Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Datatilsynet
  • Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger

Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger

Publisert 31. desember 2019

Sist oppdatert 2. september 2021


Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt for å behandle særskilte kategorier av personopplysninger, her av helseopplysninger, jf. personforordningen artikkel 9 nr. 1 og  artikkel 9 nr 2.. For at nettselskapene skal kunne behandle helseopplysninger må de ha særskilt hjemmel i forskriften. Det må stå i klartekst i hjemmelen at det er en plikt, som f.eks førerkortforskriften vedlegg 1 § 4

Viser til personvernforordningen artikkel 6, særskilte kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr 1 som setter forbud om behandling av helseopplysninger uten at det finnes unntak i personvernforordningen artikkel 9 nr 2.

LES OGSÅ 
Vil Datatilsynet gi nettselskapene et overtredelsesgebyr?

Nettselskapene har begått lovbrudd i flere år

Når nettselskapene stiller absolutt krav om legeattest, fritak for kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren, det uten å ha behandlingsgrunnlag, må det meldes inn til Datatilsynet som et brudd på GDPR.

Les brevet Datatilsynet sendte i 2017 til nettselskapene Skagerak Energi Nett (nå Lede) og Hafslund Nett (nå Elvia).

"Vi kan heller ikke se at verken Skagerak Energi eller Hafslund Nett har konsesjon til å behandle slike opplysninger, og det fremstår ikke som noen av unntakene fra konsesjonsplikten kommer til anvendelse. Det fremstår derfor som virksomhetene behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven"

Konsesjonsplikten er utgått etter den gamle Personopplysningsloven, nå gjelder GDPR direktivet (Personvernforordningen) som ble innført og trådte i kraft 25.5.2018.

Lenke til Datatilsynet på hvilket behandlingsgrunnlag som kreves
Her kan du tipse Datatilsynet om lovbrudd

Argumentet for å kreve legeattest

Nettselskapene henviser til avregningsforskriften § 4-1 b) installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker for fritak for AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Fritaket gjelder for kommunikasjonsenheten i smartmåleren (kalt AMS-måler). Les innlegget hva en AMS-måler ikke er.

Nettselskapene krever at kunden fremlegger en erklæring fra lege eller psykolog som dokumenterbar ulempe som stadfester at kunden har gitt uttrykk for frykt eller ubehag som påstås å kunne knyttes til AMS-måleren, dvs. det gjelder strålingen fra kommunikasjonsdelen. § 4-1 b) sier ingenting om at det er et krav om erklæring fra lege eller psykolog som fritaksgrunn. Dette er noe NVE menes og forstås som en legeattest uten at det er hjemlet i lov eller forskrift.

Hafslund Nett absolutte krav om legeattest

Blant annet forteller Hafslund Nett (Elvia) kundene at legeattest er et absolutt krav som eneste fritaksgrunn. De påstår at NVE har pålagt dem å kreve legeattest. Hvis kunden ikke fremlegger legeattest, blir strømmen stengt er hva kundeservicen svarer kontant. Hafslund Nett har monopol på nettjenester. De driver med maktmisbruk ovenfor nettkunden med å true å stenge strømmen . På grunn av monopolet kan ikke kunden flytte til et annet nettområde.

hafslund nett absolutte krav om legeattest

Ams.monster vil publisere brev man har fått tilgang på som forteller om det elendige kunnskapsnivået blant ansatte i Hafslund Nett, nå Elvia. Lovbruddene er tatt opp med ledelsen med styreleder som ikke tar ansvar når dette blir påpekt. Hafslund Nett er meldt inn til Datatilsynet. Les brevet Datatilsynet har sendt Hafslund Nett/Elvia.

Les svaret fra Elvia på brevet fra Datatilsynet.

Vil Hafslund Nett/Elvia vise den samme arrogansen i svar til Datatilsynet slik som de svarer kunden. Nei. Pipen får nok en annen lyd når det vanker store bøter på brudd på GDPR. Dette blir spennende tider fremover. Datatilsynet behandler fortsatt saken. Et vedtak vil komme i løpet av høsten 2021.

Hvorfor blir dette feiltolket? Selvfølgelig av inkompetanse!

Nettselskapene har tidligere ikke hatt behov for å behandle særlige kategorier av personopplysninger (helseopplysninger), før AMS ble innført 1.1.2019. Nettselskapene skal kun håndtere generelle personopplysninger etter personvernforordningen artikkel 6, dette for å fakturere kunden. Men de har stoppet å lese ved artikkel 6, men artikkel 9 behandler denne typen av særlige kategorier av personopplysninger. Nettselskapene har manglende kunnskap om lovverket som de er pliktet til å følge. Når kunden påpeker dette, gir de blanke å sjekke det opp når de hevder sin urimelige rett. De hører bare på hva NVE mener de skal gjøre. NVE ikke har pålagt nettselskapene noe som helst. Det er avregningsforskriften som pålegger dem å installere AMS. Der står det er ikke at det et krav om legeattest.

Krav om legeattest er kun for å gjøre det vanskelig for kunden å få lovlig fritak etter § 4-1 b). Hva med andre typer av dokumenterbare ulemper som forskriften egentlig åpner opp for? 

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Kunden er ikke pliktig til å installere AMS

Husk at nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften § 4-1 Plikt til å installere AMS i 2011. Nettselskapene blander kortene med det juridiske. Kunden er ikke pliktig til å installere AMS (kommunikasjonsenheten) etter nettleieavtalen. Viser til kjennelsen fra Kristiansand Tingrett september 2018.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Nettselskapene baserer seg på meningene fra NVE

NVE har skrevet i rapport 07/2011 “Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst” for å få et gyldig fritak med følgende setning: med ”ulempe for kunde” menes først og fremst i helsemessig forstand at det gjelder en erklæring fra lege eller psykolog som eneste dokumenterbare ulempe som fritak for AMS. Slike svar er en gjenganger i klagesaker fra kunder som har fått avslag på fritak for AMS fra sitt nettselskap. Hadde NVE hatt hjemmel hadde de sagt at nettselskapene har en plikt, og ikke ment det. NVE kan mene hva de vil, uten at det gir nettselskapene mer rettslig hjemmel.

Fra NVE rapport 7/2011
Med “ulempe for kunde” menes først og fremst i helsemessig forstand

felo dispensasjon fra ams
Klikk på bilde for å laste ned dokumentet

NVE regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldende lover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

Et åpent avisinnlegg i Altaposten. En nettkunde vil ha svar fra nettselskapet på det kunden faktisk spør om.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>