Ams Monster

Folket mot AMS

Avlesningsgebyret er betaling for en tilleggstjeneste

Publisert 23. oktober 2019

Sist oppdatert 2. september 2021

Estimert lesetid: minutter


Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) påstår at alle kunder som har valgt å ikke benytte seg av det standard avlesningssystemet som nettselskapet tilbyr, krever den samme særskilte tjenesten fra nettselskapet, uavhengig av årsaken til at kunden ikke har installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

Nettselskapet kan derfor fastsette en slik tariff uavhengig av om kunden har fått fritak fra installering av AMS etter avregningsforskriften § 4-1 bokstav b. eller av annen grunn nekter å få AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet. For godtar kunden ikke tilbudet, blir man påført ett avlesingsgebyr. Det er urimelig av NVE å mene dette.

Markedsføringsloven Kapittel 3. Særlige former for markedsføring mv.
§ 11.Krav om betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.
I næringsvirksomhet er det forbudt
a) å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale,

Nettselskapene har ingen sanksjonsmuligheter når kunden nekter å installere AMS. Gebyret er et pressmiddel for å få kunden til å godta installasjonen.

NVE "mener" at måleravlesning er en særskilt tjeneste etter kontrollforskriften § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester§ 17-6 sier ingenting om manuell avlesning er blitt en særskilt tjeneste etter innføring av AMS 1. januar 2019. § 17-6 sier kun at nettselskapet kan fastsette egne tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Viser til kontrollforskriften § 17-4. Betaling for andre nettjenester a) og b). § 17-6 må ses i sammenheng med § 17-4.

Nettselskapet skal fastsette og kreve inn betaling som dekker
a. kostnadene ved endring av eksisterende nettanlegg som utløses av andre enn nettselskapet,
b. kostnadene når kunden ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert

Den særskilte tjenesten er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift for gebyr årene 2019 og 2020. Dette er noe NVE mener uten å dokumentere hvor deres mening er hjemlet i lov og forskrift.

NVE tar feil når de legger til grunn at manuell avlesning er en "særskilt tjeneste" som faller inn under kontrollforskriften § 17-6.

Korrekt hjemmel er kontrollforskriften § 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at "fastleddet
dekker kundespesifikke kostnader".

Ovennevnte må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3, der det følger at
nettselskapene har ansvaret for at «innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.»
Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter
avregningsforskriften $ 3-3. Avlesning av målepunkt fjerde ledd.

Kostnadene i tariffen for tjenesten er således dekket av det lovpålagte fastleddet etter
kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende
ledd
, der kundespesifikke kostnader er definert som "Kostnader knyttet til kundehåndtering,
herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv".

kundespesifikke kostnader fastledd

Ved å bruke kontrollforskriften § 17-6 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den
samme tjenesten to ganger.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver:
«Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke
adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien.»
 Noe
altså nettselskapene i denne gebyr saken har gjort.

Dette er en saksbehandlingsfeil fra NVE som har basert sine meninger og fortolkninger på
kontrollforskriftens 17-6 og ikke kontrollforskriftens § 14-2 første ledd litra a og
avregningsforskriften § 3-3.

NVE har heller ikke vurdert om gebyret og forskriften er i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot "å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv."

Merk at denne forklaringen gjelder også for § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier som ble innført i 1.2.2021 med et fastsatt standardbeløp kr. 1500, - u/m.

Merk at i kontrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt er nettselskapet pliktig på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegruppe.

Definisjon av AMS

Avregningsforskriften § 1-3.Definisjoner tredje ledd:

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør.

Masteroppgave om Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) utgitt i 2011. Den finner du her.

AMS dommen fra Kristiansand tingrett

Kjennelse: Nettselskapet en offentligrettslig plikt til å installere AMS i alle målepunkt etter  § 4-1.Plikt til å installere AMS . Retten kan ikke se av kundens nettleieavtale fra 2007 at det er tatt inn avtalevilkår til å installere AMS. Retten forstod m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet Agder Energi Nett ikke har skjønt. AMS ble innlemmet i avregningsforskriften i 2011. Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007.

  Kjennelsen fra tingretten i Kristiansand september 2018

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS


  • Flere skriver på FB at de blir syke selv om kommunikasjonsdelen er fjernet, og at det er like mye stråling !

    • Jeg kommer aldri til å akseptere at de installerer en AMS-måler hos meg, hverken med eller uten sender. Jeg forstår overhodet ikke begrunnelsen for å installere en «uten», hvis den da, etter sigende ikke sender slik vanlige AMS-målere gjør. Jeg stoler ikke på at den ikke fortsetter å stråle, eller overvåke. I mitt hus er måleren pt ca 4 år. Så hva skulle begrunnelsen være for å skifte den ut? Det verste med alt sammen er mangelen på informasjon til folk. De har latt installere disse målerne uten å være informert om konsekvensene. Nå skal vi altså bli strålet i hjel, og de gir seg ikke med dette…. neste trinn er 5G, hvor mange år går det før verden er avfolket, for ikke å snakke om insekts- og dyreliv?

  • jeg er sikker på at de vil installere ny måler uten sender, fordi det er nettopp disse de vil komme hjem til en gang i året og sjekke. Altså hente ut all den informasjonen som den har lagret! Hvorfor ellers skal de bytte hos oss som nekter? Og det er også veldig rart de aldri har vært hos noen å sjekket årlig før.. Iallefall når begrunnelsen er at de gamle har avvik, men de nye er så utrolig korrekte.. Så da skal de begynne å kontrollere de korrekte nye? Ingenting stemmer. Skremmende at de har fått installert så mange, på så tynne og gjennomskubare argumenter…

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >