Ams Monster

Folket mot AMS

Hva sier forskriftene rundt gjennomfakturering av avlesningsgebyret

Publisert 26. april 2020

Sist oppdatert 3. juni 2020


Kunder som har bestridt avlesningsgebyret og får gebyret gjennomfakturert via sin kraftleverandør, der forbrukeren kjøper sin strøm fra. Bør være oppmerksom på noen detaljer. Det er nettselskapet som (netteier) eier- og er ansvarlig for strømnettet der du bor kan inngå en gjennomfaktureringsavtale med kundens kraftleverandør for å fakturere kunden for nettjenester. Det betyr at kunden får kun en faktura å forholde seg til som inkluderer både "Nettleie" og "Kraft" fra strømleverandøren. Det høres vel og bra ut på papiret  å ha en faktura og forholde seg til. Men det er én stor hake med det…

VIKTIG INFO LES OGSÅ 
Det er ikke adgang til å forhåndsfakturere avlesningsgebyret på en tjeneste som ikke er utført

Når gebyret er omtvistet

Men hva skjer når det blir en tvist mellom kunden og nettselskapet rundt gebyret? Strømleverandøren er ikke part i tvisten kunden har med sitt nettselskap.

Etter avregningsforskriften § 7-4b. Avtale om gjennomfakturering er det ikke tatt høyde for en slik tviste situasjon. Gebyret ble et aktuelt tema når kunder begynte å nekte å installere AMS. Siden avlesningsgebyret ikke er verken hjemlet i lov eller forskrift, hadde ikke nettselskapene noen sanksjonsmuligheter for kundene som nektet. Gebyret ble en økonomisk sanksjon mot kunder som nektet får å presse dem til å installere AMS.

Forskriftsmyndigheten NVE vurderte ikke hvilke negative konsekvenser det kunne få for kraftleverandøren siden avlesningsgebyret kom først i 2019. Det forteller bare inkompetansen innad i NVE som blir synliggjort på grunn av alt bråket rundt AMS installasjonen. 

En slik problemstilling ble kommentert i NVE rapport 48-2016 oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst.

nve rapport 48-2016

Her er et eksempel på en slik standard for avtale om gjennomfaktuering. Lastes ned her: «Avtalen om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen)». Avtalen kan også lastes ned fra nettsiden til Energinorge som er interesseorganet for nettselskapene. Klikk HER.

Kostnadene i avlesingsgebyret er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Bruk av feil kravstype ved betalingsmislighold

Strømselskapene har ikke vurdert hvilke konsekvenser en slik avtale om gjennomfakturering kan få for dem. Dvs det er en dårlig avtale for kraftleverandøren hvis forbrukeren ikke betaler gebyret. Kraftleverandøren må etter avtalen betale inn til nettselskapet det skyldige gebyrbeløpet etter 20 dager uansett om kunden ikke har betalt det skyldige.

Når forbrukeren bestrider gebyret og trekker gebyrbeløpet ifra på fakturaen fra kraftleverandør. Da blir kunden truet med inkasso fra strømselskapet på manglende betaling. I slike inkassovarsler og betalingsoppfordringer blir det brukt kravstype at kunden er skyldig: "Strøm eller Kraft". Den har kunden faktisk betalt. Se eksemplet nedenfor på et slikt krav fra Solvencia. Dette er fiktive krav når kunden har gitt innsigelse mot fakturaposten "Avlesningsgebyr".

Slike innkrevingsprosesser av manglende betaling fra oppdragsgiver til inkassoselskapet er automatiserte utsendte krav.

kravstype på inkassovarsel

Ved fakturering gebyret direkte fra nettselskapet, blir det brukt som kravstype i et varsel om inkasso skyldig: “Nettleie”.

LES OGSÅ
Gjennomfakturering av et avlesningsgebyr som er bestridt

Når det blir brukt fiktive kravstyper i inkassovarsler, slik som: "Nettleie" eller "Strøm", som kunden faktisk ikke er skyldig. En slik praksis bør meldes inn til Finanstilsynet - tilsynsmyndighet for inkassobransjen. Kunden har gitt innsigelse mot gebyr posten, som er fratrukket på fakturaen og deretter betalt sin "Strøm og Nettleie". Hvorfor får man krav på noe helt annet man har gitt innsigelse mot? Det har med "Standard kraftleveringsavtale" punkt § 1-5 Sikkerhetsstillelse for betalingsforpliktelser ved skyldig Kraft eller Nettleie.

LES OGSÅ
Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på

Dette med bruk av feil kravstype i inkassovarslet, og i forliksklager må kundene være oppmerksom på hvis saken blir oversendt til behandling i forliksrådet. Praksisen har vært tatt opp med inkassoselskapene. Men bransjen er ikke så interessert i å gjøre med noe med det. Spesielt de inkassoselskapene som nettsettselskapene har eierinteresser i, slik som Solvencia som er eid av Elvia og Fortum er faktureringsinstans. Kunden blir en kasteball i systemet hvor ingen av partene er interessert i å rydde opp. For dem er det bare et vanlig pengekrav uansett kravstype.

LES OGSÅ Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Gebyret som blir gjennomfakturert, er ikke kraftleverandøren part i tvisten mellom kunden og nettselskapet. Nettselskapet er den egentlige parten og hovedkreditor i tvisten med kunden ved gjennomfakturering av gebyret . Gebyret bør uansett blir fakturert direkte fra nettselskapet. Kraftleverandøren blir den tapende part når kunden ikke betaler gebyret. 

Hvis strømselskapet ikke vil ordne opp i dette, bytt til en strømleverandør som ikke har gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap. Spør på forhånd. Bytt til et uavhengig strømselskap som ikke har bindinger på eiersiden til et nettselskap. Hvis mange kunder gjør dette, vil man ramme konsernet økonomisk som eier både nettselskapet og strømselskapet.

Nettselskapene og strømselskapene bruker sine egne inkassoselskaper for innkreving. Eksempel: Elvia AS (Hafslund Nett slått sammen med Eidsiva Nett). Elvia bruker Fortum som faktureringsinstans, og Solvencia som inkassoselskap. . Alle disse leddene prøver hele tiden å motarbeide kundens argumentasjon.

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE
Kraftleverandøren: Betalingsmislighold gjelder kun ved skyldig "Kraft" (strøm) etter § 1-5. Sikkerhetsstillelse. Strømleverandøren har ikke juridisk hjemmel for å kreve inn det skyldige gebyret ved bruk av feil kravstype, slik som "Kraft, Strøm eller Nettleie". Husk å til enhver tid betale din strøm, evt. nettleie før du begynner å krangle.

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

LAST NED Standard kraftleveringsavtale

STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE
Betalingsmislighold gjelder kun ved skyldig "Nettleie" etter § 6-1.

§ 6-1 betlingsplikt og sikkerhetsstillelse

Ifølge flere prosesskriv til forliksrådet blir det henvist til: § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse etter nettleieavtalen, at det gjelder skyldig "Nettleienår det faktisk gjelder et gebyr. Det er viktig å påpeke bruk av feil kravstype i tilsvaret til forliksrådet. 

LAST NED Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

LAST NED Forbrukertilsynet sine standardkontrakter for kraftleveringsavtale og nettleieavtale

Gebyret har ingenting med nettleie eller kraft å gjøre ved betalingsmislighold etter kraft- eller nettleieavtalen. Avlesningsgebyret er en kun tariff som nettselskapene kan ta etter kontrollforskriften § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester. Gebyret er ikke hjemlet i verken lov eller forskrift.

Nettleieavtalen gjelder mellom forbrukeren og nettselskapet når gebyret blir gjennomfakturert. Standard kraftleveranse gjelder kun ved levering av kraft (strøm).

Be strømselskapet ta kontakte nettselskapet for å få kreditert gebyret. Gebyret bør bli fakturert direkte fra nettselskapet til kunden.

Påpek at kraftleverandøren kun er en faktureringsinstans. De skal ikke blande seg bort i tvisten kunden har med sitt nettselskap.

Les hva som står i bokføringsloven § 4 Grunnleggende bokføringsprinsipper hvis de prøver seg på en fiktiv regnskapsføring

Etter "Avtale om gjennomfakturering av nettjenester" punkt 5. Betaling fra Kraftleverandør til Nettselskap. Kraftleverandøren er pliktig til å betale inn gebyret til nettselskapet innen 20 dager uansett om kunden ikke har betalt. Kraftleverandøren blir sittende igjen med tapet når kunden ikke betaler det bestridte gebyret.

Bruk disse argumentene mot kraftleverandøren hvis de truer med inkasso på manglende betaling. De vil etter hvert  forstå at de har en dårlig avtale med nettselskapet. Når kraftleverandøren har betalt gebyret i henhold til avtale, har nettselskapet ingen interesse av å løse saken for kunden.

Hvorfor blir kundene krevd for et avlesningsgebyr?

Nettkunder som nekter for installasjonen og kunder med måler uten AMS (kommunikasjonsenheten), blir påtvunget et urimelig avlesningsgebyr.

De såkalte merkostnadene som nettselskapet bruker som grunnlag for å ta gebyr, er dekket som kundespesifikke kostnader i fastleddet. Les mer her. 

Viser til utsnittet nedenfor fra et NVE vedtak bekrefter en ting: nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet. Troms Kraft Nett ønsket å øke fastleddet med kr. 500,- på grunn av økning av kundespesifikke kostnader for kunder uten AMS installert. Det fikk de ikke lov til av NVE å øke fastleddet. NVE fattet deretter et vedtak på at nettselskapet kunne ta et gebyr istedenfor. Det som skjedde etterpå, var at Troms Kraft Nett femdoblet gebyret fra kr. 500,- til kr. 2500,- uten å dokumentere kostnadene til kundene. Dette viser grådigheten til nettselskapet med å betalt for kostnader som de ikke har, og som kunden allerede betaler via fastleddet i dag.

LES OGSÅ
Kostnadene i avlesingsgebyret er allerede dekket av nettleie fastbeløp
Troms Kraft Nett om kundespesifikke kostnader

Hva innebærer en AMS installasjon for kunden?

Måleren er heller ikke nevnt i forskriften § 4-1. Plikt til å installere AMS. For innen AMS kalles den nye avanserte strømmåleren for en smartmåler. En smartmåler består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

AMS står for Avanserte måle- og styringssystem. Mange kaller strømmåleren for en AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet. Dette er et oppfunnet ord. Det blir oppretthold en misforståelse rundt AMS hvis man da vet hva en installasjon av AMS innebærer for sluttbrukeren. 

hva er AMS

For å avklare det juridiske: Måleenheten regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten (AMS) er regulert av avregningsforskriften. Nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før § 4-1. Plikt til å installere AMS ble innlemmet i forskriften fra 2011.

Forskrifter har ikke tilbakevirkende kraft på avtaler. Man må forholde seg til gjeldende forskriftene i 2007. Forskriftene gjelder kun for nettselskapene. Nettkundene skal kun forholde seg til det privatrettslige forholdet med nettselskapet. Hvis nettselskapet ber deg klage til NV, svar dem at NVE skal ikke blande seg bort i det privatrettslige. Men det gjør NVE uansett i alle klagesakene. De legger til rette med føringer for nettselskapene.

privatrettslige mellom kunde og nettselskap

En åpenbart ikke grunnløs innsigelse man kan bruke for å nekte installasjon av AMS (gjelder for kommunikasjonsenheten i måleren): Man ønsker ikke få montert en radiosender i sitt private hjem som man ikke kan slå av. Spør også ditt nettselskap hvor det står i nettleieavtalen på at kunden er pliktig til å installere AMS.

LES OGSÅ
Tingretten i Kristiansand: Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen

Hvis nettselskapet ønsker å bytte ut målenheten. Viser til nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr. Nettselskapet har en rett, men ingen plikt til å bytte strømmåleren. Standarden for en strømmåler etter nettleieavtalen fra 2007, var en måleenhet hvis nettselskapet påstår noe annet.

LES OGSÅ
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden
§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr


Gjeldende forskrifter

Avregningsforskriften

§ 4-1.Plikt til å installere AMS
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-1

§ 7-4b.Avtale om gjennomfakturering
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§7-4b

Kontrollforskriften

§ 1-4.Ansvar for nettjenester og regulering av inntekter
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§1-4

§ 17-4.Betaling for andre nettjenester
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-4 

§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-6


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>