Ams Monster

Folket mot AMS

Distriktsenergi ved Knut Lockert kommenterer dommen fra lagmannsretten

Publisert 28. august 2020

Sist oppdatert 14. oktober 2020


Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no sprer sin propaganda og kommenterer dommen fra Hålogaland lagmannsrett. Lockert som er utdannet jurist, burde ha satt seg bedre inn i gjeldende lovverk, før han ytrer seg mot bedre vitende.

Kjennelsen fra Hålogaland lagmannsrett ble anket til høyesterett i august 2020, og er ikke rettskraftig. Knut Lockert konkluderer i en sak hvor ankefristen ikke er gått ut.

Motto til Distriktsenergi

"Rett til avlesning og rett til å ta gebyr"

Til Lockert: "Ja, selvfølgelig kan nettselskapene ta gebyr siden det er en tariff, men nettselskapene kan ikke ta med kundespesifikke kostnader som er dekket av fastleddet"

Lockert sier: At tiden for å lure på hva som er gjeldende regelverk er snart over og et gode for kundene stemmer ikke når nettselskapene ikke tar hensyn til kundens rettigheter etter lovverket. 

Distriktsenergi - Rett til ta gebyr

Distriksenergi: "Nå ryddes det i dette fra RME´s side. Det liker vi".
- Distriktsenergi burde rydde opp i sitt eget hus først blant medlemmene sine som har trakassert kundene i lang tid med monopolmisbruk på nettjenester de leverer til kunden. Kundene ville ha satt pris på ryddighet fra bransjen, men bransjen er ikke interessert i å ivareta forbrukerens rettigheter.

Knut Lockert

Knut Lockert starter med å referere til at RME har pålagt nettselskapene å bytte ut elektrisitetsmålerne. Nei Lockert: NVE har ikke pålagt nettselskapene å bytte målere. Nettselskapene er pålagt å installere AMS etter avregningsforskriften § 4-1. Ams.monster kommentarer på Lockert sin uvitenhet rundt lovverket leses lenger ned.

Bransjen må slutte å referere til hva NVE mener nettselskapene skal gjøre som ikke angår kunden. Har nettselskapene glemt av det privatrettslige forholdet de har med sine kunder? Nettselskapene må begynne å forholde seg lovverket som de er pliktige til å følge. Bransjen har i over lang tid operert med sitt eget lovverk i lovverket en det man finner på lovdata.no. Dette har gått under radaren for folk flest, eksemplet er nettselskapene krav om legeattest for fritak uten ha et behandlingsgrunnlag med en rettslig plikt etter personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 9 nr. 2.

LES OGSÅ
Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger

Knut Lockert, daglig leder for Distriktsenergi, en medlemsorganisasjon for nettselskapene avslører bransjens inkompetanse rundt AMS-installasjonen. Knut Lockert har advokatlisens, han bør snarest levere den tilbake og finne seg noe annet å gjøre. Lockert har jo ikke peiling hva han snakker om.

Ams.monster har fått en kommentar fra noen som har vært i kontakt med Knut Lockert angående distriktsenergi.no artikkelen på kjennelsen fra Trondenes tingrett. Tingretten behandlet tvistesaken skriftlig som en småkravsprosess uten at partene var tilstede. Det sa Lockert ingenting om i artikkelen. Kunden vant ikke fram i tingretten og anket til lagmannsretten. Lockert er utdannet jurist var ikke kjent med hva en småkravsprosess gikk ut på.

Vet ikke hva det er med disse folkene som arbeider i energibransjen som ikke klarer å gjøre ting riktig.

LES OGSÅ
Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på


Lockert starter med å si:

"Adgangen til måleren reguleres i dag både i avregningsforskriften og i de standardavtalene som finnes mellom kundene og nettselskapene"

Kommentar: Snakker Lockert om AMS-delen (kommunikasjonsenheten) eller måleenheten i smartmåleren? Lockert har ikke forstått hva som står i avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS: at forskriften gjelder kun for nettselskapene. Etter den privatrettslige nettleieavtalen er ikke kunden pliktig til å installere AMS.

Kunden skal kun forholde seg til den privatrettslige nettleieavtalen, den ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011. Nettleieavtalen har ikke et avtalepunkt om kundens plikt til å installere kommunikasjonsenheten i smartmåleren ved målebytte, slik som nettselskapene påstår. Nettselskapet har en rett til å bytte "målenheten" hvis nettselskapet ønsker det. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren. Bransjen har totalt misforstått hva faktisk AMS går ut på.


Hva betyr de tre ordene AMS?

Les hva Vokks Nett tok opp med NVE om de feilaktige begrepene rundt benevnelsen av en "AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet". Vokks Nett har skjønt det som NVE ikke har skjønt på hva AMS faktisk går ut på.  "AMS-måler" er oppfunnet ord for å beskrive en smartmåler som består av en kommunikasjonsenhet (AMS) og en måleenhet.

NVE som tilsyns- og forskriftsmyndighet for nettselskapene har ikke skjønt hva de tre ordene AMS egentlig går ut på. Det er tydelig at AMS er ett av de vanskeligste ordene å forstå blant deler av befolkningen de siste årene. Det ligger i selve navnet hva det er for noe. Avanserte måle- og styresystem, består av hva navnet sier, avanserte måle- og styringssystem.

LES OGSÅ
Hva er en måleutstyr etter nettleieavtalen
hva er AMS

Lockert sier:

"Nettselskapene er pålagt å skifte målerne og da bør regelverket være soleklart"

Kommentar: Nei: NVE har ikke pålagt  nettselskapene å bytte måleren hos kunden i henhold til det soleklare regelverket som Lockert refererer til. Viser til svar fra NVE. Nettselskapene er pålagt å installere AMS etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. Forskriften sier ingenting om at det gjelder en måler. Den burde Lockert ha skjønt som jurist.

Smartmåleren består av to juridiske uavhengige komponenter. Måleenheten er regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten (AMS) er regulert av avregningsforskriften. Kommunikasjonsenheten er ikke kunden pliktig til å installere.

Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007. Standarden for en strømmåler i 2007, var en måleenhet. Skal man henvise til en forskrift, må man henvise til forskriften som var gjeldende det året nettleieavtalen ble sist oppdatert. Forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft på inngåtte avtaler. Det burde Lockert vite som jurist hvis han kan sitt fag.

Kan Lockert henvise til hvor det faktisk står i forskriften at nettselskapene er pliktig til å bytte måleren hos kunden? Dette har ams.monster problemer med å finne ut av.

NVE har bekreftet i brev til advokatfirmaet Schjødt AS at de ikke har pålagt nettselskapene å bytte måleren og heller ikke pålagt å utføre en fysisk stedlig kontrollavlesning hos kunden. Klikk her for å lese

LES OGSÅ
Advokatfirmaet Schjødt AS har sendt brev til NVE om avklaring av avlesningsgebyret

Tingretten i Kristiansand har i sin kjennelse fra september 2018 skjønt den juridiske forskjellen på en strømmåler og AMS som nettselskapene ikke har skjønt. Les mer om den her.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS
LES OGSÅ
Hva er et måleutstyr etter nettleieavtalen


Lockert sier følgende:

"Nettselskapene har ansvaret for alle målere og målerverdier i sitt konsesjonsområde og de har derigjennom ansvaret for å skifte ut og vedlikeholde målerne"

Kommentar: Det er korrekt at nettselskapene har ansvaret og eier måleutstyret. Men vi snakker om en kommunikasjonsenhet (AMS), en separat del i den avanserte strømmåleren, kalt smartmåler. Lockert må sette seg inn i avregningsforskriften § 3-3. Avlesning av målepunkt. Den pålegger ikke nettselskapet å utføre en fysisk kontroll avlesning én gang pr. år når kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapene ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan nettselskapene ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd. "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

Og når nettselskapene påpeker at de er pålagt å utføre en kontrollavlesning hos kunden, gjelder for kunder som ikke har sendt minst en måleravlesning  i kalenderåret til nettselskapet. Les svaret fra NVE her.

Hvis kunden ikke har sendt noen måleravlesninger, da må nettselskapet ut å kontrollere måleren for å oppfylle sitt ansvar etter § 3‐3. Nettselskapene blander inn kunder som faktisk leser av sin måler med kunder som ikke sender inn avlesninger til nettselskapet. 

I § 3‐3 fjerde ledd sier følgende: 
"Nettselskapene skal registrere alle måleravlesninger fra sluttbruker".

Slik Lockert fremstiller det skal kunden betale ekstra gebyr for å utføre nettselskapet sitt ansvar etter avregningsforskriften § 3‐3. Jeg påpeker at avregningsforskriften ikke skiller hvordan avlesningen blir  foretatt, om det er kunden eller kommunikasjonsenheten som sender inn avlesningen. 

avregningsforskriften

Lockert sier:

"RME har fått innspill om at nettselskapene i noen tilfeller likevel blir nektet adgang til elektrisitetsmåleren og at plikten sluttbrukeren har til å gi nettselskapet adgang til måleren, bør følge tydelig av forskriften"

Kommentar: Plikten til å gi nettselskapet adgang til måleren er er uproblematisk for kunden. Den er regulert av nettleieavtalen nettselskapet har med kunden. Helt unødvendig å ha dette både i forskriften og nettleieavtalen. 


Lockert sier:

"Noe av fordelen med ny måler er jo som kjent at disse har automatisk avlesning. Manuell avlesning blir med disse nye målerne historie..."

Kommentar: Jammen Lockert, avregningsforskriften § 3‐3 har ikke blitt oppdatert etter innføringen av AMS fra 1.1.2019. Forskriften § 3‐3 ble sist oppdatert i 2002, altså 9 år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011.

Manuell måleravlesning er ikke blitt historie etter innføringen av AMS, Lockert skriver nye målere, er feil. Etter innføringen av AMS, er det kommunikasjonsenheten i smartmåleren som automatisk sender måletallene til datasystemet til nettselskapet. Måleren er ikke nevnt  forskriften.

Når Lockert nevner automatisk avlesning, så burde han vite at alle målere, både nye og gamle er automatiske. Hvis måleren ikke er automatisk, hvordan skal måleren klare lese av strømmen? Lockert mener vel kommunikasjonsenheten som sender måletallene til nettselskapet som blir lagret lokalt i målenheten? Lockert har ikke skjønt at den nye avanserte strømmåleren består av to forskjellige komponenter. Ikke rart at det blir surr når interesseorganet og daglig leder for nettselskapene ikke har skjønt hva AMS egentlig går ut på.

Forskriftsmyndigheten NVE har gitt nettselskapene muligheter til å gi to lovlige fritak etter avregningsforskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS a) og b).

Lockert: Hvordan kan manuell avlesning da være historie? Nettselskapene er nødt til å opprettholde to systemer for måleravlesning på grunn av to unntak i forskriften. Nettselskapene ønsker at kunden skal betale et urimelig gebyr når det er NVE som har gitt nettselskapene muligheten til å gi fritak etter forskriften. Det er NVE som påfører nettselskapene denne kostnaden, ikke kunden. Dette må Lockert ta opp med NVE.

LES OGSÅ
Nettselskapene har ikke behandlingsgrunnlag for å behandle helseopplysninger

§ 3‐3. Avlesning av målepunkt gjelder fortsatt for profilavregnende avregnede målepunkt (manuelle avlesninger). Forskriften sier ingenting om at den nye standarden er automatiske avlesninger fra kommunikasjonsenheten.

Avregningsforskriften § 3‐3 skiller ikke hvordan avlesningen blir foretatt, om det er kunden eller kommunikasjonsenheten som sender inn avlesningen.

Lockert: Hvorfor tilegner du ting i forskriften som ikke står der? 


Lockert sier om størrelsen på gebyret:

"Men vi mener at beløpet er satt for lavt. 1500 kroner gjenspeiler ikke kostnadene til selskapene med manuell avlesning. I praksis må de ut årlig for å avlese disse målerne og kostnadene bør settes høyere. Selskapene har så langt dokumentert kostnader på 3-4000 kroner ved slike jobber".

Kommentar: 

Kostnadene i tariffen for tjenesten er dekket av det lovpålagte fastleddet (Nettleie fastbeløp) etter
kontrollforskriften § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende
ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som «Kostnader knyttet til kundehåndtering,
herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv » 

Ved å bruke kontrollforskriften § 17-6 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver:
«Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke
adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien.»
Noe
altså nettselskapene gjør i denne saken. Merk at 26% av nettselskapene ikke tar gebyr.

Nettselskapene prøver nå å lure til seg gratis penger som de ikke har.

Spørsmål til Lockert: Hvis kunden skal betale et gebyr. Hvorfor betaler kunden et fastledd, og hva skal fastleddet dekke av kundespesifikke kostnader? Det svarer ingen nettselskaper på og NVE vill heller ikke snakke om det.

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at:

a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

§ 1-3. Definisjoner
I denne forskrift menes med i niende ledd:
Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

NVE kostnader i gebyr

Kan juristen Lockert svare på dette spørsmålet?

En annen ting man ikke finner noe svar på er følgende; Alle, NVE og nettselskapene er så opptatt av hva brukere uten kommunikasjonsenhet påfører nettselskapene av kostnader til manuell avregning.

Hva med de kundene som har kommunikasjonsenhet (97%) og nettselskapene lenger ikke har behov for å få dekket inn kostnadene med manuell avregning? Nettselskapene krever enda inn denne kostnaden gjennom fastleddet, da fastleddet er det samme for både kunder med og uten kommunikasjonsenhet. Det ville ha vært mer rettferdig at kunder som har måler med kommunikasjonsenhet får ett lavere fastledd, hvor disse kostnadene er tatt ut.  

Hvorfor er ikke dette et tema hos nettselskapene når de krever inn ulovlige kostnader i et gebyr = en dobbelbetaling?

Det er merkelig at nettselskapene klarte å levere akkurat de samme tjenestene med dekning i fastleddet for 2018, altså før innføringen av AMS, mens etter innføringen av AMS 1.1.2019 skal nettselskapene ha et fastledd + for merkostnader i et årlig gebyr, i tillegg til fastleddet som nettselskapene klarte seg i 2018 og tidligere år med de kundespesifikke kostnadene i fastleddet. Argumentasjonen fra nettselskapene henger ikke på greip.

Kunder som far fått montert AMS, måler med kommunikasjonsenhet, burde stille dette spørsmålet til nettselskapet og be om å få et lavere fastledd.


Regnestykket til nettselskapene går ikke opp

Kundene må ta frem kalkulatoren og regne seg frem på hvordan nettselskapene har klart seg uten gebyret før AMS ble innført. Dvs. man tar antall målepunkt eks. 100000 x gebyret størrelse eks. kr. 2000 = sum 200 mill. Da blir det et kjempestort minus av inntekter for nettselskapet, en konkurs som ikke kan være riktig. Det forteller at gebyret er kun et pressmiddel for at kunden skal gi etter å installere AMS mot sin vilje. Send regnestykket ditt til nettselskapet.

Høringsfristen på dokument 03-2020 er gått ut. RME skal behandle innsendte kommentarer og lage et forslag på forskriftstekst som blir oversendt til OED for sluttbehandling. Hvis man interessert i å følge med vil det vil bli publisert på nve.no. Link: offentlige einsynn.no portalen. Saksnr. 2020/05210. Husk skråstrek.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>