Ams Monster

Folket mot AMS

Ny gebyr tariff § 17-9 for kunder uten AMS

Publisert 11. februar 2021

Sist oppdatert 23. mars 2021


En ny tariff for ikke-fjernavleste måleverdier trådte i kraft fra 1.2.2021 - OED (Olje-og energidepartementet) vedtok i forskrift 22. januar 2021 nr. 17. Kostnadene i tariffen gjelder for de nettselskapene som velger å avlese måleren - hvis det blir utført en årlig fysisk måleravlesning kontroll hos kunde.

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke pålagt nettselskapene å utføre en fysisk kontrollavlesning, det er heller ikke et krav i forskriften. Dette er noe nettselskapene kan bestemme selv. Nettselskapene ser nå sin mulighet til å være grådig for å kreve inn gratis ekstra penger som går utenfor inntektsrammen til nettselskapene som NVE regulerer. Dette fordi at nettselskapene er veldig opptatt å høre på hva NVE mener de skal gjøre.

Nettselskapene er selv ansvarlige for å fastsette tariffer som er i overensstemmelse med gjeldende regelverk, men må drive effektivt og rasjonelt, og ikke påføre kundene unødige kostnader. Det er ingen tvil at gebyret er et pressmiddel. Det viser argumentasjon i saker som har vært i rettssystemet. Det vil Ams.monster komme tilbake med en sak som nylig har vært i tingretten. Dom kommer innen en uke.

En annen ting kunden må være oppmerksom på ved fakturering av gebyret, er Markedsføringsloven § 11. 


Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.
§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.
I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,
b) å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Ved leveranse i strid med første ledd bokstav b er mottakeren ikke forpliktet til å betale, så framt ikke noe annet er bestemt ved lov.


Be ditt nettselskap om de kan dokumentere en slik bestilling fra deg. Husk at gebyret er noe nettselskapet kan ta, og er ikke en plikt etter § 17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år.


Viser til kontrollforskriften § 17-4.Betaling for andre nettjenester
Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker
b) kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert.


NB Etter innføringen av AMS argumenterer NVE og nettselskapene for at måleravlesning er å anse som en "særskilt tjeneste" - der det henvises til kontrollforskriften § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester for å kunne fakturere kundene for et gebyr. Da må § 17-4 b) sees i sammenheng at det er en bestilling.

LES OGSÅ
Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Gebyret gjelder for kunder som aldri har sendt inn avlesninger 

Den fysiske kontrollavlesningen som nettselskapene sier de er pålagt å gjøre i henhold til Avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt - gjelder kun for sluttbrukere som aldri har sendt inn avlesninger. Da må nettselskapet utføre en stedlig kontrollavlesning for å oppfylle sin plikt. Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret. Har sluttbrukeren gitt minst en årlig avlesning, er nettselskapet ansvar oppfylt.

Avregningsforskriften § 3-3 andre og tredje ledd som trådte i kraft 22 jan 2021 nr. 177 (i kraft 1 feb 2021). Den nye som er tilført i andre ledd: "Nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste."

"Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret. Nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste"

"Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like"

Viser til svarbrev fra NVE til Distriksenergi datert 2.7.2018 "Spørsmål fra Distriktsenergi vedrørende gebyr for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren". Brevet er roten til alt det påståtte tullet nettselskapene sier at de må absolutt ut på en slik kontrollavlesning hos kunden.

Brevet utløser en del interessante problemstillinger. Det som er betenkelig er at i brevet hvor avlesingsgebyret for fysisk avlesning i utgangspunktet er nevnt, er i
sammenheng med kunder som ikke leverer måling i løpet av året. Da vil avregningsforskriften § 3‐3 kunne kreve at det foretas en fysisk kontroll avlesing en gang pr. år. Men NVE påstår videre som at dette er noe som vil gjelde alle kunder med måler uten kommunikasjonsenhet. Det er ikke det avregningsforskriften § 3‐3 sier. Med andre ord, NVE bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har
kommunikasjonsenhet. Det vil si at NVE bruker noen få for å straffe alle. Dette er en mistolkning av paragrafen. NVE klarer å lese veldig mye ut av 2 enkle setninger i § 3‐3 første og annet ledd som ikke står der.

 Nettleieavtalen § 5-3 Kontroll av måleutstyr

Så hvis nettselskapet ønsker å utføre en kontrollavlesning, enda kunden har sendt avlesninger, er det uproblematisk. Da må man være oppmerksom iht. "standard nettleieavtale" § 5-3 Kontroll av måleutstyr tredje ledd: Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen.

Merk at "standard nettleieavtale" er ment å være en «veiledende» avtale, og har ingen forpliktelser for kunden hvis kunden ikke har samtykket. Les mer her.

§ 5-3 kontroll av måleutstyr

Kostnadene i gebyret må spesifiseres

Når nettselskapene nå påstår at de kun trenger å forholde seg til den fastsatte størrelse på tariffen og legge seg på maksgrensen på kr. 1500,-, er det en sannhet med modifikasjoner.

Kontrollforskriften § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år
.

Informasjonsplikten om tariffenes beregningsgrunnlag i kontrollforskriften § 13-5 gjelder også for ikke-fjernavleste måleverdier. Det nettselskapene tror nå, er at de slipper unna å dokumentere kostnadene i gebyret med den nye fastsatte tariffen på kr. 1500,- for ikke-fjernavleste målerverdier. Der tar de feil.

Nettselskapene kan ikke ta med indirekte kostnader gebyret, kun merkostnader som fastleddet ikke dekker av kundespesifikke kostnader. Les mer HER. Når nettselskapet har lavere kostnader en kr. 1500,- må gebyret reflektere det. Det viser vedtakene RME har fattet i den senere tid - der nettselskapene har tatt med kostnader i gebyret som er dekket av andre paragrafer, og må tilbakebetale det overskytende tilbake til kundene. Det nettselskapene har gjort til nå, de har tatt med alle typer av kostnader i gebyret som allerede er dekket av inntektsrammen som NVE regulerer. Det er ikke lov. Lenke til en oversikt over vedtakene RME har fattet angående beregningen av gebyrene som er i strid med forskriften.

Klag til RME hvis de prøver seg å unngå gi deg dokumentasjon av kostnadene i tariffen.

Kontrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt

Nettselskapene plikter av eget tiltak å gi andre nettselskaper den informasjon som er nødvendig for at disse skal kunne beregne egne tariffer. Informasjonen skal gis innen rimelig tid før nye tariffer trer i kraft.

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

Tariffer og vilkår skal samles skriftlig, og være lett tilgjengelig for nettkundene.

Nettselskapene skal i rimelig tid før endring av tariffene trer i kraft informere den enkelte nettkunde om tariffendringer. Informasjonen skal inneholde en begrunnelse for tariffendringene.

Når gebyret har fått en ny forskriftsfestet tariff § 17-9, kan man stille spørsmålstegn om hjemmelsgrunnlaget til NVE-RME har henvist til, den "vidåpne" § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester. Gebyret, eller den såkalte særskilte tjenesten er hjemlet i verken lov eller forskrift. NVE-RME og nettselskapene påstår at den sier det. Det vil si at nettselskapene har krevd inn gebyr ulovlig med feil hjemmelsgrunnlag. Kundene som har betalt gebyret etter § 17-6, bør kreve å få det tilbakebetalt. 

Gebyret skal faktureres etterskuddsvis

Nettselskapene har ikke lov til å forhåndsfakturer kunden, altså etter en fysisk stedlig kontroll har vært utført, dette iht. Avregningsforskriften § 7-1a.Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk.

RME HØRINGSDOKUMENT Nr. 03/2020
Les RMEs merknader til forhåndsfaktureringen av avlesningsgebyret.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>