​Ams Monster

​Folket ​​​​mot AMS

Hva sier forskriftene rundt gjennomfakturering av avlesningsgebyret

Publisert 26. april 2020

Sist oppdatert 3. juni 2020


Når det gjelder  kunder som blir gjenomfakturert av avlesningsgebyret fra sin kraftleverandør som forbrukeren kjøper strøm fra. Nettselskapet (netteier) eier- og er ansvarlig for strømnettet der du bor kan inngå en gjennomfaktureringsavtale med kundens kraftleverandør for å fakturere kunden for nettjenester, dvs. «Nettleie». Det betyr at kunden får kun en faktura å forholde seg til som inkluderer både nettleie og kraft fra sin strømleverandør. Det høres vel og bra ut på papiret å ha bare en faktura å forholde seg til. Men det er én stor hake…

«Avtalen om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen)»  

Når gebyr er omtvistet

Men hva skjer når det blir en tvist mellom kunden og nettselskapet siden strømleverandøren ikke er part i tvisten kunden har med sitt nettselskap?

I avregningsforskriften § 7-4b. Avtale om gjennomfakturering er det ikke tatt høyde for en slik situasjon siden gebyret ikke var påtenkt. Gebyret kom først på banen når kunder begynte å nekte å installere AMS. Siden det ikke var noen sanksjonsmuligheter i forskriften for kundene som nektet, ble det heller en økonomisk sanksjon med et urimelig gebyr.

Har ikke NVE som forskriftsmyndighet vurdert konsekvensen av dette? Dette bare bekrefter igjen inkompetansen til saksbehandlere i NVE som blir synliggjort på grunn av bråket rundt AMS installasjonen. Heldigvis er det noen forbrukere som kan lese og fortelle dem hvor udugelig de er.

En slik problemstilling ble kommentert i NVE rapport 48-2016 oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst.

nve rapport 48-2016

Eksempel på standard for avtale om gjennomfaktuering lastes ned her: «Avtalen om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen)». Avtalen kan også lastes ned fra Energinorge sin nettside som er interesseorganet for nettselskapene. Klikk HER.

Kostnadene i avlesingsgebyret er allerede dekket av nettleie fastbeløp

Bruk av feil kravstype ved betalingsmislighold

Strømselskapene har ikke satt seg inn i lovverket på hva en avtale om gjennomfakturering skal inneholde av fakturering. Det virker som strømselskapene kjøper seg problemer de kunne ha unngått med ikke gjennomfakturere gebyret.

Når kunden nekter å betale det bestridte gebyret blir kunden truet med inkasso fra sitt strømselskap på manglende betaling av skyldig "strøm" i inkassovarsler og betalingsoppfordringer som kunden faktisk har betalt. Se eksemplet under av et slikt krav med «strøm» som kravstype. Dette blir helt feil når kunden har gitt innsigelse mot avlesningsgebyret i følge fakturaen.

Innkrevingprosessene av manglende betaling er automatiserte fra oppdragsgiver til inkassoselskapet. Så mye går galt underveis.

kravstype på inkassovarsel

Gebyret som blir fakturert direkte fra nettselskapet og når kunden har gitt en innsigelse som ikke er åpenbart grunnløs blir saken uansett oversendt til inkassoselskapene. Varsel om inkasso inneholder feil kravstype skyldig “Nettleie”.

Les også Gjennomfakturering av et avlesningsgebyr som er bestridt

Når varselet inneholder post "Nettleie" eller "Strøm" er det fiktive kravstyper enda kunden faktisk har betalt sin strøm og nettleie i henhold til gjeldende faktura. Slik tvilsom praksis burde meldes inn til Finanstilsynet som er tilsynsmyndighet for inkassobransjen. Kundene har altså gitt innsigelse mot gebyret men får krav på noe helt annet.  Hvorfor? Av uvitenhet eller direkte inkompetanse eller prøver de på å føre uvitende kunder bak lyset som ikke har kjennskap til sine rettigheter for å vinne frem med en sak på feil vilkår?

Les også Gebyr dommen fra Trondenes Tingrett – En oppklaring på hva dette gikk ut på

Kunder som mottar slike inkassosaker må være oppmerksom på hva som står som kravstype i inkassovarslet og i forliksklager når saken blir oversendt til behandling i forliksrådet. Praksisen har vært tatt opp med inkassoselskapene. Men bransjen vil ikke svare på hvorfor det brukes feil kravstype. Nettselskapet og inkassoselskapet skylder på hverandre på hvem som gjør dette. De ser dette kun som et vanlig pengekrav og bryr seg ikke om den åpenbart ikke grunnløse innsigelsen fra kunden. Denne urimelige praksisen bare fortsetter. Forbrukerne må være våkne mot disse bandittene av selskaper.

Les også. Kredinor sender ut fiktive inkasso krav til nettkunder

Når kraftleverandøren ikke er part i gebyr tvisten kunden har med sitt nettselskap. Hvordan skal kraftleverandøren kunne kreve inn det skyldige gebyr beløpet når kunden har betalt sin nettleie og kraft (strøm) i henhold til faktura, men har trukket i fra og bestridt gebyret? Hvilken juridisk hjemmel skal strømselskapet henvise til som juridisk grunnlag for å oversende saken til forliksrådet for behandling i henhold til kraft- og nettleieavtaler ved betalingsmislighold som gjelder kun for skyldig "Nettleie" eller "Strøm"?

Husk at det er nettselskapet som er hovedkreditor når gebyret blir gjennomfakturert. Så det beste er at gebyret blir fakturert fra nettselskapet. Da slipper du å krangle med to parter som ikke skjønner hva dette går ut på.

Det er fullt mulig å få til en slik ordning mellom nettselskapet og kraftleverandøren. Hvis kraftleverandøren er vanskelig vil de skjønne det etterhvert når du presser på med argumentasjon at de vil bli den tapende part.

Hvis ditt strømselskap er vanskelig, bytt til en annen strømleverandør som ikke har en gjennomfaktureringsavtale med ditt nettselskap. Spør på forhånd. Og bytt gjerne til et uavhengig strømselskap som ikke har bindinger på eiersiden av konsernet for nettselskapet. Da vil de merke det på pengepungen økonomisk av tapt omsetning hvis mange nok kunder gjør dette.

Husk at nettselskapene og strømselskapene bruker inkassoselskaper for innkreving som de har eierinteresser i. Som eksempel med Hafslund som er slått sammen med Eidsiva til Elvia AS. De bruker Fortum som faktureringinstans, og Solvencia som inkassoselskap. Som du vil skjønne er de da ikke så interessert å løse saken med følge lovverket som de er pliktige til å gjøre. De prøver hele tiden å motarbeide kunden sin argumentasjon.

De bryr seg ikke om å følge gjeldende lovverk siden de har sitt eget interne lovverk som man ikke finner på lovdata.no på grunn av at bransjen har gjort dette i så mange år uten at noen har gått dem i sømmene. Men AMS saken har avslørt dem.

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE
Betalingsmislighold gjelder kun ved skyldig "Kraft" (strøm) etter § 1-5. Husk at din strømleverandør kommer ingen vei juridisk med å kreve inn beløpet skyldig strøm når du påpeker dette til dem. De kan kun kreve inn skyldig kraftleveranse.

STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE

Standard kraftleveringsavtale lastes ned her

STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE
Betalingsmislighold gjelder kun ved skyldig "Nettleie" etter § 6-1.

§ 6-1 betlingsplikt og sikkerhetsstillelse

Man har har sett av flere prosesskriv til forliksrådet at det henvises til: § 6-1 Betalingsplikt og sikkerhetsstillelse i nettleieavtalen at kunden er skyldig "Nettleie". Det er viktig å påpeke feil kravstype i et tilsvar til forliksrådet. 

LAST NED Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

LAST NED Forbrukertilsynet sine standardkontrakter for kraftleveringsavtale og nettleieavtale

Merk at gebyret har ingenting med nettleie eller kraft å gjøre ved betalingsmislighold etter kraft- og nettleieavtalen.

Husk at den privatrettslige nettleieavtalen gjelder kun mellom nettkunden og nettselskapet, og ikke for kraftleverandøren når gebyret blir gjennomfakturert. Da gjelder avtale på standard kraftleveranse.

Ved gjennomfakturering av gebyret. Be strømselskapet om å ta kontakt med ditt nettselskap for å få kreditert gebyret slik at gebyret kommer direkte fra nettselskapet til kunden.

Påpek at kraftleverandøren kun er en faktureringinstans og skal ikke blande seg bort i tvisten kunden har med sitt nettselskap.

Les hva som står i bokføringsloven § 4 Grunnleggende bokføringsprinsipper hvis de prøver seg på en fiktiv regnskapsføring

Det som er pussig med "Avtale om gjennomfakturering av nettjenester", hvis du leser hva som står i avtalen punkt: «5. Betaling fra Kraftleverandør til Nettselskap». Er kraftleverandøren pliktig til å betale inn gebyret til nettselskapet innen 20 dager uansett om kunden har betalt eller ikke. Dette betyr at det er kraftleverandøren som sitter igjen med tapet når kunden ikke betaler det bestridte gebyret. Strømselskapet har heller ikke noen juridisk hjemmel til å ta deg til forliksrådet siden du ikke er skyldig strøm.

Påpek dette til kraftleverandøren hvis de truer med inkasso på manglende betaling. Da vil de se idiotien i dette at de har en dårlig avtale med nettselskapet. Fordi nettselskapet har fått sine penger for gebyret og viser liten interesse for å løse saken.

Hvorfor blir kundene krevd for et avlesningsgebyr?

Nettkunder som nekter for installasjonen av AMS blir påtvunget et urimelig avlesningsgebyr. Kunder som har fått installert strømmåler uten kommunikasjonsdel blir også avkrevd for et gebyr.

Husk at kostnadene som nettselskapet bruker som grunnlag i gebyret er dekket av fastleddet som kundespesifikke kostnader. Les mer her. 

Som du ser av vedtaket fra NVE, så vet nettselskapene om at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet. De fikk ikke øke fastleddet av NVE, men de kunne ta et gebyr. Det Troms Kraft Nett gjorde etterpå var at de femdoblet gebyret fra 500 kr. til 2500 kr. Snakk om å være grådig.

Troms Kraft Nett om kundespesifikke kostnader

Hva går AMS ut på for kunden?

Nettkunden kommer i en tvist med sitt nettselskap når kunden ikke vil ha installert AMS (Avanserte måle- og styringssystem) hva nå enn kunden skal få installert. Mange kaller den nye strømmåleren for en AMS-måler. Det blir feil å bruke hvis du vet hva AMS egentlig går ut på. 

hva er AMS

Strømmåleren er heller ikke nevnt i forskriften § 4-1. Plikt til å installere AMSInnen AMS kalles den nye avanserte strømmåleren for en smartmåler. En smartmåler består av en måleenhet og en kommunikasjonsenhet.

For å avklare det juridiske er måleenheten regulert av nettleieavtalen og kommunikasjonsenheten er regulert av avregningsforskriften. Merk at nettleieavtalen ble sist oppdatert i 2007, altså fire år før § 4-1. Plikt til å installere AMS ble innlemmet i forskriften fra 2011.

Forskrifter har uansett ikke tilbakevirkende kraft. Og forskriftene gjelder kun for nettselskapene. Nettkundene skal kun forholde seg til det privatrettslige hvis nettselskapet ber deg klage til NVE. NVE skal ikke blande seg bort i det privatrettslige.

privatrettslige mellom kunde og nettselskap

En god innsigelse grunn kunden kan bruke for å nekte for å installere AMS (gjelder kommunikasjonsenheten i måleren) at man ikke vil få montert en radiosender i ditt private hjem som du ikke kan slå av. Spør også ditt nettselskap hvor det står i nettleieavtalen på at kunden er pliktig til å installere AMS.

Merk at kunden er pliktig til å bytte ut selve måleenheten ifølge nettleieavtalen § 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr når nettselskapet ønsker det. Husk at i 2007 så var standarden for en strømmåler, en måleenhet hvis nettselskapet påstår noe annet.

§ 5-1 Installasjon og drift av måleutstyr


Gjeldende forskrifter

Avregningsforskriften

§ 4-1.Plikt til å installere AMS
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§4-1

§ 7-4b.Avtale om gjennomfakturering
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/§7-4b

Kontrollforskriften

§ 1-4.Ansvar for nettjenester og regulering av inntekter
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§1-4

§ 17-4.Betaling for andre nettjenester
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-4 

§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester
https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-302/§17-6

__CONFIG_group_edit__{"jumog01q":{"name":"All Image(s)","singular":"-- Image %s"},"juw876oo":{"name":"All Paragraph(s)","singular":"-- Text %s"},"juw8a1hl":{"name":"All Divider(s)","singular":"-- Divider %s"},"juwgu1zi":{"name":"All Visit Website Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwgukat":{"name":"All Read Review Button(s)","singular":"-- Button %s"},"juwguwab":{"name":"All Image Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgv34h":{"name":"All Button Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgvf6z":{"name":"All Buttons Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"juwgw084":{"name":"All Paragraphs Column(s)","singular":"-- Column %s"},"juwgwdtu":{"name":"All Columns(s)","singular":"-- Columns %s"},"jv7zel6d":{"name":"All Title(s)","singular":"-- Text %s"},"jv7zetm8":{"name":"All Content Box(s)","singular":"-- Content Box %s"}}__CONFIG_group_edit__
__CONFIG_local_colors__{"colors":{"9e0a9":"Border","97b5e":"Button","93866":"Button Hover"},"gradients":{}}__CONFIG_local_colors__


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>