Ams Monster

Folket mot AMS

Kunde ville ikke betale gebyret fra Neas Nett

Publisert 29. oktober 2020

Sist oppdatert 30. januar 2021

Estimert lesetid: minutter


En kunde fikk (delvis) medhold av retten i en gebyrsak i Nordmøre tingrett i oktober. Saken hadde vært innom forliksrådet før kristiansunderen møtte Neas Nett i tingretten. Tvisten gjaldt et avlesningsgebyr på kr. 1.975 som NEAS Nett (Nordmøre Energiverk AS) ville ha for en såkalt manuell avlesning.

Saken ble først omtalt i avisen Tidens krav lørdag 24.oktober. Hele oppslaget kan du lese her.

Kunde: "Neas Nett har ikke vært på fysisk manuell avlesning hos meg, som de krever gebyr for, sa kristiansunderen i retten."  Les ams.monster bemerkning på akkurat dette utsagnet lenger ned i innlegget. Han mente også å ha etterspurt begrunnelse for fakturakravet, uten å få tilstrekkelige opplysninger om hvordan det var begrunnet.

Etter bevisførselen anser (dvs. synsing av) retten at 1.000 kroner er tilstrekkelig til å dekke Neas Nett sine faktiske kostnader. Dette synes å være i samsvar med opplysningene NEAS Nett har gitt for retten, sier dommerfullmektig Maria Magdalena Lisiecka i dommen. Kanskje dommeren burde å ha sjekket hva som står i forskriften først, før dommen blir gitt?

Retten var enig med strømkunden om at NEAS Nett ikke hadde overholdt sin informasjonsplikt etter komtrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt. Selskapet har – på forespørsel fra brukeren – innen rimelig tid plikt til å opplyse hva som utgjør beregningsgrunnlaget for gebyret for manuell avlesning.

Retten konkluderte derfor med at NEAS Nett ikke har overholdt sin informasjonsplikt.

Les mer om opplysningsplikten til nettselskapene
i kontrollforskriften § 13-5.Informasjonsplikt
LES OGSÅ
NVE har bekreftet at kunder ikke kan bli krevd for samme kostnader to ganger i et avlesningsgebyr

Kommentar på dommen fra Nordmøre tingrett

I slike sivile saker for domstolene gir dommeren dom etter det saksøker har tatt opp i prosesskrivet. Domstolene har ikke noen undersøkelsesplikt til å sjekke ting rundt lovverket utenom det som partene påpeker i sin bevisførsel. Får man ikke frem det prinsipielle poenget i saken er det ikke sikkert at saksøker vinner frem. Det er veldig viktig at man setter seg inn i de juridiske faktaene i AMS saken. Det viser denne dommen fra Nordmøre tingrett.

Gebyr saken fra Trondenes tingrett januar 2020 er et annet godt eksempel at det går galt for kunden. Saksøker kunden tapte, anket deretter til Hålogaland lagmannsrett. Lagmannsretten opprettholdte dommen fra tingretten. Det prinsipielle temaet om måleravlesning er å "anses" som en særskilt tjeneste ble ikke behandlet av lagmannsretten som bemerket følgende: "Det foreligger ikke forarbeider til bestemmelsen som kan bidra til forståelsen av begrepet. Lagmannsretten har heller ikke funnet relevant rettspraksis om spørsmålet."

LES OGSÅ
Er måleravlesning en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS?

Jeg stiller så følgende spørsmål: Hvordan kan måleravlesning være en særskilt tjeneste (en tjeneste kunden ikke kan forvente at nettselskapet skal levere deg) når det er forskriftsfestet at nettselskapet skal ta imot måleravlesninger fra sluttbruker? Etter avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt så er nettselskapene pålagt å levere kunden en avlesningstjeneste. Måleravlesning er en primærtjeneste til nettselskapene. Da kan det ikke være en særskilt tjeneste - for det kan ikke være begge deler.

LES OGSÅ
Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning for forbruker

Er det ingen som leser hva som faktisk står i forskriftene?

Merk at avregningsforskriften § 3-3.Avlesning av målepunkt ble sist oppdatert i 2001. Ti år før AMS ble innlemmet i forskriften i 2011Og forskriften har ikke tilbakevirkende kraft.

Det viktige prinsipielle spørsmålet i småkravssaken i Nordmøre tingrett om måleravlesning er en særskilt tjeneste etter innføringen av AMS ble ikke behandlet. Så det er ikke rart at det ble dommen når ingen av partene hadde satt seg godt nok inn i forskriftene.

Merk at nettselskapene og NVE sier at måleravlesning "anses" som en særskilt tjeneste uten at det er hjemlet i en lov eller forskrift. Det er synsing.

Et annet spørsmål man stiller seg om saksøker har fått frem for retten at gebyret ikke kan bli forhåndsfakturert av NEAS Nett. Nettselskapet må ha hatt et slikt kontrollbesøk før de kan fakturere kunden.

Ams.monster bemerker en ting fra dommen i Hålogaland lagmannsrett: «Lagmannsretten finner etter dette at HLK har hjemmel for innkreving av gebyr for avlesing av manuelle målere ved fysisk oppmøte hos kunden.»

LES OGSÅ
Det er ikke adgang til å forhåndsfakturere avlesningsgebyret

Hvorfor har NEAS Nett forhåndsfakturert gebyret for året 2019 når de ikke har vært på en «såkalt fysisk» kontrollavlesning av kundens strømmåler? Har ikke nettselskapet NEAS Nett lest hva som står i avregningsforskriften §7-1a som de er pliktige til å følge?

Viser til NVE svar på spørsmål til advokatfirmaet Schjødt AS. Avklaringer om regelverket vedrørende AMS-gebyrer. Saksnr. 202002157-6. Side 5. Anførsel 3.5.

Avregningsforskriften § 7-1a.Fakturering av forbrukere for nettjenester på bakgrunn av faktisk forbruk 
a) Det er ikke adgang til å forhåndsfakturere avlesningsgebyret

Avlesningsgebyr er en tariff for å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Ifølge definisjonen av nettjenester i avregningsforskriften § 1-3 punkt 2 faller tariffering inn under nettjenester. Videre følger det av avregningsforskriften §7-1a andre ledd at nettselskapene ikke kan forskuddsfakturere nettjenester til forbrukere. Dette betyr at nettselskapene ikke kan forskuddsfakturere avlesningsgebyret, men må fakturere denne tariffen etterskuddsvis.

LAST NED DOMMEN fra Nordmøre tingrett HER

NEAS NETT bruker NVE som rettskilde

Legg merke til hva NEAS Nett ved avdelingsleder Tarjei Kulø referer til NVE og OED sine brev som rettskilde og ikke hva som faktisk står i lovverket. Hvorfor har man da et lovverk når det kun baserer seg på meningene til NVE? Skal ikke lovverket følges? Nei, ikke for nettselskapene siden det ikke passer inn i deres agenda. De hører bare på hva NVE mener de skal gjøre.

NEAS NETT kan ikke ta betalt for den samme tjenesten to ganger

Når det nevnes kontrollforskriften § 17-6. Tariffering av særskilte tjenester som grunnlag for å ta gebyr. Nettselskapene kan ta et gebyr, men de kan ikke ta med merkostnader som er dekket som kundespesifikke kostnader i fastleddet.

Kontrollforskriften 
§ 17-6.Tariffering av særskilte tjenester
Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Hvis du legger merke til hva NEAS Nett legger til grunn i sin bevisførsel for å ta gebyr er det akkurat slike kundespesifikke kostnader som fastleddet skal dekke.

Sitert fra dom på side 3 siste avsnitt: "Norges vassdrags og energidirektorat (heretter «NVE») uttaler videre at følgende variable kostnader kan danne grunnlaget for et avlesningsgebyr: registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesning, retting av ukorrekt avlevert målerstand samt gjennomføring av kontrollavlesning."

Ser de kundespesifikke kostnader i fastleddet likt ut som i gebyret?

§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.

**) kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.

NVE/RME sier at nettselskapene ikke kan ta betalt for den samme tjenesten to ganger. Det er jo akkurat det NEAS NETT gjør med å ta seg betalt for den samme tjenesten to ganger bare med kalle det andre for et gebyr. Det er ikke lov. Det beviser inkompetansen til avdelingsleder Tarjei Kulø at han har ikke peiling hva han snakker om.

Det er synd at dette momentet ikke kom frem i småkravssaken som gikk i Nordmøre tingrett. Da hadde kunden vunnet frem på alle punkter.

Det er viktig at kunder som kommer i en slik tvist med gebyret tar med disse momentene i tilsvaret til tingretten på hva som faktisk står i gjeldende forskrifter. Fordi nettselskapene ikke har peiling på hva de snakker om når de bare refererer til hva NVE mener i brev. Kunden kan faktisk tape på grunn av nettselskapene sin uvitenhet rundt lovverket.

kunder blir ikke krevd for den samme kostnad to ganger

Her finner du hele svar brevet fra NVE som sier at nettselskapene ikke kan ta betalt for den samme kundespesifikke tjenesten to ganger. Du bør spørre ditt nettselskap hvorfor jeg betaler er fastledd og hva fastleddet dekker av kundespesifikke kostnader. Svaret vil overraske deg. Bruk det da mot dem etterpå. Da blir de svarskyldig.

NVE har bestemt hvilken inntekt nettselskapet NEAS Nett AS kan hente inn fra sine kunder ved at NVE hvert år fastsetter individuelle inntektsrammer for nettselskapene. Nettselskapene fastsetter sine tariffer basert på denne inntektsrammen. Nettselskapenes kostnader for måleravlesning dekkes gjennom den ordinære nettleien. Gebyret, som er en tariff, er utenfor inntektsrammen. NEAS Nett AS tar med merkostnader som allerede er dekket av fastleddet. Således går de inn under inntektsrammen til nettselskapet iht hva NVE har fastsatt.

Så det er problemer med å se at tariffen i kontrollforskriften § 17‐6 kan utløse kostnader det allerede er bestemt skal dekkes gjennom fastleddet. Dette etter kontrollforskriften § 14-2 og definisjoner i § 1-3 niende ledd kan være en særskilt kostnad i tillegg. Underforstått da at NEAS Nett AS vil kreve inn deler av fastleddet flere ganger.

Ifølge «NVE rapport 24-2019 Smarte målere»  tar 26% av nettselskapene ikke gebyr for en slik særskilt tjeneste. NEAS Nett AS m.fl andre nettselskap påstår at det er særskilt tjeneste etter innføringen av AMS 1.1.2019. Kan det være for at disse andre nettselskapene vet og forstår at merkostnadene i gebyret er dekket av det lovpålagte fastleddet?

NVE rapport 24-2019


 • Det sendes jo ikke ut noen for å lese av disse målerne i allefal ikke på helgeland hvor jeg bor. Betaler altså ett gebyr for en tjeneste jeg ikke får.

  • Merk at kontrollavlesning av måleren gjelder kun for de kundene som aldri avlest og sendt inn måleravlesning til nettselskapet i løpet av kalenderåret i henhold til avregningsforskriften § 3-3. Da kan nettselskapet ta et gebyr for disse kundene. RME har aldri heller pålagt nettselskapene en kontrollavlesning.

   Nettselskapet har ikke lov til å forhåndsfakturere for en tjeneste nettselskapet ikke har utført og som kunden heller ikke har bestilt, jfr. avregningsforskriften § 7­-1a.

   Nettselskapene legger til grunn for å ta et gebyr for at manuell avlesning er å anse som en «særskilt tjeneste» (noe RME mener uten å dokumentere det i en forskrift) etter innføringen av AMS 1.1.2019 som faller inn under Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 og 17-9.

   Korrekt hjemmel er Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at «fastleddet dekker kundespesifikke kostnader». 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at «fastleddet dekker kundespesifikke kostnader».

   Ovennevnte må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3, der det følger at nettselskapene har ansvaret for at «innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.» Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter avregningsforskriften § 3-3 fjerde ledd. Måleravlesning kan ikke være to ting samtidig, både en særskilt tjeneste og en primærtjeneste.

   Om nettselskapet ønsker å kontroll avlese måleren én gang i året, utløser dette noe annet i nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd: «Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen».

   Kostnadene i gebyrtariffen for tjenesten er dekket av det lovpålagte fastleddet etter Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 14-2. Det vises i denne sammenheng til kontrollforskriften § 1-3 niende ledd, der kundespesifikke kostnader er definert som «Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv » Ved å bruke Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6 og 17-9 for å fastsette tariffer, vil nettselskapet få betalt for den samme tjenesten to ganger.

   Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver: «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien.» Noe altså nettselskapene har gjort.

   Viser til RME svar av 3.7.2020: https://ams.monster/dok/svar-pa-klage-pa-RMEs-saksbehandlere-med-vedlegg-om-fastleddet-og-gebyr-utdrag.pdf

   Viser til Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5.Informasjonsplikt
   Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

   Tariffer og vilkår skal samles skriftlig, og være lett tilgjengelig for nettkundene.

   Gebyrtariffen er også i strid med markedsføringsloven § 11 første ledd bokstav a, som setter forbud mot «å kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten etter avtale mv.».

    • Da må du først klage til nettselskapet og deretter til Reguleringsmyndigheten i NVE (RME) og henvise til det som ble beskrevet: at det er en dobbelbetaling. Du finner mye om akkurat dette på ams.monster. Gebyret er kun et pressmiddel for å få deg til å gi etter. Mange kunder har tatt dette opp, og betaler ikke gebyr, så det lønner seg å stå imot. Det er viktig å bestride gebyret hver måned og trekke gebyret ifra på fakturaen. Nettselskapet vil ikke vinne frem rettslig.

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >