Ams Monster

Folket mot AMS

Energiklagenemnda behandler klager på vedtak RME har fattet

Publisert 3. oktober 2021

Sist oppdatert 3. oktober 2021


Energiklagenemnda er en uavhengig klagenemnd som behandler klager over enkeltvedtak Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har fattet. Dette innebærer at klager på RMEs vedtak etter energiloven og naturgassloven med underliggende forskrifter skal behandles av Energiklagenemnda som underlagt Klagenemndssekretariatet.

Energiklagenemnda ble opprettet den 1. november 2019. Energiklagenemnda er opprettet som følge av krav om en uavhengig klageinstans for RMEs vedtak etter implementeringen av den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen. Forskrift om Energiklagenemnda trådte i kraft 1. november 2019. Energiklagenemnda som skal sikre rettsikkerhet gjennom en profesjonell og uavhengig klagebehandling for partene. Tidligere var klageorganet på vedtak RME fattet Olje- og energidepartementet (OED).

Ved en uenighet om "Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet" er Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) klageorganet.

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) - NEM-forskriften. 

§ 4-13.Uenighet
Uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet kan bringes inn til Reguleringsmyndigheten for energi, som skal fatte vedtak i saken innen to måneder etter at klagen kom fram. Fristen kan forlenges med to måneder hvis Reguleringsmyndigheten for energi ønsker ytterligere opplysninger, og kan etter samtykke fra klageren forlenges ytterligere.

For å klage til Energiklagenemnda må man være part i klagesaken. Ved en uenighet med nettselskapet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet må man klage nettselskapet inn til RME som skal fatte et vedtak innen to måneder. Når vedtaket er fattet, kan vedtaket påklages til Energiklagenemnda innen 3 uker.

Ønsker du klage på ditt nettselskap. Det kan du gjøre på denne lenken eller til e-post: rme@nve.no.

Energiloven § 1-2.(Formål)
Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn til allmenne og private interesser som blir berørt.

RME skal også ivareta private interesser i en klage. RME svarer ofte i klager at det er utenfor deres myndighetsområde på ting de ikke ønsker å saksbehandle. Det må man være oppmerksom på måten RME bedriver med ansvarsfraskrivelse.

Hensynet til allmenne og private interesser er også nevnt i:
Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 1-1.Formål
Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) § 1-1.Formål

Klage på stenging av strøm

Kunder som har fått stengt strømmen eller mottar trusler om stenging fra nettselskapet må klage nettselskapet inn til RME på monopolmisbruket. Et nettselskap kan derfor ikke benytte stengning av et nettanlegg som et pressmiddel for å få viljen sin.

Elklagenemnda skal ikke behandle klager mellom kunden og nettselskapet som har med uenighet om vilkår for tilknytning til og bruk av nettet basert på manglende betaling av andre forpliktelser enn nettleie. Avgjørelsene fra Elklagenemnda er kun rådgivende for partene. I Elklagenemnda sitter det representanter fra nettselskapene som ikke behandler klagesakene rettferdig. Dette har klagere fått merke på den ensidige vektleggingen i avgjørelser til fordel for nettselskapet. 

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) er kontrollorganet for nettvirksomheten og er korrekt klageinstans på områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av energilovens § 3-3.

Dette for å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Dette er spesielt viktig når nettselskapene presenterer nye vilkår i avtale for nettleie som forbrukeren ikke har samtykket til. 

Viser til Personvernforordningen artikkel 7. Vilkår for samtykke og Markedsføringsloven § 22.Urimelige avtalevilkår.  Det er viktig å klage til både Datatilsynet og Forbrukertilsynet.

RME svarer bevisst unnvikende i AMS-saken fordi de vil ikke behandle strømstenge saker.

Les mer her om regelverket for stenging av strøm.

Eksempel på RME svar: 

Det rettslige grunnlaget og vilkårene for at et nettselskap skal kunne iverksette stenging av strømmen til en kunde ligger utenfor RMEs myndighetsområde å ta stilling til. RME avgjør derfor heller ikke tvister om stenging mellom nettselskap og deres kunder.

Fordi vi ikke har myndighet til å fatte vedtak om nettselskapets adgang til å stenge strømmen etter forbrukerkjøpsloven § 48a eller standard nettleieavtale, avviser vi klagen.

Merk forbrukerkjøpsloven § 48a gjelder ved betalingsmislighold av skyldig nettleie.

Når kunden ikke er skyldig nettselskapet penger (nettleie) ved en uenighet rundt stenging av strøm, er det Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) som er klageorganet. Hvis nettselskapet skal stenge strømmen, er det brudd på leveringsplikten til nettselskapet. Kunden kan da ikke kjøpe strøm fra kraftleverandøren hvis nettselskapet stenger strømmen. Viser til NVEs vurdering side 2 i et vedtak på dette spørsmålet

«Det er NVEs vurdering at stengning av et anlegg, basert på manglende betaling av andre forpliktelser enn nettleie, må anses å være i strid med områdekonsesjonærens leveringsplikt som følger av energilovens § 3-3».

Skal nettselskapet gjennomføre tvungen stengning forutsetter det tvangsgrunnlag og fremgangsmåte etter tvangsfullbyrdelsesloven. I en klage til RME må man opplyse at nettselskapet opptrer rettsstridig. Lenke til oversikt over saker domstolene har behandlet.

Klage på avlesningsgebyret

Nettselskaper som krever kunder for et avlesningsgebyr etter kontrollforskriften § 17-6.Tariffering av særskilte tjenester og § 17-9.Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier (gjeldende fra 1.2.2021), må klage til RME. Fordi gebyret er urettmessig. Nettselskapene krever betaling for en tjeneste som er underlagt nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar.

Utdrag av RME vedtak Elvia Sør sin korrigerte beregning av gebyr for manuell avlesning sak 201902069-14

3.4.4.Faste kostnader knyttet til IT-drift og systemkostnader
Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere kan ikke dekkes gjennomavlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.

Viser til kontrollforskriften § 14-2 a og definisjoner § 1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

Merk at i kontrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt er nettselskapet pliktig på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegruppe.

Det er mange kunder som ikke betaler gebyr. Fordi de har påpekt dette i klagesaker, både til nettselskapet og RME.

Når nettselskapene bruker kontrollforskriften § 17-6 og § 17-9 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger. Les mer her.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>