Ams Monster

Folket mot AMS

Agder tingrett – Dom i krav om installasjon av strømmåler

Publisert 11. juli 2022

Sist oppdatert 11. juli 2022

Estimert lesetid: minutter


Agder Energi Nett tok ut sivilt søksmål mot to kunder som nekter installering av ny strømmåler.  Sakene gjelder krav om fullbyrdelsesdom for innstallering av ny strømmåler. Agder tingrett behandlet saken over to dager 31. mai og 1. juni 2022. Nettselskapet har tilbud kundene en smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet. Kundene har nektet for begge deler. Ikke så lurt å nekte nettselskapet adgang til å bytte ut måleenheten. Det er AMS-delen, kommunikasjonsenheten i smartmåleren man må nekte installasjon av. Akkurat her skriver jeg AMS siden avregningsforskriften § 4‐1 sier dette. Kommunikasjonsenheten er kunden ikke pliktig til å ta imot etter nettleieavtalen.

Nettselskapets adgang til måleren er forskriftsfestet i avregningsforskriften § 3-1.Ansvar for måler og måleverdier.

Domsslutning: Kunden plikter å gi nettselskapet tilgang til måleren

En merkelig dom som inneholder mange faktiske feil. Dommerfullmektig og læregutten Aleksander Olen Karlson Knygh har totalt misforstått på hvem som faktisk transporter strømmen til kunden når han blander inn strømkontrakter etter forbrukerkjøpsloven som gjelder for kjøp av strøm fra kraftleverandøren. Agder Energi Nett er et nettselskap som kunden ikke kjøper strøm i fra. Forbrukerkjøpsloven er styrket for forbrukerne mot kraftleverandørene, ikke mot nettselskapet.

Når kunden kjøper strøm fra en kraftleverandøren er det nettselskapet som frakter strømmen til kunden. Dette har dommerfullmektigheten Aleksander Olen Karlson Knygh ikke skjønt. Han har avsagt dom på at kundene krangler med kraftleverandøren som faktisk selger strømmen og ikke fra nettselskapet som kun transporter strømmen på grunn av leveringsplikten.

Mye av rettens vurdering i dommen er laget på feil premisser. Dommen sier også at nettselskapet har en plikt til å installere "AMS-måler". Nei, det er feil, nettselskapet har en plikt til å installere AMS (Avanserte måle- og styringssystem). Strømmåleren (måleenheten) i seg selv er styrt av nettleieavtalen som er en privatrettslig avtale. Kunden plikter å ta imot en strømmåler så lenge noen vil levere deg strøm.

I samme slengen sier dommeren: Som nevnt i pkt. 4.1 har AEN en ingen offentligrettslig plikt til å installere AMS-måler uten aktivert kommunikasjonsenhet hos.........

Lagmannsretten pålegger Glitre Energi Nett og Lyse Elnett straks å koble på strømmen

Problemet er at ingen har forstått hvordan AMS faktisk virker. Hvilken del av AMS er det avregningsforskriften § 4‐1. Plikt til å installere AMS pålegger nettselskapet å installere i alle målepunkt? Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det verken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Les definisjonen av AMS i avregningsforskriften § 1-3.


NVE-RME har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren.

Nettselskapene har etter dette rett å bytte ut målere også hos kunder som får fritak, men ingen direkte plikt etter energiloven og tilhørende forskrifter.


Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapet allikevel å installere "AMS" (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Bilde av en smartmåler med og uten kommunikasjonsenhet.

Forståelse av det juridiske i nettleieavtalen ble bekreftet i en dom fra tingretten i Kristiansand fra 17. september 2018 da nettselskapet Agder Energi Nett gikk til sak mot en av kundene for å få en midlertidig forføyning for å få komme inn til kunden for å få byttet måleren innen 1.1.19. Retten aksepterte at det foreligger en forskrift som gir nettselskapet rettslig plikt til å installere smartmåleren. Men retten pekte på at nettleieavtalen ikke inneholdt et avtalevilkår som gjelder kundens plikt til å bytte til "AMS‐måler". Retten forstår m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler. Dette har dommerfullmektigheten Aleksander Olen Karlson Knygh i Agder tingrett ikke skjønt. 

En ensidig avgjørelse vektlagt til fordel for nettselskapet hvor forbrukerrettighetene ikke har blitt ivaretatt. Dommeren (dommerfullmektig, en læregutt) og nettselskapet henviser til uriktig nettleieavtale (2020) med vilkår som kundene ikke har samtykket til. Har ikke dommeren fått med seg at GDPR ble innført i 2018, at det skal være et aktivt samtykke fra kunden? Viser til Personvernforordningen artikkel 7. Vilkår for samtykke. Les mer her.

Dommeren skriver også at det er uomtvistet at kundene, saksøkerne har undertegnet nettleieavtaler hvor medvirkningsplikten fremgår klart. Det er ikke korrekt. Dommeren er ikke oppmerksom på at nettleieavtalen er en standard avtale (2020) som bransjeorganet Energi Norge har utarbeidet for nettselskapene, uten at forbrukermyndighetene har vært i involvert i de nye vilkårene for å ivareta forbrukerens rettigheter. NVE-RME har ikke godkjent de nye vilkårene i avtalen.

"RME - Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler"

Veldig rart at advokatene til de to kundene ikke har fått dette med seg når henvises til en standard mal på veiledende vilkår i en avtale som ikke har noen forpliktelser for partene. Dommeren henviser til forbrukerkjøpsloven § 48a som gjelder for betalingsmislighold av skyldig nettleie. De to kundene er ikke skyldig nettselskapet nettleie.

Agder Energi Nett ved advokat Jahn Egil Osestad presenterer feilaktige opplysninger i prosesskriv er sikkert veldig fornøyd med dommen. Advokat Osestad er ikke interessert i å fremme rett og hindre urett i henhold til god advokatskikk. Det er bekymringsfullt på hvor kynisk cowboy-advokatene til nettselskapene opererer på vegne av sine klienter med fakturere timer for denne slette juridiske jobben. Nettselskapet Agder Energi Nett måtte dekke nesten alt av sine saksomkostninger på kr. 222.243 eks. mva. for å fremme sin urett. De to kundene ble dømt til å betale kun kr. 50.000 i saksomkostninger jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd..

Advokaten til Agder Energi Nett ber nettselskapet begå lovbrudd

Noen ansvarlige i Agder Energi Nett må jo se at deres inkompetanse rundt AMS koster nettselskapet en masse penger som kun advokatene tjener på for å øke bunnlinjen. Nettselskapet er veldig opphengt i ha rett en å gjøre rett.

Dommen må ankes for en slik slett jobb av dommeren i Agder tingrett kan ikke bli stående.
Agder tingrett dom avsagt 1. juli 2022
Saksnr. 22-012468TVI-TAGD/TKRI
Saksnr. 22-012469TVI-TAGD/TKRI


 • Hva er hensikten med innstallasjon uten sender ? Måler er måler ! NVE hadde i sitt skriv 2011 , innstallasjon AMS bør unngå oppholdsrom. På hytta er sikringsskapet ved hodetgjerdet og derfor ønskes ikke AMS måler verken med eller uten sender. Har skrusikringer og ved tordenvær skrus de ut. Har legeattest høy genetisk risiko for kreft.

  • Du kan ikke ha skjønt hva AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) faktisk betyr av en installasjon hos sluttbrukeren. AMS har ingenting med en strømmåler å gjøre. AMS (kommunikasjonsenheten) er ikke kunden pliktig til å ta imot etter nettleieavtalen.

   For det første må vi få på plass hva definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er for noe. Det er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter «AMS‐måler». Hva skal da en AMS-måler måle? AMS? Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

   Når selv NVE og nettselskapene roter med dette forstår jeg også at dette kan være vanskelig for mannen/‐ kvinnen i gata når de skal ta stilling til dette. NVE klarer nå, veldig skjult på sine nettsider, å definere det riktig, hvor de skriver at en smartmåler er en del av AMS. Men det er ikke lett å finne informasjon om dette, så det vel derfor de fleste går i fella, inkl. nettselskapene og journalister som skriver om dette. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle‐ og styresystem, består av hva navnet sier, avansert måleutstyr og styresystem.

   AMS ble presisert og definert i Forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 1-3.Definisjoner gjeldende fra 1.7.2021. Avanserte måle- og styringssystemer (AMS): Toveis informasjons- og kommunikasjonssystem fra og med elektrisitetsmålere som danner grunnlag for avregning av utveksling, innmating og uttak, til og med sentralsystemet hos nettselskapet eller nettselskapets leverandør. Lenke: https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§1-3

   Bilde av Kamstrup og Aidon smartmålere med og uten kommunikasjonsenhet finner du her: https://ams.monster/bilder/smartmeter.htm

   Fjerner man kommunikasjonsenheten (AMS-delen) i smartmåleren, akkurat her skriver jeg også AMS siden forskriften sier dette, er smartmåleren bare en dum strømmåler (måleenhet) som måler ditt strømforbruk. Hensikten med en strømmåler er jo å måle ditt strømforbruk for fakturering.

   Les innlegget: https://ams.monster/blogg/nettselskapene-har-ikke-konsekvensutredet-ams-installasjonen-for-helseaspektetetter-miljoinformasjonsloven/
   Her vil du finne en video (del 2) fra en FELO konferanse om stråling som handler om teknologien.

   En ting som blir påpekt i foredraget for de som er bekymret for stråling fra smartmålerne og har fortsatt gamle dreieskivemålere med tallskive (Ferrarimålere basert på induksjonsprinsippet). De gir et større magnetfelt enn de nye digitale smartmålerne. Enn del får installert målere uten radiosender eller aktiv kommunikasjonsenhet. Hvis man måler magnetfeltet fra selve digitale måleren, så er de gunstigere med hensyn til magnetfelt enn de gamle dreieskivemålere. Dette er noe som bør tas hensyn til de som lider av el-overfølsomhet.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >