dette inn gjennom fastleddet. Kontrollforskriften §17‐6 og §17‐9 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf. Og avregningsforskriften § 3‐3 pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapet ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan nettselskapet ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd. RME pålegger ikke nettselskapet å kontrollere måleren med en fysisk stedlig kontroll hos kunden.

Om nettselskapet skulle mene imot, be nettselskapet om å fremskaffer adekvat dokumentasjon hjemlet i gjeldende lovverk på det nettselskapet (og RME) mener er feil i det man tar opp.

Følger du denne oppskriften på juss, vil nettselskapet få problemer å svare på det du spør om.

Viser til ett svarbrev fra NVE til Distriksenergi av 2.7.2018. Dette brevet utløser noen interessante problemstillinger.

Det som er betenkelig er at i brevet hvor avlesingsgebyret for fysisk avlesning i utgangspunktet er nevnt, er i sammenheng med kunder som ikke leverer måling i løpet av året. Da vil avregningsforskriften § 3‐3 kunne kreve at det foretas en fysisk kontroll avlesing en gang pr. år. Men NVE påstår videre som at dette er noe som vil gjelde alle kunder med måler uten kommunikasjonsenhet. Det er ikke det avregningsforskriften § 3‐3 sier. Med andre ord, NVE
bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet. Jeg vil gå såpass langt i å si at de bruker noen få for å straffe alle. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der.


  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >