Ams Monster

Folket mot AMS

Distriktsenergi ved Knut Lockert kommenterer dommen fra lagmannsretten

Publisert 28. august 2020

Sist oppdatert 14. oktober 2020

Estimert lesetid: minutter


Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no sprer sin propaganda og kommenterte Hålogaland lagmannsrett domsavgjørelse. Lockert som er utdannet jurist, han burde sette seg bedre inn i gjeldende lovverk, før han ytrer seg mot bedre vitende.

Avgjørelsen fra Hålogaland lagmannsrett ble anket til Høyesterett i august 2020, men er ikke rettskraftig. Knut Lockert konkluderer i en sak hvor klagefristen ennå ikke er utløpt.

Motto til Distriktsenergi

"Rett til avlesning og rett til å ta gebyr"

Til Lockert: "Ja, selvfølgelig kan nettselskapene ta gebyr siden det er en tariff, men ingen plikt til å fakturere. Nettselskapene kan ikke fakturere kundespesifikke kostnader som er dekket av fastleddet i et gebyr"

Lockert sier: At tiden for å lure på hva som er gjeldende regelverk er snart over og et gode for kundene stemmer ikke når nettselskapene ikke tar hensyn til kundens rettigheter etter lovverket. 

Distriktsenergi - Rett til ta gebyr

Distriksenergi: "Nå ryddes det i dette fra RME´s side. Det liker vi".
- Distriktsenergi burde først rydde opp i sitt eget hus på medlemmene nettselskapenes monopolmisbruk. De har i lang tid trakassert kundene. Det ville kundene satt pris på ryddighet fra bransjen, men bransjen er ikke interessert i å ivareta forbrukerens rettigheter.

Les også Bløffen om den nye nettleiemodellen som trådte i kraft fra 1. juli 2022 
Knut Lockert

Knut Lockert klarer å komme med falsk informasjon å påstå at RME har pålagt nettselskapene å bytte ut elektrisitetsmålerne. NVE-RME har ikke pålagt nettselskapene å bytte målere. Nettselskapene er pålagt å installere AMS etter avregningsforskriften § 4-1. Les Ams.monster kommentar på Lockerts uvitenhet rundt lovverket.

Bransjen må slutte å henvise til hva NVE-RME mener nettselskapene skal gjøre - hva NVE-RME mener angår ikke kunden. Det virker som nettselskapene har glemt at de har et privatrettslig forhold til kundene sine. Nettselskapene er pliktige til å følge lovverket. Bransjen har operert med sitt eget lovverk i lovverket enn det man finner på lovdata.no. 

Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) regulerer nettselskapenes virksomhet på bakgrunn av energiloven og tilhørende forskrifter. Ethvert selskap som har fått konsesjon til å drive nettvirksomhet er forpliktet til å følge gjeldendelover og forskrifter (som også inneholder bestemmelser om ikke-diskriminering), både når det gjelder avtalevilkår overfor sine kunder, betalingsbetingelser og tariffer.

Trondenes tingretten behandlet tvistesaken som en småkravssak, skriftlig, uten at partene var tilstede. Dette ble ikke nevnt noe om i artikkelen. Lockert er utdannet jurist, han burde være kjent med regelverket rundt en småkravsprosess.

Lockert starter med å si:

"Adgangen til måleren reguleres i dag både i avregningsforskriften og i de standardavtalene som finnes mellom kundene og nettselskapene"

Kommentar: Snakker Lockert om kommunikasjonsenheten eller måleenheten i smartmåleren? Har ikke Lockert fått med seg at måleren ikke er nevnt i avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. Forskriften gjelder for nettselskapet. Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen.

Last ned informasjonsarket om Avansert måle- og styringssystemer - Definisjon av AMS og installasjonskrav

Hva er AMS?

Les hva Daglig leder i  Vokks Nett tar opp med NVE-RME angående begrepet: "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet"

Definisjonen av Avanserte måle‐ og styresystem (AMS) er tydelig at det er ett av de vanskeligste ordene å forstå. For det andre er ikke AMS ensbetydende med en smartmåler (en enhet som består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet). Det er ikke noe som heter AMS‐måler. Dette er ett oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler påkrevd av innføringen av AMS.

Les om den avslørende epost korrespondansen av inkompetanse innad i energibransjen - sak 2022/13478

Lockert sier:

"Nettselskapene er pålagt å skifte målerne og da bør regelverket være soleklart"

Kommentar: NVE-RME har ikke pålagt nettselskapet å bytte måleren hos kunden, i henhold til det soleklare regelverket som Lockert refererer til. Nettselskapet er pålagt å installere AMS hos sluttbrukeren etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS (akkurat her skriver jeg også AMS siden forskriften sier dette).

Forskriften sier ingenting at det gjelder måleren. Som jurist burde Lockert ha skjønt det.

NVE svar til Schjødt

Måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten (AMS) er regulert av avregningsforskriften. Kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig til å installere.

LES OGSÅ
Advokatfirmaet Schjødt AS har sendt brev til NVE om avklaring av avlesningsgebyret
AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Lockert sier følgende:

"Nettselskapene har ansvaret for alle målere og målerverdier i sitt konsesjonsområde og de har derigjennom ansvaret for å skifte ut og vedlikeholde målerne"

Kommentar: Det er korrekt at nettselskapene har ansvaret for måleverdiene, men at nettselskapet eier måleutstyret er en sannhet med modifikasjoner. Måleren står i en privat installasjon og kunden betaler måleren ned via nettleien.

Lockert må sette seg inn i avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt pålegger ikke nettselskapet å utføre en fysisk kontroll avlesning hos kunden. Om nettselskapene ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan nettselskapene ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd. "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

Etter dagens regelverk har nettselskapene ingen plikt til å gjennomføre årlig avlesning av strømmåleren ved å fysisk oppsøke det enkelte målepunkt for en stedlig kontroll. Les hva NVE-RME sier om dette her.

Hvis kunden ikke har sendt minst en årlig måleravlesning, kan nettselskapet kontrollere måleren for å oppfylle sitt ansvar etter § 3‐3.

§ 3‐3 fjerde ledd sier følgende:
"Nettselskapene skal registrere alle måleravlesninger fra sluttbruker".

Lockert fremstiller det slik at kunden skal betale ekstra gebyr for å utføre nettselskapet sitt ansvar etter avregningsforskriften § 3‐3. Det er urimelig. Avregningsforskriften skiller ikke hvordan avlesningen blir foretatt, om det er kunden eller kommunikasjonsenheten som sender inn avlesningen til nettselskapet. 

avregningsforskriften

Lockert sier:

"RME har fått innspill om at nettselskapene i noen tilfeller likevel blir nektet adgang til elektrisitetsmåleren og at plikten sluttbrukeren har til å gi nettselskapet adgang til måleren, bør følge tydelig av forskriften"

Kommentar: Plikten til å gi nettselskapet adgang til måleren er er uproblematisk for kunden. Den er regulert av nettleieavtalen nettselskapet har med kunden. Helt unødvendig å ha dette både i forskriften og nettleieavtalen. 


Lockert sier:

"Noe av fordelen med ny måler er jo som kjent at disse har automatisk avlesning. Manuell avlesning blir med disse nye målerne historie..."

Kommentar: Avregningsforskriften § 3‐3 ble sist oppdatert i 2002, 9 år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. 

Det er feil det Lockert påstår at manuell måleravlesning har blitt historie etter innføringen av AMS og nye målere. Hvor står dette i avregningsforskriften § 3‐3?

§ 3‐3 fjerde ledd sier følgende:
"Nettselskapene skal registrere alle måleravlesninger fra sluttbruker".

Lockert nevner automatisk avlesning, han burde vite at alle strømmålere, både nye og gamle er automatiske. Hvis måleren ikke er automatisk, hvordan skal måleren klare lese forbruket av strøm?

Lockert mener vel at det er kommunikasjonsenheten som sender måletallene automatisk til nettselskapet? Lockert har ikke forstått at den nye avanserte strømmåleren består av to uavhengige juridiske komponenter, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Bilde av målere med og uten kommunikasjonsenhet finner du her.

Forskriftsmyndigheten NVE har gitt nettselskapene muligheter til å gi to lovlige fritak etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS a) og b).

Lockert: Hvordan kan manuell avlesning da være historie? Nettselskapene er nødt til å opprettholde to systemer for måleravlesning på grunn av to unntak i avregningsforskriften § 4-1. a) og b).

Nettselskapet krevet et urimelig gebyr fra kunden på feil grunnlag. Når det er NVE-RME som har gitt nettselskapene muligheten til å gi fritak etter forskriften. Dette må Lockert ta opp med NVE som påfører nettselskapet ekstra kostnader.

Lockert sier om størrelsen på gebyret:

"Men vi mener at beløpet er satt for lavt. 1500 kroner gjenspeiler ikke kostnadene til selskapene med manuell avlesning. I praksis må de ut årlig for å avlese disse målerne og kostnadene bør settes høyere. Selskapene har så langt dokumentert kostnader på 3-4000 kroner ved slike jobber".

Kommentar: 

Kostnadene i tariffen for tjenesten er dekket av det lovpålagte fastleddet etter kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som "Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv".

Ved å bruke kontrollforskriften § 17-6 og § 17-9 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver:
«Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke
adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien.»
Noe
altså nettselskapene gjør i denne saken.

Merk at 26% av nettselskapene ikke tar gebyr.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at:

a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

§ 1-3. Definisjoner
I denne forskrift menes med i niende ledd:
Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

NVE kostnader i gebyr

Kan juristen Lockert svare på dette spørsmålet?

En annen ting man ikke finner noe svar på er følgende; Alle, NVE-RME og nettselskapene er så opptatt av hva brukere uten kommunikasjonsenhet påfører nettselskapene av kostnader til manuell avregning.

Hva med de kundene som har kommunikasjonsenhet (97%) og nettselskapene lenger ikke har behov for å få dekket inn kostnadene med manuell avregning? Nettselskapene krever enda inn denne kostnaden gjennom fastleddet, da fastleddet er det samme for både kunder med og uten kommunikasjonsenhet. Det ville ha vært mer rettferdig at kunder som har måler med kommunikasjonsenhet får ett lavere fastledd, hvor disse kostnadene er tatt ut.  

Hvorfor er ikke dette et tema hos nettselskapene når de krever inn kostnader i et gebyr som allerede er dekket av en annen paragraf = en dobbelbetaling?

Det er merkelig at nettselskapene klarte å levere akkurat de samme tjenestene med dekning i fastleddet for 2018, altså før innføringen av AMS, mens etter innføringen av AMS 1.1.2019 skal nettselskapene ha et fastledd + for merkostnader i et årlig gebyr. Dette i tillegg til fastleddet som nettselskapene klarte seg med i 2018 og tidligere år med de samme kundespesifikke kostnadene i fastleddet. Nettselskapets argumentasjonen henger ikke på greip.

De kundene som far fått installert AMS (strømmåler med kommunikasjonsenhet", burde stille dette spørsmålet til nettselskapet på hvorfor de ikke har fått et lavere fastledd enn kunder uten AMS.


Regnestykket til nettselskapene går ikke opp

Ta frem kalkulatoren, regne ut hvordan nettselskapene klarte seg uten gebyret før AMS ble innført. Man tar antall målepunkt eks.100000 x gebyret størrelse eks. kr. 2000 = sum 200 mill.

Da har nettselskapet hatt et minus av inntekter, og ville vært en konkurs som ikke kan være riktig. Det forteller en ting at gebyret er kun et pressmiddel for at kunden skal gi etter for å installere AMS mot sin vilje.

Høring: RME sender forslag til endringer i flere forskrifter på høring (03-2020). Fristen er gått ut. Hvis man interessert. Link: offentlige einsynn.no portalen. Saksnr. 2020/05210. Husk skråstrek.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>