Ams Monster

Folket mot AMS

  • Hjem
  • Einar Flydal
  • Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS bløffer av uvitenhet

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS bløffer av uvitenhet

Publisert 23. april 2021

Sist oppdatert 23. april 2022


Kommunikasjonssjef Morten Schau i nettselskapet Elvia AS har ikke forstått hva en installasjon av AMS faktisk innebærer for sluttbrukeren. Morten Schau avslører igjen sin inkompetanse i artikkelen til Halden Arbeiderblad 19/4-21 (bak betalingsmur). Les PDF utgaven her helt uten betalingsmur. At Schau gir slike dumme svar til media hver gang er av direkte kunnskapsløshet. Schau har ikke forstått hvilke nettjenester hans arbeidsgiver Elvia faktisk leverer til nettkunden. Det er bekymringsfullt.

Kundene tok dette opp med Schau i 2019 når Elvia fremsatte trusler om strømstengning hvis kundene ikke leverte legeattest for fritak for AMS som Elvia påstå var et absolutt krav fra myndighetene. På grunn av dette har Elvia har en pågående ulovlighet sak med Datatilsynet. Elvia har manglende behandlingsgrunnlag av særlige kategorier av personopplysninger, herav helseopplysninger. Les mer her om den pågående klagesaken med Datatilsynet

Elivia sin stengemann Morten Schau

Morten Schau sier i artikkelen at Elvia ikke bryr seg om å følge lovverket, og når kundene påpeker ulovligheten, gidder de ikke å sjekke det opp. Elvia er ikke interessert i å ha en dialog med kundene. Elvia er mer opphengt i å ha rett en å gjøre rett. Elvia opptrer på en arrogant måte, en kriminell virksomhet som bedriver med monopolmisbruk. 

Artikkelen i Halden Arbeiderblad var om en sak som Søndre Østfold tingrett (Halden tinghus) behandlet den 19.-20. mai 2021. Tingretten skulle ta stilling til om kundenes begrunnelse for å motsette seg ny måler er «åpenbart urimelig». Det er første sak i Norge der helsevirkningene fra de såkalte "AMS-målerne" behandles av retten. Les mer om saken på bloggen til Flydal.  • Domsavgjørelsen av 7.6.2021 - 24 sider finner du her. Rettens vurdering: Elvia AS frifinnes.
  • Saksøkernes (kundene) påstander om negative helsevirkninger fra kommunikasjonsenheten (AMS-måler) er i dommen funnet åpenbart grunnløse. Bevisene til saksøkerne ble ikke tatt hensyn til. Saksøkerne er dømt til å bære det meste av nettselskapet Elvias sakskostnader.
  • Dommen er anket. Skal opp i Borgarting lagmannsrett september 2022.
  • Motsøksmålet: Elvia fikk ikke noen fullbyrdelsesdom – altså rett til å tvinge seg inn for å skifte ut måleren. Utdrag av dommen side 21-22 punkt 4 side 21-22.
  • Slik advokat Matre ser på dommen av 7. juni 2021.

"– Nekter å installere strømmålere – nå møtes de i retten. Åtte haldensere og aremarkinger nekter å installere de nye AMS-målerne og risikerer derfor å miste strømmen. Snart møter de strømselskapet Elvia AS i retten"

Tilbake til artikkelen.

Morten Schau starter med å si følgende: – Man må ha en strømmåler. Men Schau, det som han definerer som en strømmåler, er en smartmåler, og kommunikasjonsenheten i smartmåleren er kunden ikke pliktig til å installere etter nettleieavtalen. Han snakker om en AMS-måler, er et måleutstyr, det er det ikke. Hva skal da AMS-måleren måle, AMS (Avanserte måle- og styringssystem)?

Kommunikasjonssjefen i Elvia har ikke skjønt hva en installasjon av AMS hos sluttbruker faktisk innebærer ifølge ordlyden i avregningsforskriften § 4-1.Plikt til å installere AMS. Den sier ingenting om en måler. NVE har aldri pålagt nettselskapene å bytte måleren hos kunden.

NVE ingen plikt å bytte ut måleren

§ 4-1 sier at nettselskapene skal installere «Avanserte måle- og styringssystem» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Til å være ett påbud er det ikke akkurat særlig spesifisert. For det hverken inkluderer noe spesifikt, eller ekskluderer noe. Og for å sette det helt på spissen; med tanke på hva AMS faktisk inneholder, burde § 4‐1b automatisk bli utløst for alle målepunkter.

§ 4-1.Plikt til å installere AMS

Morten Schau tror at kommunikasjonskortet i smartmåleren er et måleutstyr. Nettleieavtalen ble laget i en tid før smartmålere ble ett hett tema for husholdninger, og ikke oppdatert siden 2007. Det bringer frem noen interessante problemstillinger. En smartmåler består nemlig av 2 ting, en måleenhet og en kommunikasjonsenhet. Og sistnevnte er ikke pga. avtalens alder ikke ett tema i avtalen. Men avregningsforskriften § 4‐1 pålegger nettselskapet allikevel å installere «AMS» (hva nå enn forskriften mener dette skal inkludere) på alle målepunkter. Men forskriften setter ikke krav om hvilken type kommunikasjonsenhet det skal være, og NVE legger seg ikke opp i hvilken type kommunikasjonsenhet nettselskapet velger.

Les vedtakene fra Miljøklagenemnda: Aidon og Kamstrup må levere ut målinger. Positive vedtak for de kundene som mener de blir syk av den nye smartmåleren. Hvis du er bekymret over teknologien nettselskapene benytter i smartmåleren, bør du se denne videoen om AMS og miljøinformasjonsloven etter 23.15 min.. Videoen er i to deler.

LES MER
Standard nettleieavtale er ment å være en «veiledende» avtale – ingen forpliktelser for kunden

Kommunikasjonskortet (et trådløst nettverkskort) er ikke et måleutstyr samme hvordan Schau vender på det. Setter du leppestift på en gris, så er det fortsatt en gris. Kommunikasjonskortet bytter ikke virkemåte fra å bli et kommunikasjonskort til å bli en måleenhet bare fordi man setter det inn i en strømmåler.

Siden Schau påstår at kommunikasjonskortet i smartmåleren er å betrakte som et måleutstyr. Har Justervesenet godkjent det? Har det ikke vært godkjent av Justervesenet, så er det ikke godkjent måleutstyr. Hvordan kan det være et måleutstyr når det ikke har vært godkjent av Justervesenet? Hvis Schau mener at det er et måleutstyr og det ikke er godkjent av Justervesenet, da har nettselskapene ikke lov til å montere dette hjemme hos kunden.

Les kommentaren fra Justervesenet til NVE-RMEs begrepsbruk rundt en AMS-måler med og uten kommunikasjonsenhet i forhold til en elektrisitetsmåler = en målenhet.

Justervesenet - Definisjonen av en AMS-måler

Les hva det lille nettselskapet Vokks Nett, nå Etna Nett har gitt som svar i klagesaken til NVEs feilaktige begrepsbruk rundt AMS-måler. Vokks Nett har skjønt det som Morten Schau i Elvia, altså Norges største og mest inkomptente nettselskap ikke har skjønt.  Der "kundebehandlerne" er tydeligvis mindre begavet mtp. svarene de gir til kundene sine.

«At RME fortsatt i sitt vedtak omtaler strømmålere uten kommunikasjon som AMS målere, er lite tillitsvekkende. Det stiller milliardprosjektet med AMS utbygging i et underlig lys».

"Uvitenhet avler oftere selvtillit enn hva kunnskap gjør," sa Charles Darwin innsiktsfullt for over hundre år siden.


Elvias tapte stengesaker

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia AS sier at det har vært et par lignende runder i rettsapparatet. Hvilke saker er det Schau snakker om?

– Da ikke mot oss, men mot andre nettselskaper. Der har de som har nektet å installere slike AMS-målere ikke fått medhold. Jeg kan ikke se at det skal være noe annerledes i denne saken sammenlignet med tilsvarende tidligere saker. Så jeg frykter absolutt ikke denne rettssaken, sier Schau til Halden Arbeiderblad.

Schau sier at det er mot andre nettselskaper. Er ikke Schau kjent med lover og regler gjelder for alle nettselskapene som har monopol på nettjenesten til kunden. Eller mener Schau at Elvia har fått et unntak i loven som de andre nettselskaper må følge?

Er ikke Schau oppmerksom på de to sakene som tingretten har behandlet om strømstenging? 

Sak 1: Hedmarken tingrett kjennelse av 28. januar 2021. Tingretten påla Elvia straks å koble på strømmen til kunden.

Sak 2: Nord-Østerdal tingrett kjennelse av 20.11.2020:  "ELVIA NETT AS pålegges straks å levere strøm til målerpunktet til eiendommen uten ekstra kostnader for saksøker kunden".

Hvorfor feilinformerer Schau hele tiden? Fordi: han er nødt til det, han har ikke noe annet å komme med som forsvar på monopolmisbruket til Elvia. Den eneste muligheten Schau har er å bløffe media som ikke faktasjekker det Schau sier, men lar det bli spredd falske nyheter. Man har mistet tillitt dagens media, de har sluttet å lage god undersøkende og journalistikk for sine lesere.

Lenke til andre strømstenge saker som tingretten har behandlet.


LES OGSÅ
Hedmarken tingrett har behandlet en stengesak – Elvia må påkoble strøm til kunde

Elvia bedriver med bevisst monopolmisbruk, de truer med å stenge strømmen til kunder som ikke vil installere AMS som kunden ikke pliktig å i ta imot etter nettleieavtalen. Viser til tingretten i Kristiansand kjennelse av 17.9.2018, sak 18-124406TVI-KISAl06. Der forstod retten m.a.o. forskjellen på en strømmåler og en smartmåler som nettselskapet ikke hadde skjønt. 

Retten bemerker også følgende at det blir bedømt som monopolmisbruk dersom strørnsperring fører til urimelige virkninger for abonnenten.

AMS dom i tingretten kunden har ikke plikt til å installere AMS

Morten Schau sier følgende: – Da må vi i ytterste konsekvens stenge strømmen. For folk må ha måler. Og det har også skjedd at vi har måtte stenge strømmen. Vi har en kunde oppe i Innlandet som har vært uten strøm i snart halvannet år, svarer han.

Har Schau ikke fått med seg stengesak 1 og 2? Tingretten påla Elvia å koble på strømmen til kunden. Elvia hadde ulovlig stengt strømmen uten å ha tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven. Morten Schau er en inkompetent kommunikasjonssjef.

Nettselskapene har leveringsplikt etter Energiloven § 3-3 og kan ikke stenge strømmen sånn uten videre uten ha i tillegg en rettslig kjennelse fra tingretten

Les mer her om hva leveringsplikten innbefatter for nettselskapene.


Frostating lagmannsrett kjennelse

Krav om midlertidig forføyning fra nettselskapet. Selv med betalingsmislighold fra kunden kan ikke nettselselskapet frakoble kunden fra strømnettet siden strøm til privat bruk kan karakteriseres som et primærbehov. Konklusjon fra lagmannsretten: stenging av strøm - er monopolmisbruk når det fører til urimelige virkninger for abonnenten.  Kjennelsen finner du på denne lenken.


{"email":"E-postadressen er ugyldig","url":"Nettside adressen er ugyldig","required":"Nødvendig felt mangler"}
>