Ams Monster

Folket mot AMS

Avlesningsgebyret er en tilleggstjeneste

Publisert 23. oktober 2019

Sist oppdatert 30. januar 2021


Nettselskapene har ingen sanksjonsmuligheter hvis kunden nekter å installere AMS. Merk at det gjelder kommunikasjonsdelen i strømmåleren. Smartmåleren består av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Nettselskapene blander kortene med disse to uavhengige delene i smartmåleren til en strømmåler.

Husk at plikten til å installere AMS gjelder kun for nettselskapene

De har ikke helt skjønt hva AMS skal inneholde for oss nettkunder når det ikke er tatt med som et avtalepunkt i den privatrettslige nettleieavtalen fra 2007. Forskriften § 4-1 Plikt til å installere AMS trådte i kraft i 2011 og gjelder kun for nettselskapene. Ser ikke nettselskapene denne juridiske mismatchen når de presser på å installere AMS som kundene ikke er pliktig til å ta imot etter nettleieavtalen fra 2007 som er før AMS ble gjeldende i 2011?

Les om dommen fra Kristiansand tingrett hvor kunden ikke er pliktig til å ta imot AMS

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Nettselskapene straffer kundene som nekter en installasjon av AMS med et urimelig avlesningsgebyret som er dekket av en annen paragraf § 14-2 a) i fastleddet hvor kostnadene i gebyret hører hjemme. Det er nettselskapet som har plikt til å installere AMS i alle målepunkter, mens nettkundene er ikke pliktig til å ta imot ifølge den privatrettslige nettleieavtalen fra 2007. Det eneste du trenger å gjøre som nettkunde er å bytte selve måleenheten når nettselskapet ber om det, og da til en måler uten kommunikasjonsenhet innen AMS. Da har du forhold deg juridisk korrekt til avtalepunkt § 5-1 i nettleieavtalen.

§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr

Husk at standarden for en strømmåler i 2007 var en målenhet. Gjør du dette har nettselskapet ingenting de kan ta deg juridisk på så lenge du betaler din kraft og nettleie fra fakturautsteder. Hvis du får et avlesningsgebyr i ettertid bestrider du gebyret med en saklig grunn som å henvise til at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet som kundespesifikke kostnader.

Les også
Når nettselskapet krever legeattest for et lovlig fritak for AMS bør du lese dette innlegget

En inkompetent bransje

Det er tragisk at nettselskapene ikke gidder å sette seg inn i det juridiske. Det er en ekstrem stor inkompetanse i denne energibransjen på hva de egentlig holder på med. Det gjelder også interesseorganisasjonene for nettselskapene som er Energinorge og Distrikstenergi som driver på med politisk lobbyvirksomhet for sin skjulte agenda rundt AMS. Man blir bekymret over maktmisbruket til nettselskapene som har monopol på å levere nettjenester til sine nettkunder.

Og så har man NVE som forvaltningsorgan legger føringer for nettselskapene med å blande seg bort i det privatrettslige i saker som angår mellom nettkunden og nettselskapet. NVE behandler klagesaker som de ikke har noe med å gjøre. Saksbehandlerne i NVE er inkompetente som svarer bare etter beste evne med sin synsing. Ams.monster vil etter hvert publisere slike dokumenter som er tatt opp med øverste ledelse i NVE som bekrefter dette i svar. Tenk at ledelsen i NVE bekrefter at de har udugelige ansatte i svar når man spør hvorfor man ikke får svar på det man spør om.

Et juridisk eksempel du kan utfordre ditt nettselskap på

Her har du et godt eksempel som gir ditt nettselskap en utfordring å svare på:

«Det ikke er hjemmel i forskriften til å kreve et slikt avlesningsgebyr for kunder som har installert strømmåler uten kommunikasjonsenhet som nettselskapet påstår at det påfører dem kostnader. De såkalte kostnadene i gebyret er allerede dekket av fastleddet som kundespesifikke kostnader. Viser til kontrollforskriften 302:

§ 1-3 Definisjoner Kundespesifikke kostnader i niende ledd: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv 

§ 14-2 Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

kundespesifikke kostnader fastledd

Hvis ikke ditt nettselskap vil svare på dette. Spør dem da om hvilke kostnader fastleddet skal dekke som jeg allerede betaler for i dag. Som du vil se er det akkurat de samme innhold av kostnader som de krever i gebyret. Forskjellen er bare at nettselskapet krever inn fastleddet to ganger bare med å kalle det et gebyr. Det er jo en form for bedrageri som burde bli politianmeldt som fakturasvindel.

nve beregning av gebyret

Les også: Et avlesningsgebyr som er allerede dekket under nettleie fastbeløp.

Kunden er ikke pliktig til å ta imot AMS

Det er nettselskapet som har krav på seg til å installere kommunikasjonsdelen i AMS. Viser til forskrift § 4-1 Plikt til å installere AMS fra 2011. Viser til kjennelse fra tingretten i Kristiansand hvor dommeren har skjønt forskjellen i det juridiske innholdet i AMS som bekrefter at nettkunden ikke har plikt til å ta imot AMS i henhold til den privatrettslige nettleieavtalen fra 2007. Hvis nettselskapet ønsker installere AMS hos kunden må de ta det til tingretten for å få en ordinær dom på det. Hvorfor har ikke Agder Energi gått videre med saken hvis de mener at de rett å installere AMS hos kunden? Kanskje fordi de er redd for den rettspraksisen det fører til hvis de ikke vinner frem med saken?

For å si det slik så har nettselskapene en dårlig sak hvis de prøver seg med AMS saken i rettssystemet. Så alle AMS nektere det er bare å kjøre på og konfrontere ditt nettselskap med det juridiske. Husk at måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsdelen er regulert av avregningsforskriften. Hvis du trenger å oppgi en dokumenterbar ulempe kan du f.eks. si at jeg ikke ønsker å få montert en radiodel i mitt private hjem som jeg ikke kan slå av som jeg heller ikke er pliktig å ta imot AMS etter nettleieavtalen.

§ 4-1 plikt til å installere ams

Trusler om stenging av strøm

Hvis du får trusler om stenging av strømmen kan ikke nettselskapet kople deg ifra nettet hvis du har ikke grunnløse innsigelser. Husk at å nekte å installere AMS er ikke et avtalebrudd etter § 5-1 i nettleieavtalen fra 2007. Men du må bytte ut selve målenheten når nettselskapet ber om det. Forskriften § 4-1 Plikt til å installere AMS ble gyldig i 2011 og gjelder for nettselskapene, ikke oss nettkunder. Nettselskapene har leveringsplikt på strøm i Norge etter energiloven (Leveringsplikt) § 3‐3. Se også forbrukerkjøpsloven § 48 b og 7-1 Vilkår for stenging i nettleieavtalen.

Husk nå å betale til enhver tid din kraft og nettleie og trekk i fra gebyret på faktura. De kan kun kutte strømmen hvis du ikke betaler din kraft og nettleie. Og skulle det gå så langt at de stenger din strøm kan du kreve erstatning i ettertid.

Les også Kan nettselskapet stenge kundens strøm?

Avlesningsgebyret har ikke noe med “Nettleie” å gjøre

Gebyret som du har bestridt har ikke noe med nettleie å gjøre i nettleieavtale § 6-1 ved betalingsmislighold. NB Dette punktet § 6-1 vil gå igjen i en inkassosak og ved et evt. prosesskriv når saken blir oversendt til forliksrådet som et grunnlag for kravet. Så man bør være obs på dette viktige punktet for at da kan man avvise kravet på feil grunnlag. Men bare så lenge man har betalt sin kraft og nettleie og trukket ifra gebyret på faktura. Nettselskapene og inkassobyråene blander kortene med å nettleie som kravstype som har ikke noe med gebyret å gjøre i nettleieavtalen § 6-1. Gebyr er en tariff som er noe nettselskapene kan ta for en tjeneste kunden bestiller som nettselskapet ikke kan levere.

Nettleie og fastleddet er lovregulert av NVE på hvor mye inntekter et nettselskap kan ha. Les mer om dette her. Så gebyret nettselskapene prøver å kreve inn er bare en omgåelse for få høyere inntekter en de skal ha. Der er svindel når kostnadene i gebyret er dekket av en annen paragraf. Her kan du lese mer om hva nettleie består av. Hvor er NVE som tilsynsmyndighet for nettselskapene?

Les også Kredinor sender ut fiktive inkassokrav til nettkunder

Gebyret skal ikke gjennomfaktureres. Det kan du lese mer om HER.

§ 6-1 betlingsplikt og sikkerhetsstillelse

Det er viktig for deg som kunde å tenke på hva du nekter på. Du må nekte på installere AMS, dvs. kommunikasjonsdelen i strømmåleren og ikke nekte for å bytte selve måleenheten. Da bryter du den privatrettslige nettleieavtalen og du kan risikere å få stengt strømmen. Gjør du dette som beskrevet ovenfor kommer ditt nettselskap ingen vei med deg juridisk i ettertid.

Oppsummering

Nettselskapene blander kortene når de bruker § 7-1 Vilkår for stenging i nettleieavtalen og forbrukerkjøpsloven § 48 a) at det er et avtalebrudd slik at de kan stenge din strøm når kunden nekter å installere AMS, dvs. kommunikasjonsdelen i strømmåleren. De tror at den nye avanserte smartmåleren en helt vanlig strømmåler. Det er det ikke. Smartmåleren består av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen fra 2007 og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften § 4-1 Plikt til å installere AMS fra 2011. Nettselskapene har ikke forstått denne juridiske forskjellen at nettleieavtalen ikke er blitt oppdatert etter innføringen av AMS som gjelder kun for nettselskapet.

Nettkundene er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen. Viser til dommen fra Kristiansand Tingrett. Det eneste kunden trenger å forholde seg til ifølge nettleieavtalen § 5-1 er å bytte selve måleenheten  når nettselskapet ber om det og da til måler uten kommunikasjonsenhet (AMS). Da oppfyller nettkunden sine forpliktelser etter nettleieavtalen. Da kan ikke nettselskapet stenge din strøm. Hvis de prøver seg. Ta kontakt med en advokat og be han sende et brev om en midlertidig forføyning til ditt nettselskap for å stoppe stengingen.  


  • Flere skriver på FB at de blir syke selv om kommunikasjonsdelen er fjernet, og at det er like mye stråling !

    • Jeg kommer aldri til å akseptere at de installerer en AMS-måler hos meg, hverken med eller uten sender. Jeg forstår overhodet ikke begrunnelsen for å installere en «uten», hvis den da, etter sigende ikke sender slik vanlige AMS-målere gjør. Jeg stoler ikke på at den ikke fortsetter å stråle, eller overvåke. I mitt hus er måleren pt ca 4 år. Så hva skulle begrunnelsen være for å skifte den ut? Det verste med alt sammen er mangelen på informasjon til folk. De har latt installere disse målerne uten å være informert om konsekvensene. Nå skal vi altså bli strålet i hjel, og de gir seg ikke med dette…. neste trinn er 5G, hvor mange år går det før verden er avfolket, for ikke å snakke om insekts- og dyreliv?

  • jeg er sikker på at de vil installere ny måler uten sender, fordi det er nettopp disse de vil komme hjem til en gang i året og sjekke. Altså hente ut all den informasjonen som den har lagret! Hvorfor ellers skal de bytte hos oss som nekter? Og det er også veldig rart de aldri har vært hos noen å sjekket årlig før.. Iallefall når begrunnelsen er at de gamle har avvik, men de nye er så utrolig korrekte.. Så da skal de begynne å kontrollere de korrekte nye? Ingenting stemmer. Skremmende at de har fått installert så mange, på så tynne og gjennomskubare argumenter…

  • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
    >