Ams Monster

Folket mot AMS

Troms Kraft Nett – Arva: Jukser med beregningsgrunnlaget for avlesningsgebyret

Publisert 30. mai 2019

Sist oppdatert 12. september 2022

Estimert lesetid: minutter


Troms Kraft Nett (nå Arva) presenterer tre forskjellige beregningsgrunnlag for kostnader i avlesningsgebyret til kunder. Dette er en tariff nettselskapet kan fakturere. Troms Kraft Nett påstår at kunder uten AMS (kommunikasjonsenhet i måleren) påfører nettselskapet merkostnader. Dette er ikke riktig. Kunder etterspurte en oversikt, men måtte klage til NVE for å få tilgang på den.

Forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 13-5. Informasjonsplikt

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer og beregningen av tariffene for de ulike kundegrupper.

AMS (Avanserte måle- og styringssystem) ble innført den 1.1.2019. Kunden er ikke pliktig til å installere AMS etter nettleieavtalen. Les mer her.

Gebyrtariffen er et pressmiddel og en økonomisk sanksjon fra nettselskapet for å få kundene til å installere AMS mot sin vilje. Rett og slett maktmisbruk av monopolisten Troms Kraft Nett.

Tidligere sjef i selskapet sa følgende : “Troms Kraft Nett er en direkte kriminell bedrift”.

Troms Kraft Nett har en svak ledelse kultur, ledelsen snakker ikke med de ansatte. Kundene får to forskjellige inkompetente svar på samme spørsmål, uavhengig av hvem man spør. Kundeservicen har ikke kjennskap til hvilke nettjenester nettselskapet faktisk leverer til kunden.

Les om milliard skandalen i Troms Krafts tidligere datterselskap Kraft & Kultur.

Oversikt på tre forskjellige fiktive kostnadsoversiktene. Troms Kraft Nett beregner kostnader i et gebyr som kundene allerede betaler i fastleddet.

 1.  25.05.2019  –  Versjon: 1.0  LAST NED
 2.  06.11.2019  –  Versjon: 2.0  LAST NED
 3.  09.01.2020  –  Versjon: 3.0  LAST NED

Fastleddet - Kundespesifikke kostnader

Kostnadene i gebyret er underlagt kontrollforskriften § 14-2 første ledd bokstav a, der det heter at "fastleddet dekker kundespesifikke kostnader".

Dette må ses i sammenheng med avregningsforskriften § 3-3, der det følger at nettselskapene har ansvaret for at «innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest. Måleravlesningen er således en primærtjeneste nettselskapene er pliktige å tilby kundene etter avregningsforskriften.

Viser til sak 202002553-9 av 18.12.2020 RME vedtak om Troms kraft Nett sin beregning av gebyr.

2.4.4.Faste kostnader knyttet til IT-drift og systemkostnader
Faste kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold av løsning for profilmålere kan ikke dekkes gjennom avlesingsgebyret. Slike kostnader inngår som en del av nettselskapets ordinære måle- og avregningsansvar, og skal derfor dekkes gjennom den ordinære nettleien.

Det vises i ovennevnte sammenheng til NVEs svarbrev av 03.07.2020, der de skriver «Nettselskap som velger å kreve slike variable kostnader gjennom et særskilt gebyr, har ikke adgang til å inkludere samme kostnader som del av fastleddet i den ordinere nettleien». Noe Troms Kraft Nett har gjort i denne gebyrsaken.


§ 14-2.Utforming av tariffer for ordinære uttak i distribusjonsnettet
*) kontrollforskriften §14-2: I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at: a) fastleddet dekker kundespesifikke kostnader** og en andel av de øvrige faste kostnadene i nettet.
**)
kontrollforskriften §1-3 niende ledd: Kundespesifikke kostnader: Kostnader knyttet til kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.


NVEs vedtak av 9.10.2018 finner du her. NVE svarte at Troms Kraft Nett ikke har anledning til å fastsette høyere fastledd for kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i "AMS- måleren". Det bekrefter at avlesningsgebyret ikke er Nettleie (transport av strøm), men en kostnad for særskilte tjenester. Nettleie består av et fastledd og et variabelt (energi) ledd. Les mer om nettleie her.

Svaret bekrefter at nettselskapet vet at merkostnadene i avlesningsgebyret, er dekket av fastleddet som kundespesifikke kostnader. Troms Kraft Nett fikk ikke lov av NVE til å øke fastleddet, men fikk lov av NVE til at de kan fakturere kunden for et gebyr hvis nettselskapet dokumenterer kostnadene i tariffen og faktisk utfører tjenesten.

Johannes Kristoffersen, økonomi og administrasjonssjef i Troms Kraft Nett ga følgende i svar til NVE:

I distribusjonsnettet skal kunder uten effektavregning avregnes etter et fastledd og et energiledd, slik at fastleddet dekker kundespesifikke kostnader og en andel av den øvrige faste kostnadene i nettet.

Gebyret var kr. 500,-  i 2018. For 2019 femdoblet Troms Kraft Nett gebyret til kr. 2500, -. Fordi: nettselskapet fikk lov av NVE til å ta et gebyr istedenfor for å øke fastleddet. Men, Troms Kraft Nett reduserte ikke fastleddet til kundene som fikk gebyr. Kundene betaler to ganger for den samme tjenesten. Det er ikke lov.

Dette viser grådigheten til Troms Kraft Nett.

 Her er en oversikt over vedtakene til nettselskapene som må tilbakebetale gebyret.

Troms Kraft Nett har trikset frem og tilbake med en finurlig kostnadsberegning for gebyret skal bli høyest mulig. For kalenderårene 2019 var gebyret kr. 2500,- og for 2020 kr. 2050, -. Nettselskapet måtte innrømme grådigheten og tilbakebetale kunder etter pålegg fra RME. Les mer her. Kundene måtte klage til RME får å få rett.

Versjon 1 av kostnadsoversikten. Troms Kraft Nett tok med i grunnlaget for gebyret, IT kostnader og lisenser. Disse kundespesifikke kostnadene kan de ikke ta betalt for hos kunden, de er dekket av nettselskapets måle- og avregningsansvar.

Troms Kraft Nett fjernet disse kostnadene i versjon 2.0 og 3.0.  
NVE fattet et vedtak til Troms Kraft Nett på forholdet 18.12.2020.

NVE og faste kostnader for IT drift

Tvangstilgang

Troms Kraft Nett tok med kostnaden “Tvangstilgang” (namsmannen) for anlegg som mangler avlesninger. Med andre ord, nettselskapet bruker kunder som aldri avleser som unnskyldning til å dytte årlig kontroll avlesing over på alle kunder som ikke har kommunikasjonsenhet. Nettselskapet krever betaling for ting de ikke utfører. Dette er urimelig av Troms Kraft Nett. Tvangstilgang ble fjernet i versjon 3.0.

tvangstilgang av Troms Kraft Nett gebyr

Nettnytte

Troms Kraft Nett skriver at kostnaden “Nettnytte” er en bransjestandard, men kostnaden nettnytte, er det ingen andre nettselskaper som benytter seg av. Nettnytte informasjon fra den avanserte strømmåleren, er informasjon nettselskapet kan velge om de vil nyttiggjøre disse dataene. Nettnytte fra måleren har ingen krav i forskriften. Nettselskapet kan ikke ta seg betalt for denne informasjonen. Dette har NVE avklart tidligere.

nettnytte gebyr Troms Kraft Nett

Drift og jordfeil

Troms Kraft Nett tar med kostnad for drift av nettet og jordfeilsøk. Jordfeil er underlagt  “Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr”  (El-tilsynsloven). Jordfeil i nettselskapets eget distribusjonsnett er underlagt DSBs regleverk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Nettselskapet kan ikke kreve denne kostnaden fra kunden. Jordfeil i kundens private el-anlegg, er utenfor nettselskapets ansvarsområde.

jordfeilsøk

Kontrollbesøk av sluttbrukerens målepunkt

Nettselskapet kan ikke belaste kundene for noe som helst ekstra for å velge strømmåler uten kommunikasjonsenhet, da nettselskapet allerede er pliktet til å kreve dette inn gjennom fastleddet. Kontrollforskriften § 17‐6 kan ikke utløses av noe som er dekket av annen paragraf. Og avregningsforskriften § 3‐3. Avlesning av målepunkt pålegger heller ikke nettselskapet å utføre kontroll avlesning én gang pr. år om kunden avleser og sender inn måling minst én gang i løpet av året. Om nettselskapet ønsker å gjøre dette på eget initiativ, kan de ikke pålegge kunden å betale for dette, jf. nettleieavtalen § 5‐3 tredje ledd "Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen".

NVE har ikke pålagt nettselskapene om å utføre en fysisk kontroll av kundens måler.

Troms Kraft Nett forskuddsfakturer tjenester de ikke har utført

Troms Kraft Nett har jukset med finurlig triksing av antall måleravlesninger i to forskjellige gebyr spesifikasjoner på en tjeneste nettselskapet ikke har utført. Dette er svindel.

Nettselskapene kan ikke ta betalt for tjenester de ikke har utført og som kunden heller ikke har bestilt, jf. avregningsforskriften § 7­-1a.

Dette er i strid med de generelle prinsippene for tariffer. Energiklagenemnda (vedtak punkt 49) bemerker at innkreving av tariffer forutsetter at det faktisk utføres den type tjeneste som skal dekkes av tariffen. En total unnlatelse av kontroller for samtlige målere må derfor medføre at tariff ikke kan kreves. Les vedtaket fra Energiklagenemnda her.

Grådige Troms Kraft Nett gebyr

NVE status rapport om AMS installasjonen  

Status i NVE rapport 24-2019: sluttrapporten for installasjon av AMS viser at 1/4 del av nettselskapene ikke tar gebyr. Er det fordi nettselskapene vet at kostnadene i gebyret er dekket av fastleddet?

Spør ditt nettselskap: Hvorfor må man betale et fastledd og må betale et gebyr i tillegg, når de dekker de samme kundespesifikke kostnadene: Kostnader knyttet til
kundehåndtering, herunder måling, avregning, fakturering, tilsyn mv.
 Viser til tidligere avsnitt.

fastleddet og kundespesifikke kostnader
nve beregning av gebyret
andel av nettselskaper som tar gebyr


 • Jeg har fått oversikten fra Troms Kraft, finurlige kostnader.
  Kredinor har sent meg inkasso, jeg har bedt om svar, fikk kostnadsoversikten.
  Nå har Kredinor sent til forliksrådet og jeg har svarfrist i morgen, for å svare forliksrådet om jeg er enig eller uenig. Altså begrunne uenigheten.
  Jeg er uenig i gebyrene. Jeg har to målere og de krever 2500×2.
  Pluss inkassokostnader.
  Jeg føler meg fanget, hvis jeg betaler har jeg på en måte sagt ja. Men jeg er ikke enig og jeg vil ikke ha smartmåleren i hus.
  Vil at Troms Kraft skal trekke gebyret.

  Ser ut som om jeg må det. Har du gode argumenter å hjelpe meg med?
  Bør jeg melde til Finanstilsynet at de har sent inkasso, du skriver de ikke har lov til det.

  Takk for du står på og bryr deg. Jeg har stått imot lenge, og kjenner meg utmattet, men har ikke lyst til å gi opp.

  Mvh Peggy

 • {"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
  >