Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Energinorge
  • Energi Norge guruen Ulf Møller avslører sin inkompetanse i AMS-saken

Energi Norge guruen Ulf Møller avslører sin inkompetanse i AMS-saken

Publisert 16. mai 2021

Sist oppdatert 30. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Den stolte skrytepave Ulf Møller, talsmann for Energi Norge, har tatt på seg tinnfoliehatten og kommentert innlegget nye oppdaterte "Standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker"Møllers kommentarer viser at han ikke klarer å innse sin egen inkompetanse og prøver å gi et inntrykk av mestring.

Møller har ikke forstått hva de tre bokstavene AMS (Avanserte måle- og styringssystem) egentlig betyr for en installasjon for sluttbrukeren etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS når måleren (kjent som en AMS-måler) ikke er nevnt i paragrafen.

Energi Norge (nå Fornybar Norge) er en interesseorganisasjon for nettselskapene som driver aktiv lobbyvirksomhet mot myndigheter og politikere.

Energi Norge har utarbeidet en oppdatert standard avtalemal om nettleie og tilknytnings vilkår (16.12.20), en avtale som nettselskapene kan benytte. Vilkårene i avtalen er i strid med det forbrukerrettslige. Avtalen er ensidig diktert av bransjen. Avtalen har en uheldig skjev maktfordeling i styrkefoldet som kun kommer nettselskapene til gode. Den kyniske nettbransjen utnytter situasjonen som monopolister på nettjenester uten å ta hensyn til forbrukerens interesser.

Nettbransjen opptrer arrogant i korrespondansen med kunden på måten de tar seg til rette når de stiller urimelige kontraktsvilkår. Nettselskapene er ikke interessert i å ha dialog med kunden. De er mer opphengt i å ha rett enn å gjøre rett.

Energi Norge, i spissen for nettselskapene, bryr seg rett og slett ikke om å følge lovverket da det ikke kommer dem til gode. Det er bekymringsfullt med det kunnskapsnivået Ulf Møller faktisk har som talsmann for strømbransjen han representerer. Les Møllers kommentar lenger ned. Møller har ikke skjønt noe som helst om hva en installasjon av "Avanserte måle- og styringssystem" (AMS) egentlig betyr for sluttbrukeren.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Nettleieavtalen er en veiledende avtale, den ble sist oppdatert i 2007, og avtalen gjelder fortsatt uansett hva Møller mener. Det er ikke avtalevilkår inkludert i avtalen som forplikter sluttbrukeren til å installere AMS i sin private el-installasjon.

Viser til kjennelse fra tingretten i Kristiansand september 2018. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapene og Ulf Møller ikke har forstått. Men med den nye avtalen prøver bransjen seg med å lure inn nye vilkår uten at forbrukeren har blitt spurt om samtykke. Et av vilkårene (2021) er kommunikasjonsenhet og antenne i strømmåleren, som ikke var et vilkår i avtalen fra 2007.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Det som er spesielt når måleren ikke er nevnt i forskriften. Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1. Plikt til å installere AMS pålegger nettselskapene å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud (for nettselskapene) er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det verken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. 

Nettkundene har i lang tid fått merke pågåendeheten fra nettselskapene på nye vilkår i nettleieavtalen. Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) har ikke godkjent noen av nye de vilkårene som bløffmakeren Ulf Møller hevder på den opprinnelige nettsiden som nå er fjernet. Les hva Fornybar Norge har publisert på nettsiden etter at bløffingen ble avslørt, de endret ordlyden i teksten. Hva skal man si om denne typen manipulasjon?

Kunden skal uansett ha gitt et aktivt samtykke til de nye vilkår i avtalen. Viser til Markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår.

"Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe."

Personopplysningsloven som ble endret til Personvernforordningen i 2018 og ble innlemmet under GDPR. Etter innføringen av GDPR så krever endring av vilkår et aktivt samtykke etter Artikkel 7.Vilkår for samtykke. Nettselskapene er pliktig til å ha et system for å lagre at kunden faktisk har samtykket, og at samtykket til enhver tid kan trekkes tilbake uten at det får konsekvenser for forbrukeren.Ulf Møller kommenterer til monster innlegg nye vilkår for nettleie og tilknytning. Les hvorfor Møller har dretti på draget!


Hei, har lest det meste og er usikker på om det har noen hensikt å kommentere dette. Avtalen fra 2007 ble inngått med Forbrukerombudet, men etter at ombudet ble tilsyn ønsker de ikke å inngå avtale med fornybarbransjen. De har likevel hatt de nye vilkårene til gjennomlesning.


RME skal i henhold til NEM-forskriften godkjenne deler av forskriften, men har som de skriver på sine hjemmesider utsatt godkjennelsen og vil komme tilbake med mer info. På en av sidene du henviser til, skriver RME nederst: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME.» Det inkluderer våre standardvilkår. Så er det slik at de aller fleste endringene som er gjort, skyldes endringer i lover og forskrifter – og lover og forskrifter gjelder uansett foran standardvilkårene.


Du viser flere ganger til standardvilkårene fra 2007 (som ble inngått med Forbrukerombudet): 5-1: «Nettselskapet bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette», mao i den gamle avtalen var det også nettselskapet som eide måleren og bestemte type måleutstyr. I kap 6 i tilknytningsvilkårene står det: «Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måleutstyret.» Etter vår mening har vi derfor ikke foretatt noen endringer knyttet til dette, vi har bare tydeliggjort innholdet så det ikke er tvil om at en AMS måler er å anse som måleutstyr iht. vilkårene fra 2007, og at nettselskapene bestemmer utstyret og har rett til adgang. Måleutstyret er vår «vekt» eller teller på bensinpumpa og må være riktig iht krav fra Justervesenet. Så er det kjent at det nå vil komme opp flere rettsaker knyttet til dette, og vi får håpe at domstolene tar en endelig stilling til dette spørsmålet.


Vennlig hilsen
Ulf Møller
Energi Norge

Monster kommentar til Ulf Møller. Det har ikke blitt besvart. Fordi: Ulf Møller har "dretti" på draget!


Du sier at avtalen ble inngått med Forbrukerombudet i 2007, det du burde vite nå, etter innføringen av GDPR mai 2018, må kunden gi et aktivt samtykke til nye vilkår i avtale. Forbrukertilsynet henviser til markedsføringsloven § 22. Urimelige avtalevilkår https://lovdata.no/lov/2009-01-09-2/§22 og Standard Nettleieavtale, og presiserer følgende krav: «Ved vesentlige endringer i vilkårene kreves det uttrykkelig aksept fra kunden for at avtalen skal fortsette å løpe».


Dette er Energi Norge ved Møller veldig klar over på hvordan kraftbransjen har herjet med forbrukerne med urimelige vilkår i avtaler. Viser til RME ekstern rapport 05/21, der Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet har gått gjennom praksisen. Denne useriøse praksisen gjelder også for nettbransjen som har gått under radaren for folk flest. Der nettselskapene bedriver med monopolmisbruk og truer med å stenge strømmen til kunder som nekter å installere AMS, som kunden ikke er pliktig å i ta imot AMS etter nettleieavtalen. Dette har tingretten i Kristiansand bekreftet i kjennelse 17.9.2018 sak 18-124406TVI-KISAl06. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. Akkurat denne juridiske rettigheten for kunden vil ikke nettbransjen snakke om når de hevder sin urimelige rett.


RME har ikke godkjent noen av vilkårene eller avtaler som du henviser til er endelig på nettsiden til Energi Norge. Dette er direkte løgn som nettselskapene reklamerer for til kundene. RME er tilsynsmyndighet for nettselskapene, de har et problem med å godkjenne dette, fordi RME skal ikke blande seg bort i det privatrettslige forholdet kunden har med nettselskapet. Det har RME gitt tilbakemelding på. På grunn av en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet som var tidligere var ivaretatt av Forbrukerombudet, nå heter det Forbrukertilsynet. Det du snakker om, er tilknytningsplikten for nettselskapene ifølge RME: «Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME». Altså leveringsplikten av strøm etter Energiloven § 3-3.


RME – Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet
«Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder».


Når det gjelder standard malen på nettleieavtalen som Energi Norge har utarbeidet, som nettselskapene kan benytte seg av, er bare veiledende og har ingen forpliktelser for partene. Og så har man det som står i kontrollforskriften § 13-6. Nettavtale. Avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet skal inngås direkte mellom nettselskapene og hver enkelt kunde.


Punktene ovenfor blir en vrien problemstilling for nettselskapene og interesseorganet Energi Norge, fordi dere er nødt til å komme forbrukeren i møte. Bransjen burde forstå at det er fornuftig å ha en toveis dialog med kundene sine. Men det er ikke den arrogante nettbransjen så interessert i å ha en dialog med kundene sine, pga. de er mer opphengt i ha rett en å gjøre rett.


Du snakker om en AMS-måler er et måleutstyr. Hvor har du AMS-måler ifra? Hva skal den måle, AMS? Energi Norge ved Møller har ikke skjønt hva det faktisk innebærer av en installasjon hos sluttbruker etter avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden. § 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe.


Til å være et interesseorgan for nettselskapene har Energi Norge ikke mye peiling hva dere snakker om. Dine kommentarer bekrefter inkompetansen i nettbransjen. Bransjen er veldig opptatt å høre på hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Dere har ikke forstått noe som helst av hva AMS faktisk går ut på. Men det pussige er at nettselskapet Vokks Nett (medlem i Distriksenergi) har skjønt det som medlemmene i Energi Norge ikke har skjønt rundt installasjonen av AMS. De er på en måte på parti med kundene mot NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS.


Viser til utdrag av Vokks Nett brev i klagesak 202012537-4 til RME: «At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».


Man har vært i kontakt med målerprodusent Kamstrup om begrepet AMS-måler. De hadde hørt om dette ordet, men de lurte på hva det var for noe. Kamstrup forklarer begrepet rundt den nye strømmåleren slik:


«Som en avansert smartmåler kan OMNIPOWER® – enfaset strømmåler utstyres med et bredt spekter av kommunikasjonsmoduler…». https://www.kamstrup.com/no-no/stroemloesninger/smartestroemmaalere/enfas-maaler


Tror du at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr? En smartmåler består av følgende = en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan du vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.


Har du, Ulf Møller faktisk lest hva som står i den nye nettleieavtalen som din organisasjonen har gitt ut? Du påstår at AMS-måler er et måleutstyr, mens nettleieavtalen skiller på et måleutstyr og et kommunikasjonsutstyr. Hvem skal man tro på av dere? Ifølge nettleieavtalen punkt 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. For å oppnå automatisk avlesning kan Nettselskapet kreve kommunikasjonsutstyr (antenne) utenfor målerfeltet. Nettselskapet skal ha uhindret adgang til måle- og kommunikasjonsutstyret.


Siden du påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis du mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden. Justervesenet sine tanker om smartmåleren.

Dere har vært veldig påpasselig å få med gebyrer, kommunikasjonskortet m.m. som nye vilkår nettleieavtalen. Det dere ikke har fått med, er at i nettleieavtalen på to plasser (punkt 5.4 og 6.2) er i strid med avregningsforskriften § 6-14 Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker som blir gjeldende fra 1.7.2021. Trodde at Energi Norge var en oppdatert organisasjon som visste hva de snakket om, men sånn feil kan man ta.


Du snakker om rettsaker, hvilke? Gjelder det de småkravsakene rundt gebyret som har vært? Småkravsaker, eller rettere sagt pengekravet, det har ikke rettspraksis for andre. Den gjelder fakturaen for den kunden for det året og ikke for fremtidige gebyr. Dette har ams.monster tatt opp grundig i flere innlegg. Det vil bli publisert flere slike saker, der domsavslutningen sier i mot både RMEs sine vedtak og på hva som faktisk står i forskriften.


Til slutt som Energi Norge er kjent med, den urimelige praksisen nettselskapene har hatt å kreve legeattest for at kunden skal få et lovlig fritak for AMS etter § 4-1. b. installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker. Nettselskapene har ikke hatt behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2. Dette er et alvorlig lovbrudd. Datatilsynet jobber med saken og det kommer vel til å bli Norges største overtredelsesgebyr noensinne? Flere nettselskaper har gitt likelydende svar til Datatilsynet med hjelp av en bransjestandard fra Energi Norge. Igjen har ikke bransjen skjønt konsekvensene av svarene de har gitt når nettselskapene skylder på NVEs sin forvaltningspraksis på kravet om legeattest. Nettselskapene må uansett følge lovverket på et selvstendig grunnlag uansett om hva NVE skulle mene. Svarene nettselskapene har gitt, der de ikke hadde skjønt de tre spørsmålene i brevet fra Datatilsynet. Det avslører at de ikke bryr seg om å følge lovverket.


Ams.monster har ingen meninger eller påstander, men viser til fakta slik det faktisk står i regelverket. Når forbrukeren klager for å ivareta sine rettigheter, må man forholde seg til det skrevne ord og ikke stole på å tilegne seg ting som ikke er der, slik bransjen er så opptatt av å tro er der. Nettselskapene forholder seg ikke til lovverket, men de baserer sin konklusjon på uttalelser fra NVE/RME, som endrer oppfatning avhengig av hvilken vei vinden blåser. Hva er vitsen med et lovverk når ingen gidder å følge det? Hvordan skal forbrukeren finne sin rettsstilling når alle mener i mot lovverket ved å vise til rettspraksis som er feil? NAV-skandalen er tross alt friskt i minnet, hvor etatene og domstolene behandlet NAV-forvaltningspraksis som var i strid med annet lovverk.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>